Ei mitään meistä ilman meitä.

Ei mitään meistä ilman meitä.

  • Ota yhteyttä

Sivutapahtumat - YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen (CRPD) sopimusvaltioiden konferenssin 14. istunto (COSP)

Koko 14. viikon ajanth - 18th kesäkuun 2021 osalta 14 artiklan mukaisesti.th vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen (COSP CRPD) sopimusvaltioiden konferenssin istunnossa EUD osallistui useisiin oheistapahtumiin, joita järjestivät muun muassa Euroopan vammaisfoorumi (EDF), Maailman terveysjärjestö (WHO) ja Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö (UNESCO). Seuraavassa on yhteenveto tapahtumista, joihin EUD osallistui: 

Digitaalinen saavutettavuus: Strategies Towards Ensuring the Inclusion of Persons with Disabilities in Post Pandemic: Parempien ponnistelujen rakentaminen

14. päivänäth Kesäkuussa 2021 EUD osallistui Disabled People's Internationalin ja osallistavaa tieto- ja viestintätekniikkaa koskevan maailmanlaajuisen aloitteen (G3ICT) isännöimään oheistapahtumaan. Keskusteluissa jokainen panelisti korosti digitaalisen saavutettavuuden ratkaisevaa roolia sen varmistamisessa, ettei yksikään vammainen jää jälkeen.   

G3ICT:n puheenjohtaja Axel Leblois esitteli G3ICT:n G3ICT:n DARE-indeksiraportti vuodelta 2020 joka osoitti, että YK:n CRPD:n sopimusvaltiot ovat yhä enemmän sitoutuneet edistämään digitaalista saavutettavuutta. Korostettiin kuitenkin, että vain harvat sopimusvaltiot ovat ryhtyneet konkreettisiin toimiin digitaalisen saavutettavuuden toteuttamiseksi käytännössä vammaisten henkilöiden hyväksi. Leblois totesi, että pandemia on viivästyttänyt dramaattisesti vammaisille suunnattujen digitaalisen osallisuuden ohjelmien ja strategioiden täytäntöönpanoa ja luonut suuremman kuilun, joka jättää vammaiset jälkeen.  

Tämän oheistapahtuman aikana G3ICT ja sen kumppanit käynnistivät seuraavat aloitteet: 

-         DARE-akatemian stipendi: Tämän apurahan tarkoituksena on tukea vammaisjärjestöjä edustavia henkilöitä hankkimaan tietoa ja kokemusta digitaalisesta saavutettavuudesta, joka liittyy heidän edunvalvontatyöhönsä. 

-         DARE-akatemian webinaarisarja: DARE-akatemian tavoitteena on edistää tehokasta politiikkaa ja käytäntöjä koskevaa avointa vertaisjakoa, jota rikastuttaa sidosryhmien, kuten vammaisjärjestöjen, poliittisten päättäjien ja yksityisen sektorin edustajien välinen vuoropuhelu.  

-         Maailmanlaajuinen vammaisten tieto- ja viestintätekniikan mestareiden verkosto: Verkoston tarkoituksena on lisätä vammaisten henkilöiden ääntä ja edustusta G3ICT:n ohjelmissa ja aloitteissa, joilla edistetään vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanoa, kun käsitellään digitaalisen saavutettavuuden ja osallistavan tieto- ja viestintätekniikan puutteeseen liittyviä kysymyksiä. 

Tämän jälkeen CBM:n maailmanlaajuisen vammaisjärjestön toiminnanjohtaja David Bainbridge esitteli vammaisten sidosryhmien ryhmän hiljattain tekemän tutkimuksen. Tutkimus tehtiin yhteistyössä useiden kansainvälisten ja kansallisten vammaisjärjestöjen, kuten Kuurojen maailmanliiton, kanssa. Tutkimuksessa keskityttiin COVID-19:n vaikutuksiin vuosina 2020 ja 2021 ja esteettömyyden tasoon tänä aikana kolmessa eri maassa Boliviassa, Nigeriassa ja Bangladeshissa. Tutkimus paljasti kaksi suurinta pandemian aiheuttamaa estettä: COVID-19-tiedon saatavuuden puute kaikille vammaisille henkilöille ja sosiaaliturvatoimien puute, joka aiheuttaa esteitä työllisyyden, terveydenhuollon ja koulutuksen aloilla.

Vammaisopetuksen esteet, mahdollistajat ja ratkaisut vammaisten osallisuuden edistämiseksi

15. päivänäth Kesäkuussa 2021 EUD osallistui Inclusion Internationalin ja Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (Unescon) järjestämään online-sivutapahtumaan. Nämä kaksi järjestöä esittelivät Maailmanpankin ja Inclusion Internationalin keräämää uutta näyttöä COVID-19:n vaikutuksista vammaisten oppijoiden koulutukseen ja kertoivat innovatiivisista ratkaisuista, joita on otettu käyttöön etäopiskelun haasteiden ratkaisemiseksi.    

Unescon maailmanlaajuisen koulutuksen seurantaraportin (GEM) johtaja Manos Antoninis esitteli toukokuussa 2020 käynnistetyn tutkimuksen tulokset. Raportissa tuotiin esiin huoli vammaisten oppilaiden lisääntyneestä erottelusta heidän palatessaan kouluihin. Tämä lisäsi huolta vammaisten lasten koulutuksen saavutettavuudesta. Kuurojen yhteisön osalta raportissa käsiteltiin kuurojen oppijoiden kohtaamia esteitä ja todettiin, että monet etäopiskeluvaihtoehdot eivät olleet saatavilla kansallisilla viittomakielillä. Raportissa todettiin myös, että kuurot opiskelijat tuntevat olevansa eristyksissä.   

EUD korostaa kansallisten viittomakielten saavutettavuuden merkitystä kuuroille oppijoille kaikissa oppimisympäristöissä, myös syrjäisissä. Viittomakielen käyttö varhaislapsuudesta lähtien on olennaisen tärkeää, jotta voidaan varmistaa voimaantuminen ja tasa-arvo koulutuksessa. 

Löydät raportin "Pivoting to Inclusion: COVID-19-kriisistä saatujen kokemusten hyödyntäminen vammaisten oppijoiden hyväksi". täällä.

Vammaisten alkuperäiskansojen naisten ja tyttöjen tilanne COVID-19-pandemiasta toipumisessa

15. päivänäth Kesäkuussa 2021 Australian pysyvä edustusto YK:ssa ja UN Women järjestivät yhdessä webinaarin, jossa keskityttiin pandemian vaikutukseen kulttuuriseen assimilaatioon ja vammaisten alkuperäiskansojen naisten ja tyttöjen suojeluun. Kansainvälisen työjärjestön raportti "Alkuperäiskansojen vammaiset henkilöt: Koulutukseen ja työhön pääsy" Arvioiden mukaan eri puolilla maailmaa asuu 1 miljardi vammaista, joista 54 miljoonan odotetaan olevan alkuperäiskansoja.  

Tilaisuudessa esiteltiin useita pandemian paljastamia haasteita, joista yksi oli se, että terveydenhuolto on monien vammaisten alkuperäiskansojen naisten ja tyttöjen ulottumattomissa. Vammaisiin alkuperäiskansojen naisiin ja tyttöihin kohdistuva sukupuoleen perustuva väkivalta ja henkinen väkivalta lisääntyivät useissa maissa. Toinen keskeisistä haasteista oli osallistumismahdollisuuksien puute, sillä alkuperäiskansojen vammaisia tyttöjä ja naisia ei otettu mukaan julkisten politiikkojen suunnitteluun pandemian aikana. 

Keskustelijoiden joukossa oli esittelijöitä eri puolilta maailmaa Nepalista, Keniasta ja Australiasta, jotka kaikki puolustivat mielekästä terveydenhuollon saatavuutta. Yksi panelisteista, Denise Taya, IPWDGN-verkoston (Indigenous Persons with Disabilities Global Network) kuuro jäsen, kertoi kokemuksestaan raskaudestaan pandemian aikana. Taya korosti viittomakielen puutetta sairaalassa, mikä esti häntä kommunikoimasta synnytyksen aikana, sekä oman yhteisönsä koulutuksen ja perusterveydenhuollon saatavuuden puutetta, joka johtui hallituksen toimimattomuudesta.

Edustuksella on merkitystä! Kuurojen jäsenet UNCRPD-komiteassa

16. päivänäth Kesäkuussa 2021 Itävallan pysyvä edustusto YK:ssa, Kuurojen maailmanliitto (WFD) ja Light for the World järjestivät vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen sopimusvaltioiden konferenssin yhteydessä oheistapahtuman, jossa käsiteltiin sitä, miten voidaan varmistaa kuurojen parempi edustus YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen komiteassa.  

Tapahtuma avattiin runolla, jonka kirjoitti Her Abilities Award -palkinnon voittaja, koulutusjohtaja ja kirjailija Bernice Adekeye Oyeleke. Runo otsikolla "Syrjäytyneiden joukossa" oli nigerialaisella viittomakielellä kirjoitettu; katso video täältä. Runossa hahmotettiin syrjäytymisen kokemuksia ja esiteltiin hänen näkemyksensä osallistavasta yhteiskunnasta. 

Tapahtuman aikana panelistit korostivat, että edustuksen puute ei kuvasta vammaisten ihmisten monimuotoisuutta ja osallisuutta, jonka haluamme saavuttaa. WFD:n puheenjohtaja Joseph Murray esitteli WFD:n edunvalvontatyötä sen varmistamiseksi, että kuurojen ihmisoikeudet tunnustetaan. Lisäksi Murray esitteli kielellisten oikeuksien ja vammaisten oikeuksien yhtymäkohtia.   

Tämä tapahtuma oli tärkeä kansallisille kuurojen yhdistyksille, koska meidän on varmistettava, että CRPD:n sopimusvaltioiden hallitusten ja kuurojen yhteisöjen välillä on yhteyksiä. CRPD:n allekirjoittajavaltioiden on nimettävä CRPD-komiteaan viittomakielinen kuuro henkilö, jotta voidaan varmistaa, että kuurojen näkökulma on mukana kaikissa keskusteluissa. Tarvitsemme sen periaatteen käytännön toteutusta, että mitään ei ole meistä ilman meitä.

YK:n vammaisyleissopimuksen täytäntöönpano vammaisstrategioiden avulla

17th Kesäkuussa 2021 EUD osallistui webinaariin, jonka isäntinä toimi Euroopan unioni ja toisena tukijana Itävalta ja Euroopan vammaisfoorumi. Sivutapahtumassa keskityttiin näkemysten vaihtoon vammaisstrategioiden kehittämisestä välineinä YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanossa. Vammaisten henkilöiden oikeuksia käsittelevä erityisraportoija Gerard Quinn toimi tilaisuuden puheenjohtajana.   

Euroopan komission vammaisasioiden ja osallisuuden yksikön vt. päällikkö Lucy Diwan esitteli uuden Euroopan vammaisten oikeuksien strategian vuosille 2021-2030, joka käynnistettiin maaliskuussa aiemmin tänä vuonna. Strategia kattaa monia aloja, ja sen tavoitteena on varmistaa vammaisten henkilöiden oikeuksien, kuten esteettömyyden, yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden, täysimääräinen suojelu.  

Gopal Mitra, YK:n pääsihteerin toimeenpanoviraston vammaisryhmän johtava sosiaaliasiamies, esitteli kesäkuussa 2019 käynnistetyn YK:n vammaisten osallisuutta koskevan strategian, joka kattaa YK:n työn kolme pilaria: kehitys, ihmisoikeudet sekä rauha ja turvallisuus. 

Euroopan vammaisfoorumin puheenjohtaja Ioannis Vardkastanis esitti puheenvuoron, jossa hän juhli Euroopan komission tulevaa vammaisfoorumin perustamista. Tämä uusi aloite korvaa nykyisen korkean tason vammaisryhmän ja tukee Euroopan vammaisten oikeuksien strategian sekä kansallisten vammaisstrategioiden täytäntöönpanoa.  

Andreas Reinalter, Head of Unit, Disability Rights, at the Federal Ministry of Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection of Austria presented their national disability strategy. Mr Reinalter presented a variety of national level legislation that aims at ensuring the rights of persons with disabilities in areas of education, health care and other. Mr Reinalt also outlined Austria’s efforts to implement of the European Accessibility Act. 

During the event the important role of the disability strategies when implementing the UN CRPD was emphasised. EUD celebrates the recent publication of the European Disability Rights Strategy and is looking forward to engaging with all relevant partners when implementing it in the EU.

Disability Inclusion in the Health Sector

On Friday, the 18th of June 2021, EUD attended the webinar organised by the World Health Organisation and the International Disability Alliance (IDA) and the Permanent Mission of Pakistan to the United Nations. The webinar focused on “building back better” from COVID-19  as well as on the response and recovery plans that require disability inclusion. 

The organisers presented the perspectives of persons with disabilities worldwide, and presented the existing physical barriers that prevent access to health facilities, barriers when accessing information, and attitudinal barriers that give rise to discrimination. The perspective of the deaf community was included outlining that many barriers exist when communicating with healthcare professionals.   

The discussion reflected the lack of communication from national governments related to the pandemic and vaccination of persons with disabilities. The IDA stressed the need for better harmonisation between social affairs and health ministries as each ministry is responsible for including persons with disabilities in their respective agendas.

Kaikki vuosien 2022-2026 julkaisut ovat Euroopan komission Kansalaiset, tasa-arvo, oikeudet ja arvot (CERV) -ohjelman yhteisrahoittamia ja tuottamia.

Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajan (kirjoittajien) omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan komission CERV-ohjelman näkemyksiä ja mielipiteitä. Euroopan unioni tai tuen myöntävä viranomainen eivät ole vastuussa niistä.

Jaa tämä artikkeli...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Sähköposti

Aiheeseen liittyvät artikkelit

fiSuomi
Siirry sisältöön