Нищо за нас без нас.

Нищо за нас без нас.

71-ви Регионален комитет на СЗО за Европа: Съпътстващо събитие относно най-високия достижим стандарт на здраве за хората с увреждания

WHO Logo

На 17th През септември EUD участва в уебинар на тема "Най-високият достижим стандарт на здраве за хората с увреждания", организиран съвместно от Европейския форум на хората с увреждания (EDF), Световната здравна организация (СЗО) и правителствата на Германия, Израел, Норвегия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия. Това съпътстващо събитие имаше за цел да повиши осведомеността на държавите членки относно неотдавнашната забележителна резолюция WHA74.8, приета от Световната здравна асамблея, и трите й стълба за насърчаване на включването на хората с увреждания в здравния сектор.

Д-р Ханс Крюгер, регионален директор на СЗО за Европа, обясни, че резолюцията разширява концепцията за медицинските грижи, предоставяни на хората с увреждания, като се стреми да промени здравното обслужване от медицински модел към цялостен социален модел, който се фокусира върху индивида. Освен това в WHA74.8 се подчертава принципът, че хората с увреждания трябва да седят на масата с лицата, вземащи решения, и да бъдат равностойни партньори при формирането на решенията, отнасящи се до техния живот. Г-н Янис Вардакастанис, председател на EDF, подчерта, че пандемията е разкрила продължаващите предизвикателства и пречки, с които се сблъскват хората с увреждания по целия свят. Г-н Вардакастанис очерта тези предизвикателства, които включват физически бариери и бариери, свързани с нагласите, както и бариери пред информацията и комуникацията.

Г-жа Шърли Пинто разказа за опита си на глух ползвател на жестомимичен език в израелския парламент, както и за предизвикателствата в общуването, които маските са създали за глухите хора по време на пандемията. Израел беше даден като пример за държава, която е наблегнала на осигуряването на достъп до здравни услуги за хора с увреждания по отношение на бързия и лесен достъп до ваксини, COVID-тестването, подкрепата в домашни условия и прозрачните маски за лице.

Всеки от презентаторите подчерта, че подходът за равен достъп до здравеопазване се основава на принципа "Нищо за нас без нас", който има за цел да включи хората с увреждания в процеса на вземане на решения на всички етапи. В заключение на уебинара бяха разгледани предизвикателствата и пречките, пред които са изправени хората с увреждания в сектора на здравеопазването, и необходимостта от достъпност, която е задължение съгласно член 25 от Конвенцията на ООН за правото на хората с увреждания.

Всички публикации за периода 2022-2026 г. са съфинансирани и изготвени в рамките на програмата на Европейската комисия "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV).

Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на програмата CERV на Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Споделете тази статия...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Имейл

Свързани статии

bg_BGБългарски
Преминаване към съдържанието