Ei mitään meistä ilman meitä.

Ei mitään meistä ilman meitä.

  • Ota yhteyttä

WEBINAR: Yksi Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin keskeisistä periaatteista - sukupuolten tasa-arvo.

EUD

EUD Webinaari

13. joulukuuta 2022
10:00 - 12:00 Brysselin aikaa

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 20 periaatetta (pilari) ohjaavat meitä kohti vahvaa sosiaalista Eurooppaa, joka on oikeudenmukainen, osallistava ja täynnä mahdollisuuksia. Euroopan komissio on esittänyt Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimintasuunnitelmassa konkreettisia aloitteita Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toteuttamiseksi. Pilarin toteuttaminen on EU:n toimielinten, kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten, työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan yhteinen ponnistus.

Yksi pilarin ensimmäisen luvun periaatteista on sukupuolten tasa-arvo. Pilarissa täsmennetään, että naisten ja miesten tasa-arvoinen kohtelu ja yhtäläiset mahdollisuudet on varmistettava ja edistettävä kaikilla aloilla, myös työmarkkinoille osallistumisen, työehtojen ja -olojen sekä uralla etenemisen osalta, ja että naisilla ja miehillä on oikeus samapalkkaisuuteen samanarvoisesta työstä.

Euroopan komissio korostaa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimintasuunnitelmassa, että sukupuoleen perustuviin stereotypioihin ja syrjintään puuttuminen on erityisen kiireellistä. Viime vuosikymmenen aikana tapahtuneesta edistyksestä huolimatta naisten työllisyysaste ja palkkataso ovat edelleen jäljessä miesten vastaavasta tasosta. Naiset ovat edelleen vakavasti aliedustettuina päätöksentekotehtävissä, erityisesti ylemmissä johtotehtävissä ja yritysten hallituksissa. EUD korostaa myös, että työllisyysaste ja palkkataso sekä vammaisten naisten edustus ovat alhaisemmat kuin vammaisten naisten.

Kun sukupuolten tasa-arvoa koskevan pilarin periaatetta pannaan täytäntöön EU:n sukupuolten tasa-arvostrategian 2020-2025 ja lainsäädäntötoimien, esimerkiksi EU:n palkkojen avoimuutta koskevan direktiivin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjuntaa koskevan EU:n direktiivin, avulla, EU jatkaa sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumista, sukupuolistereotypioiden torjumista, naisten osallistumisen edistämistä päätöksentekoon ja sukupuolten välisten erojen kaventamista työmarkkinoilla sekä palkka- ja eläkejärjestelmien alalla. Koska EUD pyrkii määrätietoisesti edistämään sukupuolten tasa-arvoa ja torjumaan kuurojen naisten moninaista ja monitahoista syrjintää, tämän webinaarin tavoitteena on tiedottaa kuuroille naisille EU:n tason ponnisteluista sukupuolten epätasa-arvon torjumiseksi ja kuulla kuurojen naisten oikeuksien puolestapuhujia siitä, miten kuurojen naisten oikeudet tulisi ottaa paremmin huomioon EU:n tason lainsäädännössä ja aloitteissa.

Kaikki vuosien 2022-2026 julkaisut ovat Euroopan komission Kansalaiset, tasa-arvo, oikeudet ja arvot (CERV) -ohjelman yhteisrahoittamia ja tuottamia.

Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajan (kirjoittajien) omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan komission CERV-ohjelman näkemyksiä ja mielipiteitä. Euroopan unioni tai tuen myöntävä viranomainen eivät ole vastuussa niistä.

Jaa tämä artikkeli...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Sähköposti

Aiheeseen liittyvät artikkelit

fiSuomi
Siirry sisältöön