Преразгледана директива за аудио-визуални медийни услуги (AVMS)

С директивата се създава рамка на равнище ЕС за координиране на националното законодателство за всички аудиовизуални медии - както за традиционните телевизионни предавания, така и за услугите по заявка (например Netflix, Amazon Video, Now TV).

В него се определят изисквания по отношение на аспекти като забрана на речта на омразата и дискриминацията въз основа на увреждания и други признаци, търговска информация в телевизионните програми, защита на непълнолетните, независимост на националните регулаторни органи, които наблюдават аудиовизуалните услуги, и насърчаване на европейските аудиовизуални продукции. През 2018 г. ЕС актуализира AVMSD с по-строги изисквания за достъпност. EUD редовно подкрепя НАД, когато се застъпва за амбициозното и стабилно транспониране и прилагане на преработената AVMSD.