Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

Poliitiline kokkulepe audiovisuaalsete meediateenuste direktiivi läbivaatamise kohta, mis sisaldab tugevamaid sätteid meediateenuste kättesaadavuse kohta kurtidele tarbijatele.

Political agreement on the Audiovisual Media Service Directive revision with stronger provisions on accessibility of media services for deaf consumers

Hiljuti jõudsid Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu poliitilisele kokkuleppele audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi läbivaatamise osas. See sisaldab muu hulgas artiklit meediateenuste juurdepääsetavuse kohta, mis on tugevam kui eelmise direktiivi artikkel: 2010. aasta direktiivis kutsuti liikmesriike üksnes üles julgustama oma riigi meediateenuste pakkujaid tagama, et nende teenused oleksid järk-järgult kättesaadavad kurtidele, vaegkuuljatele, pimedatele või vaegnägijatele, kuid sellega ei pandud mingeid kohustusi.

Kuna lõplikku teksti ei ole veel avaldatud, ei saa me praegu täpset sõnastust edastada. Euroopa Puuetega inimeste foorumi andmetel sisaldab juurdepääsetavusele pühendatud artikkel siiski järgmisi elemente:

  • Liikmesriikide kohustus tagada, et avalik-õiguslikud ja kommertstelevisioonikanalid, samuti tellitavad videoplatvormid (näiteks Netflix) muudavad oma teenused puuetega inimestele pidevalt ja järk-järgult kättesaadavaks.
  • Põhjendus (õiguslikult mittesiduv osa tekstist), kus neli peamist juurdepääsuteenust mainitakse: subtiitrid kurtidele ja vaegkuuljatele, viipekeele tõlge, audiokirjeldus ja suulised subtiitrid.
  • Aruandluskohustused audiovisuaalsete meediateenuste osutajatele ja liikmesriikidele, kes annavad Euroopa Komisjonile aru nende poolt juurdepääsetavuse valdkonnas tehtud edusammudest.
  • Ühtne ja juurdepääsetav kontaktpunkt teabe andmiseks ja kaebuste vastuvõtmiseks vaatajatelt seoses ligipääsetavusega.
  • Samuti tagavad liikmesriigid, et teave hädaolukorra kohta, sealhulgas avalike teadete ja teadete edastamine loodusõnnetuste korral, mida edastatakse avalikkusele audiovisuaalsete meediateenuste kaudu, on kättesaadav.

Euroopa Parlamendi pressiteade selle teema kohta on kättesaadav siin (kättesaadav kõikides ELi riikides): http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180423IPR02332/audiovisual-media-agreement-reached-on-new-media-services-directive

Direktiivi ametlik vastuvõtmine Euroopa Parlamendis on praegu ette nähtud Euroopa Parlamendi täiskogu istungjärguks oktoobris või novembris 2018. Kui direktiiv on vastu võetud, tuleb see ELi liikmesriikide siseriiklikku õigusesse üle võtta ning see loob uued kohustused meediakanalite ja liikmesriikide jaoks. Sel hetkel oleme valmis nõustama ja toetama riiklikke raadiojaamasid seoses huvikaitsetööga, et saavutada tugev ülevõtmine siseriiklikku õigusesse.

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content