Европейски стълб на социалните права и европейски семестър

Европейският стълб на социалните права (ЕССП) е инициатива на Европейската комисия с много амбициозни цели: да върне социалното измерение на ЕС, да балансира икономическите политики със социалните съображения и да възстанови връзката с европейските граждани,

като в същото време се занимава с ключови въпроси, свързани с промените в света на труда и в обществото като цяло, като насърчава по-високи социални стандарти. EUD има за цел да гарантира, че всички принципи, и особено принцип 17, са реализирани за глухите хора в ЕС.

Свързани статии