Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

Euroopa Parlament võttis julgustava seisukoha Euroopa Sotsiaalfondi+ (ESF+) kohta pärast 2020. aastat.

European Parliament adopted an encouraging position on the European Social Fund+ (ESF+) post 2020

16. kuupäevalth jaanuaril võttis Euroopa Parlament (EP) vastu oma seisukoha määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb uut Euroopa Sotsiaalfondi+ (ESF+) aastateks 2021-2027. EUD tervitab Euroopa Parlamendi seisukohta uue ESF+ kohta, kuna see hõlmab puuetega inimesi ja paljud sätted on kooskõlas ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonis loetletud kohustustega.

Euroopa Parlamendi seisukoht uue Euroopa Sotsiaalfondi+ määruse kohta sätestab, et kõik uue ESF+ raames võetavad meetmed peaksid järgima ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni. Eelkõige peaksid liikmesriigid tagama, et uus ESF+ edendaks puuetega inimeste kaasamist ühiskonda teistega võrdsetel alustel ning aitaks kaasa ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamisele hariduse, töö, tööhõive ja üldise juurdepääsetavuse osas.

Euroopa Parlamendi seisukohas ESF+ kohta pärast 2020. aastat on üks konkreetseid eesmärke edendada võrdset juurdepääsu kvaliteetsele, taskukohasele ja kaasavale haridusele ja koolitusele ning selle lõpuleviimist, eelkõige ebasoodsas olukorras olevate rühmade, sealhulgas puuetega inimeste jaoks, ning edendada praktikavõimalusi, õppimisega seotud liikuvust kõigile ja puuetega inimeste juurdepääsu. Lisaks rõhutab Euroopa Parlamendi seisukoht, et kõik uue ESF+ raames rakendatavad programmid peavad tagama puuetega inimeste juurdepääsu ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale kogu nende ettevalmistamise, rakendamise, järelevalve ja hindamise ajal, suurendades seeläbi sotsiaalset kaasatust ja vähendades ebavõrdsust. Lisaks sellele on selle eesmärk tagada, et ESF+ rahastatavate meetmete kavandamine ja elluviimine tagaks sotsiaalpartnerite, kodanikuühiskonna organisatsioonide, võrdõiguslikkusega tegelevate asutuste, riiklike inimõiguste institutsioonide ja muude asjaomaste või esindusorganisatsioonide sisulise osalemise ning peab olema kaasav ja juurdepääsetav puuetega inimestele.

Nüüd, kui Euroopa Parlament on oma seisukoha uue Euroopa Sotsiaalfondi+ määruse kohta lõplikult välja töötanud, ootab EUD sama ka ELi nõukogult. Kui ELi nõukogu on oma seisukoha määratlenud, toimuvad arutelud Euroopa Parlamendi, ELi liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni vahel, et määratleda uut Euroopa Sotsiaalfondi+ käsitleva määruse lõplik tekst.

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content