Parlament avaldab korrapäraselt Eurobaromeetri avaliku arvamuse uuringuid, jälgides kodanike ootusi, muresid, ühiseid trende ja riikidevahelisi erinevusi.

Euroopa Parlamendi Eurobaromeetri küsitluste sarja eesmärk on hinnata eurooplaste huvi 2019. aasta valimiste vastu ja nende arvamusi Euroopa projekti kohta. Sari lõpeb täieliku valimisjärgse analüüsiga, et paremini mõista Euroopa kodanike valimiskäitumist.

2018. aasta aprilli ja septembri uuringud näitasid ELi üldist toetust

Euroopa Parlamendi 2018. aasta uuringud, kinnitavad kodanike pidevat kasvavat toetust Euroopa Liidule. 2018. aasta septembris 28 liikmesriigist 27 000 isiku osavõtul läbiviidud uuring näitab, et:

  • 63% kodanikest on veendunud, et nende riiki kuulumine ELis on hea, samas kui üle kahe kolmandiku vastanutest on veendunud, et nende riik on ELi liikmesusest kasu saanud. See on kõrgeim tulemus, mida alates 1983. aastast mõõdetud.
  • 66% vastanutest toetaks rahvahääletusel nende riigi jätkamist ELi liikmena ja ainult 17% kaaluks EList lahkumise toetamist.
  • 41% vastanutest teab juba järgmiste Euroopa Parlamendi valimiste kuupäeva ning neist 51% on sellest huvitatud.

Küsitlusele vastajad tahaksid Euroopa Parlamendi valimiskampaaniates peamiste teemadena näha sisserännet (50%), majanduskasvu (47%) ja noorte tööhõivet (47%) ja võitlust terrorismiga (44%).

Septembris tehtud küsitluse tulemused

Valimisi puudutavad küsitlused

Valimiste ettevalmistusperioodil avaldatakse 27 liikmesriigi valijate hääletuskavatsusi puudutavate küsitluste tulemused kord kahe nädala jooksul ning viimasel kuul enne hääletust kord nädalas.

Valimiseelistused liikmesriikides (september 2018)

Eurobaromeetri uuringu metoodika

Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni uuringuid teeb sama töövõtja ja sama metoodikaga, et oleks võimalik suundumusi otseselt võrrelda ja vaadelda. Kasutatakse silmast silma intervjuusid ligikaudu 27 000 inimesega kõigis 28 ELi liikmesriigis, kes on valitud üldrahvastikust ja on 15-aastased või vanemad.

Uuringu valim on hoolikalt kujundatud nii, et kajastada iga liikmesriigi sotsiaal-demograafilist seisukorda, ja on statistiliselt täielikult representatiivne. Uuringutulemuste analüüs peaks andma täieliku ülevaate arengutest liikmesriikides, piirkondlikest iseärasustest, sotsiaal-demograafilistest erinevustest ja ajalistest suundumustest.

Selle jaoks eraldi läbi viidavate Parlamendi Eurobaromeetri uuringutega mõõdetakse eurooplaste huvi 2019. aasta valimiste vastu ja nende arvamusi Euroopa projektist. Neid uuringuid täiendavad üksikasjalikud valimistejärgsed analüüsid, et parandada arusaamist Euroopa kodanike valimiskäitumisest.

Iga uuringu kohta on kättesaadav järgmine teave:

  • põhiaruanne (avaldamise kuupäeval ainult ingliskeelne, kõik 23 ülejäänud keelt lisatakse hiljem);
  • täielik sotsiaal-demograafiline ja tulemusi sisaldav lisa;
  • riiklikud teabelehed iga liikmesriigi põhiliste tulemuste kohta (inglise keeles ja riigi ametlikus keeles);
  • agregeeritud Exceli andmefailid;
  • SPSS-fail täieliku töötlemata andmekogumiga (kättesaadav taotluse korral);
  • Euroopa Parlamendi Eurobaromeetri uuringud Euroopa valimiste eel

back to top