Ansvarsfraskrivelse

Websted

Oplysningerne på dette websted er kun til generel information. Oplysningerne leveres af European Union of the Deaf, og selv om vi bestræber os på at holde oplysningerne ajour og korrekte, giver vi ingen erklæringer eller garantier af nogen art, hverken udtrykkeligt eller stiltiende, om fuldstændighed, nøjagtighed, pålidelighed, egnethed eller tilgængelighed med hensyn til hjemmesiden eller de oplysninger, produkter, tjenester eller relateret grafik, der er indeholdt på hjemmesiden, til noget formål. Enhver tillid til sådanne oplysninger er derfor udelukkende på egen risiko.

Vi kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for tab eller skader, herunder uden begrænsning indirekte tab eller skader eller følgetab eller skader eller tab eller skader af nogen art, der skyldes tab af data eller fortjeneste, som skyldes eller er forbundet med brugen af dette websted.

Via dette websted kan du linke til andre websteder, som EUD ikke har kontrol over. Vi har ingen kontrol over arten, indholdet og tilgængeligheden af disse websteder. Inddragelsen af links indebærer ikke nødvendigvis en anbefaling af eller støtte til de synspunkter, der kommer til udtryk på disse links.

Vi gør alt for at holde webstedet oppe og køre problemfrit. EUD påtager sig dog intet ansvar for, og vil ikke være ansvarlig for, at webstedet midlertidigt er utilgængeligt på grund af tekniske problemer uden for vores kontrol.

E-mail

Oplysningerne i denne e-mail (herunder bilag) er fortrolige og er udelukkende beregnet til brug for de ovennævnte adressater. Hvis du ikke er modtageren, skal du hermed underrettes om, at du ikke må videregive, reproducere eller anvende disse oplysninger til dig eller til tredjemand. Hvis du har modtaget denne e-mail ved en fejltagelse, bedes du straks underrette afsenderen og slette e-mailadressen fra din computer.