Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

ELD osaleb Equineti korraldatud ümarlaual, mis käsitleb võrdõiguslikkust käsitlevate õigusaktide tulevikku Euroopas.

Equinet logo

14. kuupäevalth Oktoobris osales ELD veebipõhisel ümarlaual "Võrdõiguslikkuse alaste õigusaktide tulevik Euroopas". Selle ürituse korraldas Equinet, Euroopa võrdõiguslikkusega tegelevate asutuste võrgustik. Veebiseminaril osalesid mitmed sidusrühmad, sealhulgas Silvan Agius, ELi võrdõiguslikkuse voliniku Helena Dalli kabineti ekspert ja võrdõiguslikkuse asutuste juhid üle Euroopa. Üritusel osalesid ka mitmed Euroopa Parlamendi liikmed, sealhulgas Alice Bah Kihnke Roheliste/EFA fraktsioonist, Robert Biedroń Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioonist, Malin Björk Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete - Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete fraktsioonist, Maria Walsh Euroopa Rahvaparteist ja Radka Maxová Renew Europe'ist. 

Viimastel aastakümnetel on ELi võrdõiguslikkust ja diskrimineerimisvastaseid õigusakte laiendatud soolisest võrdõiguslikkusest ka muudele põhjustele, nagu puue, etniline ja rassiline päritolu, vanus, seksuaalne sättumus ning usutunnistus või veendumused. Siiski ei ole kõik tõrjutuse ohus olevad rühmad ELi diskrimineerimisvastase õigusega võrdselt kaitstud. . Võrdse kohtlemise direktiiv, teiseseid õigusakte, mis tagaksid kaitse diskrimineerimise vastu kõigis eluvaldkondades, on olnud menetluses alates 2008. aastast. Selle direktiivi vastuvõtmine oleks võrdõiguslikkuse jaoks verstapost, sest see pakuks diskrimineerimise ohvritele sümmeetrilisemat kaitset.

Veebiseminari käigus väljendas Silvan Agius ELi võrdõiguslikkuse voliniku Helena Dalli täielikku pühendumist võrdõiguslikkuse tegevuskava elluviimisele ELis ning rõhutas kodanikuühiskonna olulist rolli selle edendamisel. Seoses võrdse kohtlemise direktiiviga rõhutas ta, kui oluline on, et ELi valitsused avaldaksid üksteisele survet, et see ELi nõukogus blokeeritust ületaks. 

Mitmed võrdõiguslikkuse asutuste esindajad kogu Euroopast arutasid asjakohaseid elemente, mis on olulised, et teha edusamme võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise valdkonnas Euroopas. Need hõlmasid lootuse ja teabevahetusse investeerimise tähtsust, vajadust olla strateegiline ja vahetada häid tavasid, intersektsionaalsuse, jõustamise ja diskrimineerimise ennetamise tähtsust ning vajadust avaliku jõustamise ja võrdõiguslikkuse tugevdamise järele. 

Võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise valdkonnas on oluline omada kindlat õiguslikku ja poliitilist raamistikku, et saavutada kõigi kurtide võrdõiguslikkus Euroopas. Sellega seoses peavad diskrimineerimisvastased vahendid hõlmama kõiki eluvaldkondi, et võimalikud diskrimineerimise ohvrid saaksid kasutada kõiki olemasolevaid kaitsekanaleid. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni artikkel 5 paneb ELile ja kõigile osalisriikidele selge kohustuse tagada kõigi puuetega inimeste võrdõiguslikkus. EUD jätkab jõulist propageerimist erinevates ELi institutsioonides, et tagada kõigi kurtide võrdõiguslikkus kõigis eluvaldkondades. 

EUD soovib tänada Equinet'i selle veebiseminari korraldamise eest. 

Saate juurdepääsu: 

- koosoleku päevakord siin

- ürituse veebileht siin

- teave Equineti kohta siin

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content