Нищо за нас без нас.

Нищо за нас без нас.

Глухите и заетостта в криза

EUD

През януари 2013 г. в ЕС имаше 26,2 милиона безработни (10,8% от активното население и 11,9% в еврозоната). Безработицата се увеличава през цялото време, тъй като финансовата криза продължава. Наскоро Европейската комисия публикува доклад за заетостта, в който се посочва, че перспективите за заетостта са "много мрачни", като се има предвид, че според прогнозите безработицата ще остане на високи нива до 2014 г. В условията на криза ЕС и неговите държави-членки вероятно ще направят бюджетни съкращения. Това се отразява на хората с увреждания, и по-специално на глухите ползватели на жестомимичен език.

През първото десетилетие на 21-ви век, преди кризата, хората с увреждания имаха добри условия на живот и приобщаване. Правителствата полагаха усилия за приспособяване на хората с увреждания. С настъпването на кризата обаче те вероятно ще ограничат усилията си. Понастоящем бъдещето изглежда мрачно, особено с вероятността съкращенията да отслабят икономическите, политическите и социалните структури, които бяха разработени в началото на XXI век.

1 от 5 лица с увреждания (21,1%) са изложени на риск от бедност в ЕС в сравнение с лицата без увреждания: 14,9%. Последиците от кризата за хората с увреждания са: преки бюджетни съкращения; закриване и сливане на услуги; съкращаване на персонала, заплащането и условията; съкращаване на подкрепата за независим живот; забавяне на плащанията; забавяне на развитието и реформите; по-дълги списъци на чакащите; по-стандартизирани/институционални услуги; неиндексиране и удръжки; такси за потребителите и съкращаване на обезщетенията; и променени условия за получаване на права. Данните за глухите хора са ограничени; известно е обаче, че те, както и другите хора с увреждания, изпитват затруднения на днешния пазар на труда. Статистическите данни показват, че глухите хора вероятно имат лошо образование, тъй като често усвояват езика по-късно в детството си. С ограничените си умения те по-трудно намират работа. Освен това услугите, които получават, като жестов превод или професионално обучение, се съкращават и това създава още повече пречки за тях.

Тъй като кризата засяга общата валута, работодателите вероятно няма да наемат служители. В доклада на Европейската комисия се посочва, че безброй работни места и възможности за работа намаляват поради несигурността, която обгръща еврото. В допълнение към кризата се наблюдава и увеличаване на несъответствието в уменията, което създава още един проблем в областта на заетостта. Очаква се, че новите работни места в ЕС ще изискват висока квалификация. Това ще изиграе роля в борбата на глухите хора на пазара на труда, тъй като е по-вероятно те да са с ниско образование. Тъй като все повече работни места изискват по-висока квалификация, за глухите хора ще става все по-важно да получат възможно най-доброто образование, за да оцелеят на пазара на труда. Това налага приемането на законодателство относно достъпността на образованието. Европейският център за развитие на професионалното обучение прогнозира, че до 2020 г. на европейския пазар на труда ще има излишък на някои умения и недостиг на други. Това може да допринесе за увеличаване на безработицата. Така че решаването на финансовата криза не е единствената задача, с която сега е натоварен ЕС, а трябва да се обърне внимание и на възможните ситуации на несъответствие между уменията и потребностите.

На 12 юни 2008 г. Обсерваторията на пазара на труда проведе изслушване на тема "Положението на хората с увреждания по отношение на заетостта", като представи данни, които са актуални и днес. ГД "Евростат" представи данни за заетостта на хората с увреждания в ЕС, като съобщи, че 17% от населението на ЕС са хора с увреждания (без тези, които живеят в институции); въпреки това Те обаче също така посочват, че е трудно да се намерят данни относно лицата с увреждания, тъй като няма общо определение за "увреждане". Европейският форум на хората с увреждания, изброява пречките, с които се сблъскват хората с увреждания, когато търсят работа: ниско ниво на образование, недостъпни работни места, липса на подкрепа, недостатъчни ресурси и ниска гъвкавост. ЕФР смята, че "ЕС трябва да се стреми към постигане на същото ниво на заетост на хората с увреждания, както при останалата част от трудоспособното население". Накрая беше споделено, че всъщност е по-евтино да се приспособят хората с увреждания, отколкото да бъдат изключени от пазара на труда. Въпреки това нямаше конкретни данни за глухите хора. Тези данни се използват, за да се настоява за приобщаващ пазар на труда. Ето защо, за да се гарантира, че глухите хора са включени, е необходимо да се събират и споделят данни за разходите за безработни глухи хора.

Работодателите и правителството вероятно смятат, че настаняването е скъпо; те обаче не осъзнават какъв ще бъде резултатът, ако желаят да се настанят. Европейската федерация за услуги за физически лица (EFSI) състави доклад, в който се обяснява цената на безработицата. В него се сравняват разходите за безработица в шест държави-членки на ЕС - Белгия, Франция, Германия, Испания, Швеция и Обединеното кралство. В доклада бяха представени констатации, които показват, че е по-евтино да се осигури приспособяване, отколкото да се изключат лицата с увреждания от пазара на труда, тъй като обезщетенията за безработица вероятно ще бъдат скъпи, по-скъпи от приспособяването.

За да се подобри ситуацията с трудовата заетост на хората с увреждания, особено на глухите хора, от съществено значение са данните за глухите хора на пазара на труда, прилагането на законодателството за хората с увреждания, новите законодателни актове, които насърчават приспособяването, програмите за подкрепа на хората с увреждания и обучението на работодателите, образователните програми за деца с увреждания и достъпността.

Връзки:

Несъответствие на уменията в Европа:
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9023_en.pdf

Защо да инвестирате в заетост? Проучване на цената на безработицата

http://www.efsi-europe.eu/fileadmin/MEDIA/publications/Cost_of_unemployment_report/English_Study_on_the_cost_of_unemployment_January_2013.pdf

Плавност на четенето при деца с увреден или глух слух 

http://digitalcommons.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1594&context=pacs_capstones

Тримесечен преглед на заетостта и социалното положение в ЕС - март 2013 г.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7482

Положението на хората с увреждания в областта на заетостта
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eesc-2009-03-en.pdf

Изследване на четенето и глухите деца 
http://vl2.gallaudet.edu/assets/section7/document141.pdf

Четене с разбиране при глухите деца 
http://repository.ubn.ru.nl/bitstream/2066/19575/1/19575%20_readcoind.pdf

Оценка на въздействието на плановете за икономии на европейските правителства върху правата на хората с увреждания 
http://www.efc.be/programmes_services/resources/Documents/Austerity2012.PDF

ЕС е призован да се справи с парадокса на високата безработица и недостига на умения 
http://www.euractiv.com/migrations/eu-urged-address-paradox-high-un-news-528328?utm_source=EurActiv%20Newsletter&utm_campaign=dd64350cfc-newsletter_eu_priorities_2020&utm_medium=email&utm_term=0_bab5f0ea4e-dd64350cfc-245658454

Всички публикации за периода 2022-2026 г. са съфинансирани и изготвени в рамките на програмата на Европейската комисия "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV).

Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на програмата CERV на Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Споделете тази статия...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Имейл

Свързани статии

bg_BGБългарски
Преминаване към съдържанието