Дейности

Политическите дейности на EUD имат за цел да гарантират, че европейското законодателство, политики и стратегии отразяват напълно и точно перспективите на глухите хора на ниво ЕС и не ги оставят настрана. Целта на EUD е да гарантира, че при прилагането на КПИ на ООН на равнище ЕС чрез всички съответни законодателни актове, политики и инициативи се изпълняват, защитават и зачитат правата на глухите лица в ЕС

Дейностите на EUD за изграждане на капацитет имат за цел да гарантират, че НАД са подготвени да се застъпват за своите права на национално равнище. Комуникационните дейности на EUD имат за цел да повишат осведомеността за правата на глухите хора.

Свързани статии