Стратегически план

В член 5, параграф 1 от Устава на EUD и в Стратегическия план на EUD за периода 2021-2028 г. е записана мисията на EUD: Целта на EUD е да представлява и насърчава интересите на глухите хора в Европа на ниво Европейски съюз. EUD има за цел да осигури равенство и недискриминация в обществения и личния живот на глухите хора в цяла Европа, така че те да могат да упражняват всички свои права.

Основните му дългосрочни цели са:

 • Признаване на правото на използване на местен жестов език.
 • Овластяване чрез достъп до комуникация и информация
 • Равенство във всички области на живота и особено в образованието и заетостта.

 

В съответствие със стратегическия план на EUD за периода 2021-2028 г., визията на EUD е глухите хора в цяла Европа да имат равенство както в обществения, така и в личния живот. В съответствие със Стратегическия план на EUD за периода 2021-2028 г., деветте стратегически цели и общите цели на EUD са:

 1. Пълна достъпност чрез проактивни действия и мерки на ниво ЕС
 2. Пълноценно участие на глухите хора чрез подобряване на демократичните процеси
 3. Равенство, насърчавано от Директивата на Съвета
 4. Равен достъп до заетост за глухите хора в Европа
 5. Обучение за изграждане на капацитета на глухите хора и повишаване на осведомеността за глухите.
 6. Социална защита на глухите хора в Европа чрез прилагане на социалните права
 7. Равен достъп до здравни грижи за глухите хора в Европа
 8. Външни действия за укрепване на отношенията с ръководните органи
 9. Достъпно ранно, начално, средно и висше образование за глухите деца и студенти в Европа От началото на януари до края на декември 2022 г. EUD ще изпълнява 4 конкретни цели, определени в четиригодишната работна програма на оперативния грант.