Нищо за нас без нас.

Нищо за нас без нас.

Много държави-членки на ЕС не спазват крайния срок за транспониране на ЕАО

Demonstration: Accessibility? Act!

Европейският акт за достъпност (ЕАД) е ключов законодателен акт за укрепване на правата на хората с увреждания за равен достъп до услуги и продукти в ЕС. С него се определят минимални изисквания за достъпност в целия ЕС за определени услуги и продукти, предлагани на вътрешния пазар на ЕС. Въпреки че с EAA се въвеждат значителни изисквания за достъпност, беше определен период за транспониране, през който държавите членки трябваше да приложат този закон на национално равнище. Крайният срок за транспониране беше 28 юни 2022 г. Съответно, тъй като крайният срок вече е изтекъл, всички държави - членки на ЕС, трябваше да са предприели мерки за транспониране на ЕАА в своите национални законодателства. За съжаление обаче това не е напълно така. Всъщност само 11 държави членки са предприели някакви мерки - Белгия, Дания, Германия, Естония, Хърватия, Италия, Латвия, Малта, Австрия, Румъния и Финландия. За да се постигне пълно съответствие с Конвенцията на ООН за правата на човека, е необходимо по-амбициозно транспониране на ЗЗДискр на национално равнище за всички държави-членки. 

За тези държави-членки, които са пропуснали крайния срок за транспониране, а именно - България, Чехия, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Кипър, Литва, Люксембург, Унгария, Нидерландия, Полша, Португалия, Словения, Словакия и Швеция - EUD призовава съответните национални асоциации на глухите да предприемат незабавни действия. Например, като се свържете със съответните си правителства, за да ги информирате за пропуснатия срок за транспониране и за необходимостта от приоритетно прилагане на мерки за укрепване на ЕАА в национален контекст. Мерките могат да включват застъпничество за разширяване на обхвата на обхванатите продукти и услуги, както и изграждане на съюзи за координиране на тази работа.  
 
Особено важно значение за застъпничеството на националните асоциации на глухите в ЕАА има член 4, който изисква от държавите членки да гарантират, че приемането на спешни съобщения на единния европейски номер за спешни повиквания "112" от най-подходящия център за спешни повиквания отговаря на специфичните изисквания за достъпност, посочени в раздел V от приложение I, по начин, който е най-подходящ за националната организация на системите за спешни повиквания.1 Специфичните изисквания за достъпност в раздел V от приложение 1 гласят, че на повикванията на номер 112 се отговаря "чрез използване на същите средства за комуникация, както са получени, а именно чрез използване на синхронизирани глас и текст (включително текст в реално време) или, когато се предоставя видео, глас, текст (включително текст в реално време) и видео, синхронизирани като цялостен разговор". По този начин изискванията за достъпност на жизненоважната услуга 112 стават приобщаващи за глухите лица съгласно EAA. Важно е обаче да се подчертае, че съгласно член 31 от ЕЕА крайният срок за транспониране на изискванията по член 4 е 28 юни 2027 г. Съответно държавите членки разполагат с по-дълъг срок за транспониране на това изискване на национално равнище, отколкото за другите изисквания.

Всички публикации за периода 2022-2026 г. са съфинансирани и изготвени в рамките на програмата на Европейската комисия "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV).

Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на програмата CERV на Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Споделете тази статия...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Имейл

Свързани статии

Equinet - Поредица от уебинари за равенството, разнообразието и недискриминацията в здравеопазването: Справяне със системните неравенства за по-равнопоставен достъп до здравни услуги

От 24 до 30 юни 2021 г. EUD участва в поредица от уебинари, организирани от Equinet.

bg_BGБългарски
Преминаване към съдържанието