Подкрепата на ЕС за Украйна: практическа информация за бежанците

Въведение:

Ако бягате от войната в Украйна и пристигате в Европейския съюз, тук ще намерите най-важната информация за правата си при преминаване на границата в държава от ЕС, за правото на временна закрила и подаване на молба за международна закрила, както и за правата на пътуване в Европейския съюз.
Тази информация е налична и в:


Украински
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_uk


Руски
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_ru

Подготовка за напускане

Ако е възможно, вземете със себе си валидни документи за пътуване, когато заминавате. Липсата на документи за пътуване или медицински документи (свидетелство за ваксинация, тест COVID-19) обаче не трябва да бъде пречка за влизане в ЕС.
Всички държави от ЕС, граничещи с Украйна, разрешават влизането на всички хора, бягащи от войната в Украйна, по хуманитарни причини, независимо дали имате биометричен паспорт. Това се отнася и за децата. Ако имате украинско гражданство и биометричен паспорт, можете да влезете в ЕС, като представите паспорта си на границата. Във всички останали случаи страните от ЕС ще ви приемат по хуманитарни причини.


Повече информация: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en#preparing-to-leave

Вашите права в ЕС

След като сте преминали в ЕС, имате няколко възможности в зависимост от личните си обстоятелства. Властите ще ви информират съответно за правата ви.

1. Може да ви бъде предоставена временна закрила

Ако сте пребивавали постоянно в Украйна и сте напуснали страната, за да избегнете войната от 24 февруари 2022 г. нататък, може да имате право на временна закрила в която и да е държава от ЕС. Временната закрила ще продължи най-малко една година, като тя може да бъде удължена в зависимост от ситуацията в Украйна. Правата съгласно Директивата за временната закрила включват разрешение за пребиваване, достъп до пазара на труда и жилище, медицинска помощ и достъп до образование за децата. Всеки, който пребивава законно в ЕС, има право да открие и основна банкова сметка. Вие също така ще имате право да откриете основна банкова сметка.
Повече информация:

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en#preparing-to-leave

 

2. Можете да подадете молба за международна закрила в ЕС

Лицата, ползващи се с временна закрила, имат право да подадат молба за международна закрила (убежище) по всяко време.
Ако решите да го направите, временната ви закрила може да бъде спряна, докато получите статут и права на кандидат за убежище. Ако в края на разглеждането молбата ви за убежище бъде отхвърлена и настоящата ви временна закрила все още е в сила в ЕС, статутът ви на временна закрила ще бъде възобновен.
Трябва да се информирате за това кои практики прилага държавата членка, за да решите дали да поискате международна закрила в допълнение към разрешението за пребиваване, което показва вашия статут на временна закрила.

Повече информация: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en#preparing-to-leave

 

3. Можете да поискате помощ за репатриране

Независимо от гражданството ви и правото ви на международна закрила, ако сте живели в Украйна и сте избягали от войната, трябва да можете да преминете границата на ЕС. Ако е безопасно да се върнете в родната си страна, трябва да се свържете със съответните органи или организации, за да ви помогнат да се върнете.
За помощ при репатриране трябва да се обърнете към посолството/консулството на страната на произход в страната от ЕС, в която пребивавате в момента. Националните органи в тази страна също могат да ви помогнат да се свържете с посолството/консулството в случай на проблеми и могат да ви предложат помощ за репатрирането ви.
Повече информация:

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en#preparing-to-leave

Пътуване напред в ЕС

В повечето случаи, ако сте избягали от войната в Украйна, ще можете да пътувате до други страни от ЕС. За украинците с биометричен паспорт това право произтича от безвизовия режим, който е в сила между ЕС и Украйна. Ако идвате от трета държава, трябва да проверите дали страната ви на произход е в списъка на третите държави, чиито граждани са освободени от изискването да притежават виза.
На уебсайта по-долу ще намерите основна информация за това към кои национални органи да се обърнете за временна закрила и кои организации активно помагат на бягащите от Украйна, както и как да се свържете с тях. Можете също така да научите за някои възможности за безплатно пътуване, предлагани от транспортните компании в страните от ЕС.


https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en#preparing-to-leave

Правата на децата, пристигащи от Украйна

Всички деца (т.е. лица на възраст под 18 години), които бягат от войната в Украйна, имат право на закрила в ЕС. Те имат право на:

да регистрират самоличността им при влизане в ЕС - а когато децата не пътуват, придружени от родители или други възрастни, които отговарят за тях, граничните служители ще регистрират също така самоличността на известните възрастни, които ги придружават по време на пътуването им или ги чакат, както и декларираната страна на местоназначение в ЕС.
да получат достъп до грижи (включително жилище) във възможно най-кратък срок, здравеопазване (включително психологическа подкрепа) и образование.
да бъдат изслушвани и да изразяват мнението си относно всяко решение, което предстои да бъде взето по отношение на тях (когато възрастта и степента на зрялост позволяват това).
В случай на непридружени или разделени деца, те имат право да им бъде назначен настойник възможно най-скоро, който да им осигури родителски авторитет, докато се съберат с родителите си или с други членове на семейството.

Достъп до здравеопазване в ЕС

Ако ви бъде предоставена временна закрила, ще имате достъп до здравни грижи в приемащата ви държава членка. Така че, след като се регистрирате и получите разрешение за временно пребиваване, приемащата държава членка ще ви предложи достъп до здравната си система.
Ако обществената система за здравеопазване на приемащата държава членка ви счита за напълно осигурен, ще имате право да получите европейска здравноосигурителна карта, която ви дава право на необходимото здравно обслужване по време на временния ви престой в друга държава членка.

Повече информация и информация от националните министерства и здравни агенции: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine/fleeing-ukraine-healthcare_en

Достъп до пазара на труда

Лицата с временна закрила следва да могат да се занимават с трудова или самостоятелна дейност, както и с професионално обучение, и да се ползват от равно третиране с работниците в държавите членки по отношение на заплащането и другите условия.


Повече информация: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine/fleeing-ukraine-access-jobs_en

Информация за настаняване и жилища

Властите или благотворителни организации осигуряват незабавно настаняване. Директивата за временна закрила предлага правото на подходящо настаняване и жилище, поради което в средносрочен план трябва да се намерят устойчиви решения, които да съчетават публичната система за прием с частни оферти за настаняване.


Повече информация: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine/fleeing-ukraine-access-accommodation-and-housing_en

Бъдете в безопасност, докато пътувате в ЕС

Когато пътувате до и около ЕС, моля, имайте предвид риска от трафик и експлоатация. Опитайте се да използвате транспорт и настаняване, организирани от властите и организациите на гражданското общество. Не давайте документите си за самоличност, личната си информация и вещите си на никого, освен на държавни или гранични служители, и винаги информирайте роднините или приятелите си за местонахождението си. Ако ви предложат работа, проучете фирмата и в случай на съмнение се обърнете за повече информация към националните полицейски органи или организациите на гражданското общество.


Повече информация: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine/stay-safe-while-travelling-eu_en

Споделете тази статия...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Имейл