Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

Strateegiline dialoog - Piisava miinimumsissetuleku skeemide tugevdamine ELis

28. jaanuaril 2022 osales EUD Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi korraldatud strateegilisel dialoogil. Strateegilise dialoogi eesmärk oli arutada ja anda tagasisidet komisjoni eelseisva ettepaneku kohta, mis käsitleb nõukogu soovitust piisava miinimumsissetuleku skeemide kohta Euroopa Liidus, mis on loomisjärgus.

Ettepaneku eesmärk on kehtestada miinimumsissetuleku piirmäär, mis oleks kogu Euroopa Liidus ühesugune. See võiks aidata oluliselt vähendada puuetega inimeste vaesust ja sotsiaalset tõrjutust ning suurendada nende osalemist tööturul.

Katarina Ivankovič-Knezevič, tööhõive ja sotsiaalküsimuste peadirektoraadi sotsiaalsete õiguste ja kaasamise direktor, tutvustas kavandatud algatuse hetkeseisu, mis põhineb Euroopa sotsiaalõiguste samba põhimõttel 14. See põhimõte keskendub piisavate vahendite tagamisele, et võimaldada piisavat miinimumsissetulekut, väärikust kõigis eluetappides ning piisavat juurdepääsu kaupadele ja teenustele. Proua Ivankovič-Knezevič selgitas, et algatuse mitmetahuline eesmärk hõlmab i) miinimumsissetuleku skeemide olemasolevate puudujääkide kõrvaldamist, et parandada nende tõhusust; ii) ELi praeguse miinimumsissetuleku raamistiku ajakohastamist, et muuta see eesmärgipäraseks; (iii) anda liikmesriikidele juhtpõhimõtted, mis käsitlevad skeemide kättesaadavust ja katvust, hüvitise piisavust, juurdepääsu tööturule ning koostööd sotsiaal- ja tugiteenuste ja juhtimisega, austades samas mitmekesisust ja riiklike süsteemide eripärasid; ning iv) järgida ELi meetme õiguslikku alust, mis on sätestatud ELi toimimise lepingu artiklis 153, mille kohaselt liit toetab ja täiendab liikmesriikide tegevust.

Seejärel arutati algatusega seotud probleeme, millele reageerisid mitmed kodanikuühiskonna organisatsioonid, nagu Caritas Europe, Euroopa Puuetega Inimeste Foorum ja Maailma Pimedate Liit, viidates vajadusele tegeleda diskrimineerimisega ja loobuda vajaduspõhistest toetustest, eriti puuetega inimeste puhul, ning võtta arvesse vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse põlvkondadevahelisi elemente. Euroopa Liidu poliitikaassistent Toju Popo tõi esile, kui oluline on kõrvaldada tõkked, mis takistavad juurdepääsu MI-kavadega seotud teabele ja teabevahetusele, eriti kohalikul tasandil, ning vajadust tagada tööturule sisenevatele kurtidele juurdepääs mõistlikele abivahenditele.

Üritus oli kasulik selleks, et mõista MI-kavasid ja seda, kuidas komisjon püüab liikmesriike aidata. EUD ootab huviga koostööd ELi komisjoniga seoses nõukogu soovituse ettepaneku ettevalmistamisega piisava miinimumsissetuleku kohta ELis.

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content