COSP

EUD участва в Конференцията на държавите - страни по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ), за да гарантира, че гледната точка на глухите се взема предвид при обсъждането на въпроси, свързани с прилагането на КПХУ.