Европейски стълб на социалните права и инструментариум за процеса на европейския семестър

Съдържание

ГЛАВА 1 . 1 Какво представлява Европейският стълб на социалните права (Стълб)?

Стълбът е комплект от 20 принципа и права, които нямат правнообвързващ характер. Целта на принципите на стълба е да се засили социалното измерение на ЕС, като същевременно се повиши качеството на условията на труд и живот в участващите държави членки. Стълбът насърчава държавите членки да актуализират своите социални и трудови стандарти и закони, за да отразят новите реалности в работата и ежедневието.

Стълбът беше приет през април 2017 г. Неговите принципи и права са насочени към три основни области: равни възможности и достъп до пазарите на труда; справедливи условия на труд и социална закрила и приобщаване. Той включва принцип (№ 17) за приобщаването на хората с увреждания.

Научете повече за Европейския стълб на социалните права тук:

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en

2. Как функционират принципите на стълба и какъв е техният статут?

Принципите и правата са насочени към гражданите на ЕС.

Понастоящем стълбът няма правно обвързващ статут. Той е препоръка от Европейската комисия, и изпълнението му е съвместна отговорност на държавите членки, в тясно сътрудничество със социалните партньори и с подкрепата и приноса на ЕС.

3. Как да приложим социалния стълб на практика?

Стълбът може да бъде приложен на практика, ако бъдещите политики, закони, препоръки, други законодателни и незаконодателни инициативи и бюджетни планове на равнище ЕС и на национално равнище зачитат и интегрират принципите, изброени в стълба.

Например Европейската комисия, освен че предложи стълба, вече е предложила редица законодателни и незаконодателни инициативи, свързани с баланса между професионалния и личния живот, достъпа до социална закрила, работното време и други. На национално равнище държавите-членки също следва да предложат инициативи, насочени към прилагане на принципите на Стълба. 

Освен това принципите на Стълба имат потенциала да повлияят на процеса на Европейския семестър и да го подкрепят (за повече информация относно този процес вж. глава 2). Целта е някои от принципите и целите на Стълба да бъдат възприети под формата на (специфични за всяка държава) препоръки от европейско равнище към държавите членки, като по този начин се подпомогне включването на принципите на Стълба в националното законодателство и практики.

4. Канали, чрез които могат да се прилагат принципите на Стълба

Стълбът осигурява импулс за насърчаване на различни реформи, които насърчават сближаването, равенството, участието и приобщаването..

ЕС подкрепя прилагането на принципите на стълба чрез няколко канала: 

1)    Законодателство

2)    Насоки (процес на семестъра на ЕС)

3)    Финансиране

4)    Управление

Още преди обявяването на предложението бяха стартирани няколко свързани законодателни и незаконодателни инициативи, които допринасят за прилагането на принципите на социалния стълб на равнище ЕС:

Те включват:

 • Европейският акт за достъпност[1];
 • "Ново начало за социалния диалог[2];
 • Гаранцията за младежта[3].

 

Заедно със стартирането на Социалния стълб Европейската комисия представи и:

 • Предложение относно баланс между професионалния и личния живот[4] с минимални стандарти за родителски отпуск, отпуск по бащинство и отпуск за гледане на дете, който понастоящем е в процес на тристранни преговори между Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на ЕС;
 • Съобщение относно Директива за работното време[5];
 • Предложения за преразглеждане на правила за командироване на работници в Европейския съюз[6];
 • Предложение за преразглеждане на Регламент 883/2004 за модернизиране на координация на системите за социална сигурност[7];
 • Нова програма за умения[8] да предостави на повече хора по-добри умения;
 • Преразглеждане на различни законодателни актове в областта на здравето и безопасността на работното място, както и на достъпа до достъпни, превантивни и лечебни здравни грижи.

 

След обявяването на стълба бяха направени и други предложения, сред които:

 • Пакетът за социална справедливост[9] с предложение за Препоръка на Съвета за социална закрила за всички [10];
 • Ново предложение за прозрачни и предвидими условия на труд.[11];
 • Предложение за преминаване към Европейско образователно пространство[12] да направим висококачествено и приобщаващо образование достъпно за всички.

 

Решенията относно бъдещия бюджет на ЕС (т.нар. Многогодишна финансова рамка (МФР)[13]ще окаже голямо влияние върху степента на подкрепа, която прилагането на Социалния стълб ще получи на европейско и национално равнище.

Няколко програми за финансиране подкрепят социални приоритети, както и политики, свързани с пазара на труда и образованието.

Най-важните програми за финансиране са:

 •  Европейският социален фонд+[14];
 •  Еразъм+[15];
 •  Кохезионният фонд[16];
 •  Европейският фонд за регионално развитие[17].

 

Интегрирането на стълба може да се осъществи на всички етапи от процеса на европейския семестър., като гарантира, че принципите на стълба се прилагат систематично на практика и се наблюдават. По-специално те трябва да бъдат видими в докладите за отделните държави и в специфичните за тях препоръки (за повече информация вж. глава 2).


[1] За повече информация вижте (на всички писмени езици на ЕС): http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202
[2] За повече информация вижте (на всички писмени езици на ЕС): http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4542_en.htm
[3] За повече информация вижте (на всички писмени езици на ЕС): http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079
[4] За повече информация вижте (на всички писмени езици на ЕС): http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1311&langId=en
[5] Можете да прочетете предложението (на всички езици на ЕС) тук: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XC0524(01)
[6] Можете да прочетете предложението (на всички езици на ЕС) тук: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2016%3A128%3AFIN
[7] Можете да прочетете предложението (на всички езици на ЕС) тук: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2016:0815:FIN
[8] За повече информация вижте (на всички писмени езици на ЕС): http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
[9] За повече информация вижте (на всички писмени езици на ЕС): http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1624_en.htm
[10] За повече информация вижте (на всички писмени езици на ЕС): http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1312&langId=en
[11] За повече информация вижте (на всички писмени езици на ЕС): http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1313&langId=en
[12] За повече информация вижте (на всички писмени езици на ЕС): http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4521_en.htm
[13] За повече информация вижте (на всички писмени езици на ЕС): http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_en.htm
[14] За повече информация вижте (на всички писмени езици на ЕС): http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=en&newsId=9118
[15] За повече информация вижте (на всички писмени езици на ЕС): http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3948_en.htm
[16] За повече информация вижте (на всички писмени езици на ЕС): http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3885_en.htm
[17]За повече информация вижте (на всички писмени езици на ЕС): http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3885_en.htm

5. Как се наблюдава изпълнението на стълба? Социалното табло.

Наред със стълба Европейската комисия представи и социално табло с 12 водещи показателя да наблюдава напредъка по отношение на изпълнението на стълба.

Информационното табло ще допринесе за укрепване на социалните аспекти на икономическото управление на ЕС.. Тези показатели от таблото за социални показатели могат да се използват и в процеса на европейския семестър.

Според Европейската комисия принципите и правата, установени в стълба, ще бъдат оценени като част от бъдещите цикли на европейския семестър. и някои специфични теми, свързани с този стълб, ще бъдат оценени по-подробно. 

Въпреки че социалното табло не обхваща всички 20 принципа на стълба, то може да бъде ключов инструмент за информиране и засилване на социалното измерение на процеса на европейския семестър чрез предоставяне на ясни социални показатели и данни.

За хората с увреждания Социалното табло включва важни показатели като например риск от бедност или социално изключване; преждевременно напускане на училище; неравенство в доходите; равнище на безработица; равнище на икономическа активност; равнище на младежка безработица; дял на дългосрочно безработните и други. Ето защо Социалното табло е и полезен инструмент за наблюдение на напредъка на държавите членки в създаването на ефективни връзки между процеса на европейския семестър и Стълба чрез подобряване на положението на хората с увреждания в техните страни.

Фигура 1: Социално табло

6. Социалното табло и европейският семестър: Мониторинг на резултатите на държавите от ЕС в светлината на социалния стълб

Социалното табло е достъпно на всички езици на ЕС:

https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/

Въз основа на данни от реалния живот тя ви позволява:

 • Разгледайте постиженията на държавите-членки на ЕС по социални въпроси във времето;
 • Измерване и наблюдение на напредъка в постигането на конвергенция към по-добри условия на труд и живот в Европа.
 • да сравнявате резултатите на всяка от 28-те държави членки в даден момент от време.
 • Създавайте собствени графики, таблици и карти. Информационното табло и неговите показатели могат да ви помогнат да разберете как се представя вашата страна. Наличните данни ви позволяват да да изберете своята държава и да получите подробен преглед на състоянието й по отношение на различните показатели.. Тези официални данни могат да бъдат полезни за вашата застъпническа дейност на национално равнище, като информират правителствата за необходимите промени в социалните политики.

ГЛАВА 2 . 7. Какво представлява процесът на европейския семестър?

Въведен през 2010 г., европейският семестър представлява годишен цикъл на координация на политиките на европейско равнище. Той е инструмент, който координира действията на държавите членки икономически политики през цялата година. В него се разглеждат икономическите предизвикателства в различните държави членки и им се предоставя набор от препоръки за следващите 12-18 месеца.

Процесът на европейския семестър е създаден специално за координиране на националните усилия за постигане на целите на стратегията "Европа 2020" за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Всъщност това е важен процес за наблюдение на целите на тази стратегия (т.нар. цели на "Европа 2020") и е тясно свързани с изпълнението на стълб.

Процесът на европейския семестър дава възможност на заинтересованите страни да се обърнат към създателите на политики на европейско и национално равнище с идеи за подобряване на правата на хората с увреждания и за укрепване на социалното измерение на ЕС. 

Цели на европейския семестър:

 • осигуряване на стабилни публични финанси (избягване на прекомерен държавен дълг);
 • предотвратяване на прекомерните макроикономически дисбаланси в ЕС;
 • подкрепа на структурните реформи;
 • създаване на повече работни места и растеж;
 • насърчаване на инвестициите.

 

Макар че процесът на европейския семестър е силно фокусиран върху икономиката, целите на стратегията "Европа 2020" са разработени така, че да отразяват факта, че икономическият растеж трябва да бъде "интелигентни, устойчиви и приобщаващи". Ето защо в рамките на този процес се координират и усилията в областта на социалната политика на национално равнище.

8. Как работи?

Годишният цикъл на координация на политиките започва през ноември. Цикълът приключва през октомври следващата година. И трите институции на ЕС участват в процеса, като Европейската комисия и Съветът на ЕС са най-важните участници на равнище ЕС. 

Ролята на Европейската комисия

Всяка година Комисията:

 1. Предприема подробен анализ на плановете на всяка страна. за бюджета, макроикономическите и структурните реформи.
 2. Предоставя на правителствата на ЕС специфични за страната препоръки за следващите 12-18 месеца.

 

Ролята на Съвета на ЕС:

Предложенията на Европейската комисия се одобряват и приемат официално от Съвета.

9. Хронология на процеса на европейския семестър

Есенният пакет през ноември поставя началото на годишния цикъл на координация. Комисията определя общите икономически приоритети на ЕС и предоставя на държавите от ЕС насоки за политиката през следващата година. 

Есенният пакет включва:

9.1. Препарати

Европейската комисия публикува годишен обзор на растежа и доклад за механизма за предупреждение за предстоящата година.

Сайтът Годишен обзор на растежа, изготвен от Комисията определя общите икономически приоритети на ЕС и предлага на правителствата на ЕС политически насоки за следващата година.[1]

Докладът за механизма за предупреждение представлява скринингов механизъм, основан на таблица с показатели, в който се посочват държавите, които могат да бъдат засегнати от икономически дисбаланси и за които Европейската комисия следва да предприеме допълнителни задълбочени прегледи.[2]

Европейската комисия и Съветът на ЕС публикуват други подходящи подготвителни материали, в които се определят общите икономически приоритети на ЕС и се предоставят на страните от ЕС насоки за политиката през следващата година.[3]

9.2. Политически насоки

Съветът на ЕС обсъжда годишния обзор на растежа, определя общите насоки на политиката и приема заключения.

Той също така обсъжда, изменя, ако е необходимо, и одобрява проекта на препоръка на Съвета относно икономическата политика на еврозоната.

Европейският парламент също така обсъжда годишния обзор на растежа и може да публикува доклад по собствена инициатива. Той също така публикува становище относно насоките за заетостта.

9.3. Доклади за страните

Европейската комисия публикува Доклади за страната на общото икономическо и социално развитие във всяка страна от ЕС.. За някои държави те включват задълбочен преглед.

Докладите обхващат всички области от макроикономическо или социално значение и правят преглед на състоянието на страната. В тях оценка на напредъка, постигнат от всяка страна от ЕС в решаването на проблемите, установени и подчертани в препоръките на ЕС от предходната година.

Държавите-членки се приканват да вземат предвид констатациите в докладите за страните при изготвянето на своите национални програми за стабилност или за конвергенция и национални програми за реформи..

9.4. Национални програми за реформи

Всички страни от ЕС представят своите национални планове за политика под формата на два документа: национални програми за реформи и програми за стабилност/конвергенция:

 • Програмите за стабилност и за конвергенция очертават средносрочната бюджетна стратегия на държавите членки;
 • Националните програми за реформи очертават плановете за структурни реформи на държавите членки, насочени към насърчаване на растежа и заетостта.

 

От държавите-членки се очаква да представят тези програми до 15th на април и най-късно до края на април.

Програмите подробно описание на конкретните политики, които всяка страна ще прилага за насърчаване на заетостта и растежа и за предотвратяване/коригиране на дисбалансите.. Те също така посочват правителствата конкретни планове за спазване на специфичните за всяка държава препоръки и общите фискални правила на ЕС.

9.5. Специфични за страната препоръки

След като направи оценка на плановете на правителствата на ЕС, Европейската комисия представя всяка страна със специфични за нея препоръки (CSRs)., заедно с всеобхватен документ за комуникация. Специфичните за всяка държава препоръки предоставят политически насоки, съобразени с всяка държава от ЕС, относно как да се стимулират работните места и растежът, като същевременно се запазят стабилни публични финанси, съсредоточавайки се върху цели, които могат да бъдат реалистично постигнати през следващите 12-18 месеца.

Препоръките са съобразени с приоритетите, определени на равнище ЕС в стратегията "Европа 2020".) 

Препоръките се обсъждат от правителствата, представени в Съвета на ЕС, одобряват се от лидерите на ЕС на среща на върха през юни и се приемат официално от националните министри на финансите през юли.

9.6. Прилагане на препоръката на практика: национален семестър

През оставащите 6 месеца от годината, наричани понякога "национален семестър", държавите-членки вземат предвид препоръките при изготвянето на националните бюджети за следващата година.

Националните правителства включват препоръките в своите планове за реформи и национални бюджети за следващата година. 

Комисията оценява тези планове спрямо изискванията на Пакта за стабилност и растеж, който представлява набор от правила, предназначени да гарантират, че държавите в ЕС се стремят към стабилни публични финанси и координират фискалните си политики. През ноември Комисията издава официално становище по всеки план, така че нейните насоки да могат да бъдат взети предвид при финализирането на националните бюджети.

В края на годината държавите членки приемат своите национални бюджети.

9.7. Начало на следващия цикъл

Цикълът започва отново в края на годината, когато Европейската комисия отново прави преглед на икономическото положение в своя годишен обзор на растежа за следващата година. 

Комисията започва да проучва напредъка, постигнат от отделните държави в изпълнението на получените препоръки.

Фигура 2: Календар на процеса на европейския семестър

10. Социалният стълб и европейският семестър

Политическите насоки и препоръки относно предложените 20 принципа на политиката на социалния стълб могат да бъдат осъществени в рамките на процеса на европейския семестър., тъй като изграждането на по-справедлива Европа и укрепването на нейното социално измерение са ключови приоритети в момента.

Както бе споменато по-горе, стълбът се придружава от "социално табло", което проследява тенденциите и резултатите в страните от ЕС в областите, свързани с принципите на стълба..

Стълбът може да окаже влияние върху резултатите от процеса на европейския семестър, особено върху докладите по държави, специфичните за всяка държава препоръки, националните програми за реформи и програмите за стабилност и конвергенция.

Особено при изготвянето на докладите по държави и специфичните за всяка държава препоръки Комисията може да се съсредоточи върху принципите на социалния стълб. Именно тук НАД могат да предоставят принос, данни, информация и аргументи, които да подчертаят конкретните социални предизвикателства, пред които са изправени хората! Можете да използвате социалното табло, за да оценете до каква степен хората във вашата страна са изправени пред социални предизвикателства.

11. Как НАД могат да се включат в практиката?

Гражданското общество играе важна роля в предоставянето на институциите, участващи в процеса на европейския семестър, на актуални данни и информация за предизвикателствата на национално, регионално и местно равнище, както и практически препоръки.. НДД, които желаят да се включат, трябва да предприемат следните стъпки и да предоставят на EUD съответната информация, за да може тя да бъде предадена на съответните длъжностни лица в Европейската комисия:

НДД имат възможност да предоставят информация за докладите по държави. Информацията от място може да помогне процесът на семестъра да бъде по-добре съобразен с реалностите в конкретната страна. Какво да се прави? Следвайте следните стъпки:

 1. Наблюдавайте описаната времева рамка, за да видите дали имате време да се включите в процеса. Вашият принос е необходим преди публикуването на докладите за страните! Това означава, че трябва да получим вашето мнение най-късно до средата на декември, за да сме сигурни, че Европейската комисия ще може да го оцени преди публикуването на докладите през март!

 2. Ако все още имате време да напишете своя принос към доклада за страната, да използвате таблицата със социални показатели, за да идентифицирате конкретни предизвикателства, пред които е изправена вашата страна и които биха изисквали промени и реформи в националните ви системи.. Определете правилните социални предизвикателства, пред които са изправени хората с увреждания. Едва след това правилните политически мерки за справяне с тези предизвикателства могат да бъдат потенциално насърчавани чрез специфични за страната препоръки. Имайте предвид, че дори и вашият принос да бъде публикуван в доклада за страната, това не гарантира, че по-късно той ще бъде трансформиран в специфична за страната препоръка, тъй като те са много ограничени и обикновено са доста общи. Въпреки това големи въпроси, които не са включени в специфичните за страната препоръки, могат да бъдат включени в доклада за страната. В подкрепа на вашите аргументи могат да се използват и други официални статистически данни.

 3. Определете с кои принципи на стълба са свързани съществуващите предизвикателства. Според Европейската комисия принципите и правата, залегнали в социалния стълб, ще бъдат оценени в рамките на бъдещите цикли на европейския семестър. и някои специфични теми, свързани с този стълб, ще бъдат оценени по-подробно.

 4. Изпратете своите идеи и мнения на екипа по политиките на EUD.

 5. EUD ще предаде информацията на съответните служители в Европейската комисия.

 

Можете да се свържете с EUD по всяко време, за да обсъдите участието си!