Valdybos nariai

EUD sudaro šie struktūriniai organai: Generalinė asamblėja, Valdyba, kuriai pirmininkauja EUD prezidentas, ir Sekretoriatas.

Valdybą sudaro penki nariai: pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir trys eiliniai valdybos nariai.

Kas ketverius metus EUD Generalinė asamblėja renka naują valdybą. Kandidatus į valdybą siūlo EUD tikrieji nariai, nacionalinės kurčiųjų asociacijos (NAD). Dabartiniai valdybos nariai taip pat gali būti perrinkti, jei NAD remia jų kandidatūrą. Išrinkti penki valdybos nariai yra atsakingi už bendrą EUD darbo ir veiklos priežiūrą. Valdyba posėdžiauja ne rečiau kaip keturis kartus per metus arba, kai to reikia darbo reikalais.

Dabartinė EUD valdyba buvo išrinkta 2022 m. Marselyje vykusioje EUD generalinėje asamblėjoje. Kiti EUD valdybos rinkimai vyks 2026 m. generalinėje asamblėjoje Kipre.

Sofija Isari

Pirmininkas

Greece

Ronit Laquerrière-Leven

Pirmininko pavaduotojas

France

Paal Richard Peterson

Valdybos narys

Norway

David Buxton

Valdybos narys

United Kingdom

Andy Van Hoorebeke

Valdybos narys

Belgium