Υποστήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία: πρακτικές πληροφορίες για τους πρόσφυγες

Εισαγωγή:

Εάν διαφεύγετε από τον πόλεμο στην Ουκρανία και έρχεστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ θα βρείτε τις βασικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας όσον αφορά τη διέλευση των συνόρων σε χώρα της ΕΕ, την επιλεξιμότητα για προσωρινή προστασία και την υποβολή αίτησης διεθνούς προστασίας, καθώς και τα δικαιώματα ταξιδιού στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτές οι πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιμες στο:


Ουκρανικό
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_uk


Ρωσική
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_ru

Προετοιμασία για αναχώρηση

Εάν είναι δυνατόν, παρακαλείστε να έχετε μαζί σας έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα κατά την αναχώρηση. Ωστόσο, η έλλειψη ταξιδιωτικών ή ιατρικών εγγράφων (πιστοποιητικό εμβολιασμού, εξέταση COVID-19) δεν θα πρέπει να αποτελεί εμπόδιο για την είσοδο στην ΕΕ.
Όλες οι χώρες της ΕΕ που συνορεύουν με την Ουκρανία επιτρέπουν την είσοδο σε όλους τους ανθρώπους που διαφεύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία για ανθρωπιστικούς λόγους, ανεξάρτητα από το αν διαθέτουν ή όχι βιομετρικό διαβατήριο. Αυτό ισχύει και για τα παιδιά. Εάν έχετε ουκρανική υπηκοότητα και βιομετρικό διαβατήριο, μπορείτε να εισέλθετε στην ΕΕ επιδεικνύοντας το διαβατήριό σας στα σύνορα. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι χώρες της ΕΕ θα σας δεχτούν για ανθρωπιστικούς λόγους.


Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en#preparing-to-leave

Τα δικαιώματά σας στην ΕΕ

Αφού περάσετε στην ΕΕ, έχετε διάφορες επιλογές ανάλογα με τις προσωπικές σας συνθήκες. Οι αρχές θα σας ενημερώσουν σχετικά με τα δικαιώματά σας.

1. Μπορεί να σας χορηγηθεί προσωρινή προστασία

Εάν διαμένατε μόνιμα στην Ουκρανία και εγκαταλείψατε τη χώρα για να αποφύγετε τον πόλεμο από τις 24 Φεβρουαρίου 2022 και μετά, ενδέχεται να δικαιούστε προσωρινή προστασία σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ. Η προσωρινή προστασία θα διαρκέσει τουλάχιστον ένα έτος, το οποίο μπορεί να παραταθεί ανάλογα με την κατάσταση στην Ουκρανία. Τα δικαιώματα που απορρέουν από την οδηγία για την προσωρινή προστασία περιλαμβάνουν άδεια διαμονής, πρόσβαση στην αγορά εργασίας και στη στέγαση, ιατρική βοήθεια και πρόσβαση στην εκπαίδευση για τα παιδιά. Όποιος διαμένει νόμιμα στην ΕΕ έχει επίσης το δικαίωμα να ανοίξει έναν βασικό τραπεζικό λογαριασμό. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ανοίξετε έναν βασικό τραπεζικό λογαριασμό.
Περισσότερες πληροφορίες:

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en#preparing-to-leave

 

2. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση διεθνούς προστασίας στην ΕΕ

Οι δικαιούχοι προσωρινής προστασίας έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση διεθνούς προστασίας (άσυλο) ανά πάσα στιγμή.
Εάν το επιλέξετε, η προσωρινή σας προστασία μπορεί να ανασταλεί, ενώ θα έχετε το καθεστώς και τα δικαιώματα του αιτούντος άσυλο. Εάν στο τέλος της εξέτασης η αίτησή σας για άσυλο απορριφθεί και η τρέχουσα προσωρινή προστασία εξακολουθεί να ισχύει στην ΕΕ, το καθεστώς προσωρινής προστασίας σας θα αναβιώσει.
Θα πρέπει να ενημερωθείτε σχετικά με τις πρακτικές που εφαρμόζει το κράτος μέλος προκειμένου να αποφασίσετε αν θα ζητήσετε διεθνή προστασία επιπλέον της άδειας διαμονής που δείχνει το καθεστώς προσωρινής προστασίας.

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en#preparing-to-leave

 

3. Μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια επαναπατρισμού

Ανεξάρτητα από την ιθαγένειά σας και το δικαίωμά σας σε διεθνή προστασία, εάν ζούσατε στην Ουκρανία και έχετε διαφύγει από τον πόλεμο, θα πρέπει να μπορείτε να περάσετε τα σύνορα της ΕΕ. Εάν είναι ασφαλές να επιστρέψετε στη χώρα σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες αρχές ή οργανώσεις για να σας βοηθήσουν να επιστρέψετε.
Για βοήθεια στον επαναπατρισμό, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην πρεσβεία/προξενείο της χώρας καταγωγής σας στη χώρα της ΕΕ όπου διαμένετε επί του παρόντος. Οι εθνικές αρχές της χώρας αυτής μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν να επικοινωνήσετε με την πρεσβεία/προξενείο σας σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε προβλήματα και μπορεί να σας προσφέρουν βοήθεια για τον επαναπατρισμό σας.
Περισσότερες πληροφορίες:

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en#preparing-to-leave

Ταξίδι προς τα εμπρός στην ΕΕ

Στις περισσότερες περιπτώσεις, αν έχετε διαφύγει από τον πόλεμο στην Ουκρανία, θα μπορείτε να ταξιδέψετε σε άλλες χώρες της ΕΕ. Για τους Ουκρανούς με βιομετρικό διαβατήριο το δικαίωμα αυτό απορρέει από το καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης που ισχύει μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας. Εάν προέρχεστε από τρίτη χώρα, πρέπει να ελέγξετε αν η χώρα καταγωγής σας περιλαμβάνεται στον κατάλογο των τρίτων χωρών των οποίων οι υπήκοοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης.
Στον ιστότοπο που ακολουθεί θα βρείτε βασικές πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές αρχές στις οποίες πρέπει να απευθυνθείτε για προσωρινή προστασία και τις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται για τη βοήθεια όσων εγκαταλείπουν την Ουκρανία, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας μαζί τους. Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε για ορισμένες επιλογές δωρεάν μετακίνησης που προσφέρουν οι εταιρείες μεταφορών στις χώρες της ΕΕ.


https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en#preparing-to-leave

Τα δικαιώματα των παιδιών που φθάνουν από την Ουκρανία

Όλα τα παιδιά (δηλ. άτομα κάτω των 18 ετών) που διαφεύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία δικαιούνται προστασία στην ΕΕ. Έχουν το δικαίωμα σε:

να καταγράφεται η ταυτότητά τους κατά την είσοδό τους στην ΕΕ - και, όταν τα παιδιά δεν ταξιδεύουν συνοδευόμενα από γονείς ή άλλους ενήλικες υπεύθυνους γι' αυτά, οι συνοριοφύλακες θα καταγράφουν επίσης την ταυτότητα των γνωστών ενηλίκων που τα συνοδεύουν στο ταξίδι τους ή τα περιμένουν, καθώς και τη δηλωθείσα χώρα προορισμού στην ΕΕ
να έχουν πρόσβαση σε περίθαλψη (συμπεριλαμβανομένης της στέγασης) το συντομότερο δυνατό, σε υγειονομική περίθαλψη (συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής υποστήριξης) και σε εκπαίδευση
να ακούγονται και να εκφράζουν τις απόψεις τους σχετικά με κάθε απόφαση που πρόκειται να ληφθεί και τους αφορά (εφόσον το επιτρέπει η ηλικία και ο βαθμός ωριμότητάς τους)
Στην περίπτωση των ασυνόδευτων ή χωρισμένων παιδιών, έχουν επίσης το δικαίωμα να διοριστεί το συντομότερο δυνατόν κηδεμόνας, ο οποίος θα τους παρέχει τη γονική εξουσία μέχρι να επανενωθούν με τους γονείς τους ή άλλα μέλη της οικογένειάς τους.

Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη στην ΕΕ

Εάν σας χορηγηθεί προσωρινή προστασία, θα έχετε πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη στο κράτος μέλος υποδοχής. Έτσι, μόλις εγγραφείτε και λάβετε την προσωρινή άδεια διαμονής, το κράτος μέλος υποδοχής θα σας προσφέρει πρόσβαση στο δικό του σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.
Εάν το δημόσιο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης του κράτους μέλους υποδοχής σας θεωρεί πλήρως ασφαλισμένους, θα έχετε επίσης το δικαίωμα να λάβετε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας που σας δίνει το δικαίωμα στην απαραίτητη υγειονομική περίθαλψη κατά τη διάρκεια της προσωρινής διαμονής σας σε άλλο κράτος μέλος.

Περισσότερες πληροφορίες και πληροφορίες από τα εθνικά υπουργεία και τους οργανισμούς υγείας: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine/fleeing-ukraine-healthcare_en

Πρόσβαση στην αγορά εργασίας

Τα άτομα με προσωρινή προστασία θα πρέπει να μπορούν να ασκούν μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες δραστηριότητες, καθώς και επαγγελματική κατάρτιση, και θα πρέπει επίσης να απολαμβάνουν ίση μεταχείριση με τους εργαζομένους στα κράτη μέλη, όσον αφορά την αμοιβή και άλλους όρους.


Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine/fleeing-ukraine-access-jobs_en

Πληροφορίες σχετικά με τη στέγαση και τη στέγαση

Άμεση στέγαση παρέχεται από τις αρχές ή από φιλανθρωπικά ιδρύματα. Η οδηγία για την προσωρινή προστασία προσφέρει το δικαίωμα σε κατάλληλη στέγαση και στέγαση και, ως εκ τούτου, μεσοπρόθεσμα πρέπει να βρεθούν βιώσιμες λύσεις που να συνδυάζουν το δημόσιο σύστημα υποδοχής με ιδιωτικές προσφορές στέγασης.


Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine/fleeing-ukraine-access-accommodation-and-housing_en

Μείνετε ασφαλείς όταν ταξιδεύετε στην ΕΕ

Όταν ταξιδεύετε προς και γύρω από την ΕΕ, πρέπει να έχετε επίγνωση του κινδύνου εμπορίας και εκμετάλλευσης. Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε μέσα μεταφοράς και καταλύματα που οργανώνονται από τις αρχές και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Μην δίνετε τα έγγραφα ταυτότητάς σας, τις προσωπικές σας πληροφορίες και τα υπάρχοντά σας σε κανέναν άλλον εκτός από κυβερνητικούς ή συνοριακούς υπαλλήλους και να ενημερώνετε πάντα τους συγγενείς ή τους φίλους σας για το πού βρίσκεστε. Εάν σας προσφερθεί εργασία, ερευνήστε την εταιρεία και σε περίπτωση αμφιβολίας ζητήστε περισσότερες πληροφορίες από τις εθνικές αστυνομικές αρχές ή τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.


Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine/stay-safe-while-travelling-eu_en

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο