Нищо за нас без нас.

Нищо за нас без нас.

Комитетът на ООН за правата на хората с увреждания прави преглед на Естония

Комитетът на ООН за правата на хората с увреждания (Комитетът на ООН за правата на хората с увреждания) проведе своята виртуална сесия от 8th март до 1st от април 2021 г. По време на сесията само една европейска държава - Естония, беше подложена на преглед. Това беше първата оценка на Комитета относно прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания от страна на Естония. Естония ратифицира Конвенцията през май 2012 г.

По време на публичния диалог, който се проведе онлайн и беше излъчен по интернет на 12th, 15th и 17th март КПИ на ООН, който получи доклада на Естония, както и материали от неправителствени организации и други заинтересовани страни, обсъди редица въпроси с държавната делегация и канцлера на правосъдието на Естония.

Преди прегледа EUD работи в много тясно сътрудничество с Естонската асоциация на глухите, за да гарантира, че въпросите, свързани с прилагането на КПИ на ООН в Естония за глухите лица, ще бъдат разгледани по подходящ начин по време на прегледа на държавата-страна по Конвенцията. EUD насърчи Естонската асоциация на глухите да бъде активен участник по време на прегледа и да си сътрудничи с други съответни партньори, за да гарантира, че глухите хора няма да бъдат изоставени по време на процеса. Най-важното е, че EUD силно подкрепи Естонската асоциация на глухите при представянето на алтернативният доклад която подробно информира Комитета за положението на глухите хора в Естония.

След диалога Комитетът на ООН по правата на хората с увреждания публикува заключителни наблюдения и, наред с другото, препоръча на Естония да осигури достъп до жестов превод и услугата "реч в текст" за глухите и трудночуващите лица във всички области на живота. Освен това Комитетът насърчи Естония да засили мерките, включително чрез отпускане на безвъзмездни средства и други стимули, за увеличаване на официалното обучение на преводачи на жестов език, включително на университетско ниво, и да приеме мерки за повишаване на осведомеността относно културата на глухите и естонския жестов език. Комитетът също така призова да се осигури достъпност на цялата обществена информация, включително телевизионните и медийните услуги, за всички лица с увреждания чрез жестомимичен език, субтитри, надписи и да се отпусне адекватно финансиране за нейното разработване, популяризиране и използване. Като цяло Комитетът поиска да се предприемат мерки и да се осигури по-добра достъпност чрез естонския жестов език при прилагането на пет члена от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания: член 13 за достъп до правосъдие, член 21 за свобода на изразяване и мнение и достъп до информация, член 24 за образование, член 27 за работа и заетост, член 30 за участие в културния живот, отдиха, свободното време и спорта.

Сътрудничеството на EUD с Естонската асоциация на глухите може да се разглежда като пример за добра практика, когато обединяването на усилията води до благоприятни резултати. EUD би искала да благодари на Естонската асоциация на глухите за упоритата им работа, която гарантира, че гледната точка на глухите е видима по време на процеса на преглед, и да насърчи другите членове да бъдат също толкова активни по време на процесите на преглед на КПИ на ООН.

Всички публикации за периода 2022-2026 г. са съфинансирани и изготвени в рамките на програмата на Европейската комисия "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV).

Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на програмата CERV на Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Споделете тази статия...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Имейл

Свързани статии

bg_BGБългарски
Преминаване към съдържанието