Bulgaria

Bulgaria

Съюз на глухите в България (SGB) 
Union of the Deaf in Bulgaria

Information and facts about Bulgaria and Union of the Deaf in Bulgaria (SGB):

Etableret: 12 July 1934
Fuldgyldigt medlem af EUD siden: 2007

EN : The Union of the Deaf in Bulgaria  is the oldest (established on July 12, 1934) and the largest non-governmental organisation in Bulgaria. UDB has good relations with other international non-governmental organisations and is an full member of the World Federation of the Deaf, World Federation of the Deaf Youth Section, European Union of the Deaf, European Union of the Deaf Youth. The organisation works mainly for deaf and hard of hearing citizens in Bulgaria, which includes members in all age groups – teenagers, young and adults. UDB takes care of the social adaptation and personal identification of deaf people, supports the educational and intellectual development of deaf people, offers organisational, cultural and tourist activities. In addition, it renews and popularises the Bulgarian Sign Language (BGSL) as a means of communication between deaf people and the social environment.

    Today, UDB has 4,908 members organised in 12 regional organisations in the cities of Sofia, Plovdiv, Varna, Burgas, Pleven, Haskovo, Yambol, Dupnitsa, Ruse, Stara Zagora, Gorna Oryahovitsa and Shumen, to which there are 40 territorial organisations of the deaf. 

BG:

Съюзът на глухите в България е най-старата (създадена на 12 юли 1934 г.) и най-голямата неправителствена организация в България. СГБ има добри отношения с други международни неправителствени организации и е пълноправен член на Световната федерация на глухите, Световната федерация на младежката секция на глухите, Европейския съюз на глухите, Европейския съюз на глухите младежи. Организацията работи основно за глухи и слабочуващи граждани в България, като включва членове във всички възрастови групи – юноши, младежи и възрастни. СГБ се грижи за социалната адаптация и личностната идентификация на глухите хора, подпомага образователното и интелектуалното развитие на глухите хора, предлага организационна, културна и туристическа дейност. Освен това обновява и популяризира българския жестов език (БЖЕ) като средство за комуникация между глухите и социалната среда.

    В наши дни в СГБ членуват 4 908 членове, организирани в 12 районни организации в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Хасково, Ямбол, Дупница, Русе, Стара Загора, Горна Оряховица и Шумен, към които има 40 териториални организации на глухите. 

President: Nikolay Ninov
Vice President: Diyan Demirov
Medlem af bestyrelsen: Maya Georgieva
Medlem af bestyrelsen: Katrin Hadzhitsinova
Medlem af bestyrelsen: Dimitar Petrov
Medlem af bestyrelsen: Vladimir Vladimirov
Medlem af bestyrelsen: Petar Trichkov
Medlem af bestyrelsen: Radka Radeva

President of UDB`s Central control commission: Tilka Kayriakova

Tegnsprog: Български жестов език
Forkortelse: БЖЕ

The Law on the BGSL was promulgated in the “State Gazette”, no.9 / 02.02.2021 and entered into force on 06.02.2021


Antal brugere af døve tegnsprog:
12,000
Antal arbejdende tegnsprogstolke: 46

Konvent: Signature 27 September 2007
Ratifikation: 22 March 2012

Den valgfrie protokol: Signature 18 December 2008
Ratification
: N/A

12-14, Ivan Denkooglu str.
1504 Sofia
Bulgaria

E-mail: [email protected]

Phone: (+359) 2 981 98 07
Hjemmeside: www.sgbbg.com
Facebook page: СГБ – Съюз на глухите в България