Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

Έκθεση της ευρωβουλευτού Katrin Langensiepen - Προσβάσιμο Κέντρο της ΕΕ για τη στήριξη των πολιτικών προσβασιμότητας στην εσωτερική αγορά της ΕΕ (2022/2013(INI))

Katrin Langensiepen

Τον Ιούλιο του 2022, η ευρωβουλευτής Katrin Langensiepen (Συμμαχία 90/Οι Πράσινοι) ηγήθηκε έκθεσης στην οποία περιγράφεται η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Κέντρο AccessibleEU (εφεξής "το Κέντρο"), η οποία ψηφίστηκε από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Η έκθεση εγκρίθηκε από 43 ευρωβουλευτές υπέρ και 1 αποχή. Το Κέντρο, μια εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030, θα αναπτυχθεί το 2022 με σκοπό την ανταλλαγή ορθών πρακτικών σε όλους τους τομείς, την έμπνευση για την ανάπτυξη πολιτικής σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, καθώς και την ανάπτυξη εργαλείων και προτύπων με στόχο τη διευκόλυνση της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ. 

Η έκθεση καλεί τόσο την Επιτροπή της ΕΕ όσο και τα κράτη μέλη να ασχοληθούν ενεργά με τον τομέα της προσβασιμότητας σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Για παράδειγμα, περιγράφει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει "να δημιουργήσουν εθνικούς κόμβους προσβασιμότητας, οι οποίοι θα μπορούσαν να αποτελούνται από σημεία επαφής και ομάδες εμπειρογνωμόνων-κατόπτρων που θα συνεργάζονται χέρι-χέρι με το κέντρο [AccessibleEU] για την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την επιβολή της νομοθεσίας για την προσβασιμότητα". Επιπλέον, το κείμενο που εγκρίθηκε καλεί την Επιτροπή της ΕΕ να διασφαλίσει ότι υπάρχει συνεργασία μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων, των οικονομικών φορέων, των επαγγελματιών της προσβασιμότητας και των ατόμων με αναπηρία και των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους μέσω του κέντρου.

Όσον αφορά το συντονισμό του Κέντρου, στην έκθεση προτείνεται η "δημιουργία γραμματείας και φόρουμ για την καθοδήγηση και την ηγεσία των εργασιών του Κέντρου", καθώς και "εξειδικευμένες υποομάδες εμπειρογνωμόνων για ορισμένους τομείς", όπως το δομημένο περιβάλλον, οι δημόσιες συμβάσεις, οι ψηφιακές τεχνολογίες, τα μέσα ενημέρωσης και ο πολιτισμός, οι μεταφορές, οι αναδυόμενες τεχνολογίες και οι υποστηρικτικές τεχνολογίες, μεταξύ άλλων. 

Είναι σημαντικό ότι στην έκθεση ζητείται από την Επιτροπή να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα του Κέντρου μετά από πέντε χρόνια και "με βάση την αξιολόγηση αυτή, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την επικαιροποίηση και τη βελτίωση του Κέντρου, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της πιθανής δημιουργίας ενός [ρυθμιστικού] οργανισμού της ΕΕ, εάν δεν επιτευχθούν οι στόχοι που αναφέρονται στην εντολή του". Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο της ΕΕ ζητά περαιτέρω δράση στο θέμα αυτό. Αυτού του είδους η στήριξη της κοινότητας των ατόμων με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των κωφών, είναι απαραίτητη σε πολιτικό επίπεδο προκειμένου να προστατευθούν και να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη. Το επόμενο βήμα είναι να ψηφιστεί η έκθεση στην ολομέλεια μετά τη θερινή περίοδο. 

Δεδομένου ότι ο ορισμός της προσβασιμότητας και το τι συνεπάγεται αυτή ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με την εκάστοτε ομάδα αναπηρίας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα κωφά άτομα στην ΕΕ, το Κέντρο να συστήσει ξεχωριστή επιτροπή/τμήμα/υποομάδα/ομάδα εργασίας για την προσβασιμότητα στις εθνικές νοηματικές γλώσσες της ΕΕ (όχι μόνο μέσω της διερμηνείας νοηματικής γλώσσας, αλλά και απευθείας στις εθνικές νοηματικές γλώσσες) σε διάφορους τομείς της ζωής. Οι εμπειρογνώμονες αυτής της υποομάδας θα μπορούσαν να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διασφάλισης αυτής της προσβασιμότητας, καθώς και να συζητούν την ποσότητα και, πολύ σημαντικό, την ποιότητα των πληροφοριών και της επικοινωνίας που παρέχονται στις εθνικές νοηματικές γλώσσες στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ.  

Το πιο σημαντικό είναι ότι η εν λόγω υποομάδα για την προσβασιμότητα στις εθνικές νοηματικές γλώσσες θα πρέπει να παρακολουθεί και να παρακολουθεί την αναγνώριση της εθνικής νοηματικής γλώσσας από τα κράτη μέλη της ΕΕ και την ίδια την ΕΕ. Επιπλέον, η υποομάδα θα μπορούσε να διασφαλίσει ότι η προσβασιμότητα της πληροφόρησης και της επικοινωνίας μέσω της εθνικής νοηματικής γλώσσας για τους κωφούς διασφαλίζεται στον ίδιο βαθμό που διασφαλίζεται η πληροφόρηση και η επικοινωνία μέσω της προφορικής γλώσσας για τους ακούοντες. Η υποομάδα για την προσβασιμότητα στις εθνικές νοηματικές γλώσσες θα μπορούσε να εντοπίσει και να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των κενών και των ασυνεπειών της ισχύουσας νομοθεσίας, παρέχοντας συστάσεις πολιτικής για την επικαιροποίηση και την ανάπτυξη νόμων που θα διασφαλίζουν την προσβασιμότητα στις εθνικές νοηματικές γλώσσες. 

Επιπλέον, το Κέντρο θα μπορούσε να φιλοξενήσει ομάδες εργασίας/ομάδες εστίασης για την προσβασιμότητα του 112 για τους κωφούς, οι οποίες θα επέτρεπαν στα κράτη μέλη να μοιραστούν καλές πρακτικές εφαρμογής των υποχρεώσεων της ΕΕ (που απορρέουν από την ΕΑΑ και την ΕΟΚΚ) για να καταστήσουν το 112 προσβάσιμο για τα άτομα με αναπηρία. 

Για να διαβάσετε την έκθεση, επισκεφθείτε αυτόν τον σύνδεσμο: https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2022/07-11/14-Final_CAs_AccessibleEUCentre_EN.pdf 

Όλες οι δημοσιεύσεις από το 2022 έως το 2026 συγχρηματοδοτούνται και παράγονται στο πλαίσιο του προγράμματος "Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες" (CERV) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του προγράμματος CERV της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι' αυτές.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σχετικά άρθρα

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο