Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

Paljud ELi liikmesriigid ei ole täitnud Euroopa Majanduspiirkonna lepingu ülevõtmise tähtaega.

Demonstration: Accessibility? Act!

Euroopa juurdepääsetavuse akti (EAA) näol on tegemist olulise õigusaktiga, millega tugevdatakse puuetega inimeste õigusi võrdse juurdepääsu tagamiseks teenustele ja toodetele ELis. Selles sätestatakse kogu ELi hõlmavad minimaalsed juurdepääsetavuse nõuded teatavatele ELi siseturul pakutavatele teenustele ja toodetele. EAAga kehtestatakse olulised juurdepääsetavusnõuded, kuid kehtestati ülevõtmisperiood, mille jooksul liikmesriigid pidid selle seaduse siseriiklikul tasandil rakendama. Ülevõtmise tähtaeg oli 28. juuni 2022. Seega, kuna tähtaeg on juba möödas, peaksid kõik ELi liikmesriigid olema võtnud meetmeid, et võtta Euroopa ühine põllumajanduspoliitika üle oma siseriiklikesse õigusaktidesse. Kahjuks ei ole see siiski täielikult nii. Tegelikult on vaid 11 liikmesriiki - Belgia, Taani, Saksamaa, Eesti, Horvaatia, Itaalia, Läti, Malta, Austria, Rumeenia, Soome ja Taani - võtnud mõningaid meetmeid. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täielikuks järgimiseks on vaja, et kõik liikmesriigid võtaksid EMP lepingu riiklikul tasandil ambitsioonikamalt üle. 

Nende liikmesriikide puhul, kes ei ole ülevõtmise tähtajast kinni pidanud - Bulgaaria, Tšehhi, Iirimaa, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Küpros, Leedu, Luksemburg, Ungari, Madalmaad, Poola, Portugal, Sloveenia, Slovakkia ja Rootsi - kutsub ELD vastavaid riiklikke kurtide ühinguid üles võtma viivitamatult meetmeid. Näiteks võtke ühendust oma vastavate riikide valitsustega, et teavitada neid ülevõtmise tähtaja ületamisest ja vajadusest rakendada esmajärjekorras meetmeid, et tugevdada Euroopa Majanduspiirkonda riiklikus kontekstis. Meetmete hulka võiks kuuluda propageerimine, et laiendada hõlmatud toodete ja teenuste ulatust, samuti liitude loomine selle töö koordineerimiseks.  
 
Eriti oluline on Euroopa tegevusalas riiklike kurtide ühingute propageerimise seisukohalt artikkel 4, milles nõutakse, et liikmesriigid tagaksid, et hädaabinumbrile 112 kõige sobivama hädaabiteenuse osutamise süsteemi kaudu toimuv hädaabikõnede vastuvõtmine vastab I lisa V jaos sätestatud konkreetsetele juurdepääsetavusnõuetele viisil, mis sobib kõige paremini hädaabisüsteemide siseriikliku korraldusega.1 I lisa V jaos sätestatud konkreetsetes juurdepääsetavuse nõuetes on sätestatud, et 112-kõnedele tuleb vastata "kasutades samu sidevahendeid, mis on vastu võetud, nimelt kasutades sünkroniseeritud häält ja teksti (sealhulgas reaalajas tekst) või, kui on olemas video, siis häält, teksti (sealhulgas reaalajas tekst) ja videot, mis on sünkroniseeritud kogu vestlusena". Sel viisil muudetakse elutähtsa 112 teenuse juurdepääsetavusnõuded kurtide jaoks EMPs kohaldatavaks. Siiski on oluline rõhutada, et vastavalt EAA artiklile 31 on artikli 4 kohaste nõuete ülevõtmise tähtaeg 28. juuni 2027. aastal. Seega on liikmesriikidel selle nõude ülevõtmiseks riiklikul tasandil pikem tähtaeg kui teiste nõuete puhul.

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content