Парламент на ЕС

Европейският парламент (ЕП) е важен форум за политически дебати и вземане на решения на равнище ЕС. Членовете на Европейския парламент се избират пряко от гласоподавателите във всички държави-членки, за да представляват интересите на хората по отношение на законотворчеството на ЕС и да гарантират демократичното функциониране на другите институции на ЕС.

EUD установява и поддържа връзки с евродепутатите, особено с членовете на Интергрупата на Европейския парламент по въпросите на хората с увреждания.