Bulgaria

България

Съюз на глухите в България (SGB) 
Съюз на глухите в България

Bulgaria

Информация и факти за България и Съюза на глухите в България (СГБ):

Установен: 12 юли 1934 г.
Пълноправен член на EUD оттогава: 2007EN : The Union of the Deaf in Bulgaria  is the oldest (established on July 12, 1934) and the largest non-governmental organization in Bulgaria. UDB has good relations with other international non-governmental organizations and is an full member of the World Federation of the Deaf, World Federation of the Deaf Youth Section, European Union of the Deaf, European Union of the Deaf Youth. The organization works mainly for deaf and hard of hearing citizens in Bulgaria, which includes members in all age groups – teenagers, young and adults. UDB takes care of the social adaptation and personal identification of deaf people, supports the educational and intellectual development of deaf people, offers organizational, cultural and tourist activities. In addition, it renews and popularizes the Bulgarian Sign Language (BGSL) as a means of communication between deaf people and the social environment.

    Today, UDB has 4,908 members organized in 12 regional organizations in the cities of Sofia, Plovdiv, Varna, Burgas, Pleven, Haskovo, Yambol, Dupnitsa, Ruse, Stara Zagora, Gorna Oryahovitsa and Shumen, to which there are 40 territorial organizations of the deaf. 

BG:

Съюзът на глухите в България е най-старата (създадена на 12 юли 1934 г.) и най-голямата неправителствена организация в България. СГБ има добри отношения с други международни неправителствени организации и е пълноправен член на Световната федерация на глухите, Световната федерация на младежката секция на глухите, Европейския съюз на глухите, Европейския съюз на глухите младежи. Организацията работи основно за глухи и слабочуващи граждани в България, като включва членове във всички възрастови групи – юноши, младежи и възрастни. СГБ се грижи за социалната адаптация и личностната идентификация на глухите хора, подпомага образователното и интелектуалното развитие на глухите хора, предлага организационна, културна и туристическа дейност. Освен това обновява и популяризира българския жестов език (БЖЕ) като средство за комуникация между глухите и социалната среда.

    В наши дни в СГБ членуват 4 908 членове, организирани в 12 районни организации в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Хасково, Ямбол, Дупница, Русе, Стара Загора, Горна Оряховица и Шумен, към които има 40 териториални организации на глухите. 

President: Nikolay Ninov
Vice President: Diyan Demirov
Член на борда: Maya Georgieva
Член на борда: Katrin Hadzhitsinova
Член на борда: Dimitar Petrov
Член на борда: Vladimir Vladimirov
Член на борда: Petar Trichkov
Член на борда: Radka Radeva

President of UDB`s Central control commission: Tilka Kayriakova

Език на жестовете: Български жестов език (Bulgarian Sign Language)
Съкращение: БЖЕ /BGSL

The Law on the BGSL was promulgated in the “State Gazette”, no.9 / 02.02.2021 and entered into force on 06.02.2021


Брой потребители на жестомимичен език за глухи:
12,000
Брой работещи преводачи на жестов език: 46

Конвенция: Подписване 27 септември 2007 г.
Ратификация: 22 март 2012 г.

Факултативен протокол: Подписване 18 декември 2008 г.
Ратификация
: N/A

12-14, Ivan Denkooglu str.
1504 София
България

Имейл: [email protected]

Phone: (+359) 2 981 98 07
Уебсайт: www.sgbbg.com
Facebook page: СГБ – Съюз на глухите в България