Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 2021

Στις 2 και 3 Δεκεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με το ΕΤΑ, γιόρτασε την Ευρωπαϊκή Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία με μια διαδικτυακή διάσκεψη. Περιελάμβανε ομιλίες από εμπειρογνώμονες υψηλού επιπέδου και εκπροσώπους της Επιτροπής, των Ο.Π.Α. και των εθνικών κυβερνήσεων. Τα θέματα του συνεδρίου ήταν η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι ανάγκες των παιδιών με αναπηρία. Στο συνέδριο ανακοινώθηκε ότι η πόλη του Λουξεμβούργου κέρδισε το βραβείο Access City Award 2022, με το Ελσίνκι και τη Βαρκελώνη στη δεύτερη και τρίτη θέση.

Η Ευρωπαία Επίτροπος για την Ισότητα, Helena Dalli, απηύθυνε την εναρκτήρια ομιλία και περιέγραψε τη σημασία της στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2021. Περιέγραψε ορισμένες από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της, όπως η κάρτα αναπηρίας της ΕΕ και η AccessibleEU, η οποία επιδιώκει να συγκεντρώσει ιδέες και εργαλεία για τη βελτίωση της πρόσβασης σε χώρους, υπηρεσίες και πληροφορίες.

Ο Γιάννης Βαρδκαστάνης, πρόεδρος του ΕΤΑ, ανέφερε την ανάγκη καλύτερης επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των εθνικών κυβερνήσεων και της κοινωνίας των πολιτών. Κατά την εκπόνηση των εθνικών σχεδίων COVID-19, πολλές ομοσπονδιακές κυβερνήσεις δεν συμβουλεύτηκαν την κοινωνία των πολιτών σχετικά με τα νέα κονδύλια για την ανάκαμψη που θα βοηθούσαν όσους επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα άτομα με αναπηρία να αντιμετωπίζουν ακόμη μεγαλύτερη φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Επιπλέον, ο Cveto Uršič, υφυπουργός του Υπουργείου Εργασίας, Οικογένειας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών της Σλοβενίας, ζήτησε μεγαλύτερη προσβασιμότητα στον ψηφιακό χώρο. Δεδομένου ότι 87 εκατομμύρια ΑΜΕΑ στην ΕΕ εξαρτήθηκαν από ψηφιακούς πόρους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όλοι οι ιστότοποι θα πρέπει να επικαιροποιηθούν και να προσαρμοστούν στα κατάλληλα πρότυπα, έτσι ώστε τα άτομα αυτά να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτούς χωρίς διακοπή.

Το πρώτο πάνελ του συνεδρίου επικεντρώθηκε στην υγεία των ΑΜΕΑ. Ο Rodolfo Cattani, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΤΑ, υπενθύμισε στους συμμετέχοντες ότι η υγεία αποτελεί καθολικό ανθρώπινο δικαίωμα και ότι σύμφωνα με το άρθρο 25 της UNCRPD, τα κράτη πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλίσουν την πρόσβαση όλων των ΑΜΕΑ σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης σε ισότιμη βάση. Αυτό περιλαμβάνει την εφαρμογή μέτρων εύλογης προσαρμογής. Ο κ. Cattani ανέφερε επίσης ότι ο αρνητικός αντίκτυπος της πανδημίας στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης έχει οδηγήσει στην άρνηση πρόσβασης των ΑΜΕΑ σε ιατρικές υπηρεσίες και σε επείγουσα θεραπεία.

Το δεύτερο πάνελ επικεντρώθηκε στα άτομα με αναπηρία και την ψηφιακή μετάβαση. Ο Humberto Insolera, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του EDF, αναφέρθηκε στο άρθρο 9 της UNCRPD, το οποίο υποχρεώνει τα κράτη να διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρία απολαμβάνουν ισότιμη πρόσβαση στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα, υποτίτλων και ακουστικής περιγραφής για την πρόσβαση σε τηλεοπτικά προγράμματα και ταινίες. Ο κ. Insolera περιέγραψε τα δύο νομικά μέσα που έχουν σχεδιαστεί για να αυξήσουν την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ: την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, σύμφωνα με την οποία τα τηλεοπτικά προγράμματα, οι ταινίες και οι υπηρεσίες ροής όπως το Netflix και το Amazon Prime Video πρέπει να είναι προσβάσιμα για τα ΑΜΕΑ- και την Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας (EAA), που εγκρίθηκε το 2019, η οποία απαιτεί τα προϊόντα και οι υπηρεσίες να είναι προσβάσιμα σε επίπεδο ΕΕ.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της EUD Mark Wheatley έθεσε ένα ερώτημα στο πάνελ αυτό σχετικά με την προσβασιμότητα του περιεχομένου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Υπογράμμισε την έλλειψη διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα και λεζάντες βίντεο σε ιστότοπους και ρώτησε ποια μέτρα εξετάζονται για να δοθούν κίνητρα και να διασφαλιστεί ότι το διαδικτυακό περιεχόμενο είναι προσβάσιμο από κωφούς. Ο κ. Insolera απάντησε ότι η ΕΑΑ αναφέρει ήδη ότι είναι ευθύνη όλων των παραγωγών και οργανισμών να καταστήσουν τα προϊόντα τους προσβάσιμα για τα άτομα με αναπηρία.

Το τελευταίο πάνελ του συνεδρίου επικεντρώθηκε στη στήριξη των παιδιών με αναπηρία και την προστασία των δικαιωμάτων τους. Η Zuzana Kondradova, θεματική συντονίστρια της Eurochild, εξήγησε ότι τα παιδιά με αναπηρία αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο τα αντιμετωπίζει η κοινωνία. Είπε ότι αυτές περιλαμβάνουν την έλλειψη ποιοτικής, χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμης εκπαίδευσης στην πρώιμη παιδική ηλικία, υγειονομικής περίθαλψης και αποκατάστασης. Λόγω των περιορισμών του COVID-19, τα παιδιά και οι νέοι ενήλικες δεν είχαν πρόσβαση στην αποκατάσταση και οι αξιολογήσεις και οι εξετάσεις αναβάλλονταν. Ο κ. Wheatley ρώτησε τον συμμετέχοντα στο πάνελ ποια μέτρα εξετάζονται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στη νοηματική γλώσσα κατά την παιδική ηλικία, ιδίως για τα κωφά παιδιά μεταναστών και προσφύγων. Η Elisabeth Gosme, διευθύντρια της COFACE Families Europe (η οποία υπερασπίζεται κοινωνικές πολιτικές που λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των οικογενειών και εγγυώνται ίσες ευκαιρίες για αυτές), δήλωσε ότι οι οικογένειες των κωφών και βαρήκοων παιδιών πρέπει να ενημερωθούν για το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. Επιπλέον, η κ. Gosme έθεσε τη σημασία της κατάρτισης των εκπαιδευτικών για την αύξηση των γνώσεών τους σχετικά με τις διάφορες αναπηρίες.

Η διάσκεψη για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία παρείχε στην Επιτροπή το σχέδιο για την αντιμετώπιση των εμποδίων και την παροχή λύσεων στις προκλήσεις αυτές από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία και την Πλατφόρμα για την Αναπηρία. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι 14 κράτη μέλη της ΕΕ εξακολουθούν να μην συμμορφώνονται με την UNCRPD όσον αφορά την απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος των ΑΜΕΑ που προσπαθούν να έχουν πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Οι ομιλητές υπογράμμισαν τον αντίκτυπο της COVID-19 στα δικαιώματα των ΑΜΕΑ και το έργο που απαιτείται για τη διαφύλαξή τους.

Όλες οι δημοσιεύσεις από το 2022 έως το 2026 συγχρηματοδοτούνται και παράγονται στο πλαίσιο του προγράμματος "Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες" (CERV) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του προγράμματος CERV της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι' αυτές.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σχετικά άρθρα

inclusive mobility

Ένα διαδικτυακό σεμινάριο για την κινητικότητα χωρίς αποκλεισμούς αποδεικνύει ότι τα προγράμματα μαθησιακής κινητικότητας δεν είναι επαρκώς προσβάσιμα σε μαθητές με αναπηρίες

Στις 9 Νοεμβρίου, η EUD διοργάνωσε διαδικτυακό σεμινάριο για την κινητικότητα χωρίς αποκλεισμούς. Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο ήταν μέρος

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο