Intet om os uden os.

Intet om os uden os.

  • Kontakt

15. samling af konferencen for de stater, der er parter i CRPD

COSP

Den 15. samling af konferencen af deltagerstaterne i CRPD (COSP15) fandt sted i FN's hovedkvarter i New York fra den 14.-16. juni 2022, hvor der blev afholdt valg af ni medlemmer til Udvalget for Handicappedes Rettigheder.

Det overordnede tema for COSP15 var opbygning af samfund, der inkluderer handicappede og deltagervenlige samfund i COVID-sammenhæng og videre ud over det. COSP15 fokuserede også på at drøfte innovation og teknologi, der fremmer handicappedes rettigheder, økonomisk selvstændiggørelse og iværksætterånd for personer med handicap samt handicappedes deltagelse i klimaindsatsen, katastroferisikoreduktion og modstandsdygtighed over for naturkatastrofer.

Under konferencen fik repræsentanterne for de stater, der er parter i CRPD, og for ngo'er hver især et par minutter til at fremsætte en erklæring på vegne af deres organisationer eller land om deres prioriteter i henhold til CRPD samt om de politikker og foranstaltninger, de har gennemført.

Under den generelle debat afgav EUD-formand Sofia Isari en erklæring om emnet økonomisk selvstændiggørelse af alle personer med handicap og understregede, at det er af afgørende betydning for at sikre en bæredygtig og inklusiv genopretning. Sofia Isari understregede, at øget deltagelse i beskæftigelse for personer med handicap er den bedste måde at sikre økonomisk selvstændighed og social inklusion på. I Europa er beskæftigelseskløften mellem personer med og uden handicap imidlertid fortsat stor: personer med handicap har en lavere beskæftigelsesfrekvens, er uforholdsmæssigt hårdt ramt af arbejdsløshed og forlader arbejdsmarkedet tidligere. EUD-formanden understregede, at de stater, der er parter i CRPD, skal sikre, at denne kløft lukkes, og styrke kapaciteten hos arbejdsformidlingerne, fremme ansættelsesperspektiver gennem positive tiltag, gøre en indsats for at bekæmpe stereotyper, sikre rimelige tilpasninger i og ved jobsøgning og leve op til deres forpligtelser i henhold til CRPD-konventionen. Lige adgang til det åbne arbejdsmarked vil ikke blot styrke personer med handicap og frigøre deres potentiale og talenter, men vil også være til gavn for økonomien og for samhørigheden i samfundet som helhed.

Rundbord 1 - Innovation og teknologi til gavn for handicappede rettigheder

Den første rundbordskonference om innovation og teknologi til fremme af handicappedes rettigheder blev ledet i fællesskab af Sarhad Fatah, Iraks stedfortrædende faste repræsentant og næstformand for konferencen, og Moses Serwadda, repræsentant for civilsamfundet. Der blev holdt indlæg af en række talere fra forskellige kontraherende stater, efterfulgt af en interaktiv diskussion. Blandt talerne var først Diana Paola Palma Pardo fra Colombia, der nævnte en prisbelønnet kommunikationstjeneste, som de har udviklet specielt til døve, og som gør det muligt for døve at kommunikere via en tegnsprogstolk med den person, der ringer op via applikationen. For det andet forklarede Meelis Joost fra Estland, at de gennem deres indsats har gjort det muligt for døve at se en lang række udsendelser via undertekstning. For det tredje fremsatte parlamentsmedlem Ádám Kosa (Fidesz-KDNP, Ungarn) nogle bemærkninger og gav sit perspektiv fra døvefolket, idet han sagde, at telefonen adskilte de døve fra den hørende verden, da de ikke kunne bruge den. Men mere end 100 år senere kom mobiltelefonen til verden, som tilbød sms'er, og som også kunne bruges af døve, hvilket gjorde det muligt for dem at kommunikere på lige fod med andre. Kosa nævnte også, at der nu findes interaktive chat- og videotjenester. Derfor, sagde hr. Kosa, kan vi ikke skabe en inkluderende verden uden innovation og teknologisk innovation. Endelig understregede Alexander Bankole Williams, formand for det nationale udvalg for interessevaretagelse i Ghana Federation of Disability Organisations (GFD), manglen på tegnsprogstolke i Ghana samt manglen på lydfortælling eller teksttekstning.

Rundbordssamtale 2 - Økonomisk selvstændiggørelse og iværksætterånd for personer med handicap

Den anden rundbordskonference om økonomisk selvstændiggørelse og iværksætteri for personer med handicap blev ledet af Libna Bonilla, ministerrådgiver for Guatemalas faste mission og næstformand for konferencen, og Itto Outini, repræsentant for civilsamfundet. Dan Rashal, kommissær for lige rettigheder for handicappede fra Israel, fremhævede betydningen af økonomisk uafhængighed, men at der er mange udfordringer med hensyn til iværksætteri for handicappede. Ichiro Kabasawa, Nippon Foundation, Japan, nævnte, at fonden har ydet betydelig støtte til døve og hørehæmmede personer, idet den i løbet af 20 år har udviklet et system til at tilbyde undervisning i tegnsprog fra grundskole til universitet i Vietnam. Kabasawa forklarede, at selv om der ikke var nogen døve studerende, der afsluttede deres uddannelse fra gymnasiet i Vietnam, da dette uddannelsessystem startede, er der nu 33 døve universitetsuddannede. De har nu udvidet dette uddannelsessystem til at omfatte Filippinerne og Laos. Yderligere indlæg blev givet af Sabina Lobato fra Spanien, direktør for uddannelse og beskæftigelse, drift og transformation, Fundación ONCE, og Josh Wintersgill fra Det Forenede Kongerige, en iværksætter.

Endelig kom en repræsentant fra EU med en erklæring - EU har indført direktivet om ligestilling på beskæftigelsesområdet, som forbyder forskelsbehandling og kræver, at der stilles rimelige tilpasninger til rådighed. Desuden støtter EU politikker for inklusiv iværksætterkultur ved at yde støtte i juridiske og forretningsmæssige spørgsmål. Der findes også den europæiske strategi for handicappedes rettigheder 2021-2030, som afspejler EU's ambition om at sikre inklusiv beskæftigelse og lukke beskæftigelseskløften. EU arbejder i øjeblikket på en beskæftigelsespakke for handicappede (pakken), som vil blive lanceret i september 2022.

Rundbord 3 - Inddragelse af personer med handicap i klimaet

indsats, katastrofeforebyggelse, katastrofeforebyggelse (DRR) og modstandsdygtighed over for naturkatastrofer:

Det tredje rundbordsmøde blev ledet af Bogna Ruminowicz, Polens faste mission, næstformand for konferencen, og Jose Maria Viera, repræsentant for civilsamfundet. Hiroshi Tamon, en døv advokat fra Japan, indledte med at drøfte de barrierer, som handicappede står over for i tilfælde af en naturkatastrofe i hans land, f.eks. vanskelighederne med at modtage oplysninger om støtte eller om, hvordan man evakuerer. Dernæst gav Shybe Chalklen, direktør for African Disability Forum, fra Sydafrika, et indblik i, hvordan handicappede påvirkes af klimarelaterede katastrofer i Sydafrika, og forklarede, at de er uforholdsmæssigt hårdt ramt af klimaændringerne. Shybe Chalklen sagde, at de deltagende stater skal sikre, at inkluderende katastroferisikoreduktion er baseret på en menneskerettighedsbaseret tilgang, og understregede behovet for disaggregerede data i hele planlægnings- og politikudformningsprocessen for katastroferisikoreduktion.

Pratima Gurung, generalsekretær for Indigenous Persons with Disabilities Global Network og Nepal Indigenous Disabled Association (NIDA), formand for National Indigenous Disabled Women Association Nepal (NIDWAN) i Nepal, nævnte herefter, at der sidste år blev indført en offentlig telefontjeneste med tegnfortolkning eller transskription, som gør det muligt for døve at foretage telefonopkald døgnet rundt. Endelig understregede Mata'afa Fa'atino Utumapu, Nuanua O Le Alofa (NOLA) - DPO i Samoa, at vi skal sikre, at personer med handicap inddrages i de humanitære processer og mekanismer. Fa'atino Utumapu sagde også, at NOLA i maj 2020 samarbejdede med døveforeningen Samoa om at få succesfuldt at få medtaget en tegnsprogstolk i alle nationale Covid-19-taler.

Alle publikationer fra 2022-2026 er medfinansieret af og produceret under Europa-Kommissionens program for borgere, lighed, rettigheder og værdier (CERV).

Synspunkter og udtalelser er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions eller Europa-Kommissionens CERV-programs synspunkter og udtalelser. Hverken Den Europæiske Union eller den bevilgende myndighed kan holdes ansvarlig for dem.

Del denne artikel...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Relaterede artikler

da_DKDansk
Gå til indhold