Нищо за нас без нас.

Нищо за нас без нас.

Одобрена е Европейската рамка за действие на СЗО за постигане на най-високия достижим стандарт на здраве за хората с увреждания 2022-2030 г.

WHO Logo

Миналия месец, на 13th септември 2022 г. беше одобрена новата Европейска рамка за действие на СЗО за постигане на най-високия достижим стандарт на здраве за хората с увреждания за периода 2022-2030 г.(Рамката, наричана по-долу).Тази нова Рамка има четири цели: универсално здравно покритие; насърчаване на здравето и благосъстоянието на хората с увреждания; защита на хората с увреждания по време на извънредни ситуации, свързани с общественото здраве, и създаване на база данни за уврежданията и здравето. 

Предложената Рамка ще проправи пътя за здравни системи, включващи хората с увреждания, и за насърчаване на здравето и благосъстоянието на хората с увреждания от всички възрасти, във всички контексти в европейския регион на СЗО. Тя е съобразена с приоритетите, заложени в Европейската работна програма 2020-2025 г. - "Обединени действия за по-добро здраве в Европа". Визията на Рамката е до 2030 г. в целия регион на СЗО да има сектор на здравеопазването, включващ хората с увреждания, въз основа на следните принципи - основан на справедливостта, фокусиран върху хората и базиран на данни. 

Лицата с увреждания се сблъскват с редица пречки при достъпа до здравни услуги. За глухите хора основните пречки при достъпа до здравни услуги са свързани с достъпността на информацията и комуникацията. Без осигуряването на жестов превод и без достъп до информация за здравните услуги, глухите хора не могат да се възползват от същото качество на здравеопазването като останалите. Видяхме това в действие по време на пандемията от коронавирус, когато хората с увреждания бяха непропорционално засегнати. Вследствие на това хората с увреждания имат по-големи неудовлетворени потребности от здравни грижи, отколкото хората без увреждания. Това означава, че е по-вероятно те да получат забавен достъп до здравни грижи, което може да доведе до влошаване на здравословното състояние, по-значителни възможности за лечение и по-високи разходи за здравеопазване. 

Въпреки това, съгласно член 25 от КПХУ на ООН, всички държави - страни по Конвенцията са задължени да "предприемат всички подходящи мерки, за да осигурят достъп на хората с увреждания до здравни услуги, които са съобразени с пола, включително рехабилитация, свързана със здравето". Освен това Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. и свързаните с нея цели за устойчиво развитие, по-специално цел 3 - осигуряване на здравословен живот и насърчаване на благосъстоянието за всички във всички възрасти, не могат да бъдат постигнати без спешни действия за превръщане на здравните грижи в приобщаващи за хората с увреждания. 

Ето защо е изключително важно да се разработят и прилагат ефективни здравни политики, включващи хората с увреждания. Това означава да се включат уврежданията в политиките и процедурите на здравната система. За да се постигне това, е необходимо да се създаде база данни за уврежданията и здравето. Ето защо трябва да се събират надеждни данни, дезагрегирани по отношение на уврежданията, за достъпа до здравни грижи и използването им, както и за здравните резултати. Тези данни могат да послужат като основа за подобряване на равния достъп на хората с увреждания до качествено здравеопазване. 

Прилагането на Рамката ще изисква силни партньорства между организациите на хората с увреждания, държавите-членки на ЕС и СЗО/Европа.  

За да видите рамката, следвайте този връзка

Всички публикации за периода 2022-2026 г. са съфинансирани и изготвени в рамките на програмата на Европейската комисия "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV).

Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на програмата CERV на Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Споделете тази статия...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Имейл

Свързани статии

bg_BGБългарски
Преминаване към съдържанието