Atruna

Tīmekļa vietne

Šajā tīmekļa vietnē ietvertā informācija ir paredzēta tikai vispārējai informācijai. Informāciju sniedz Eiropas Nedzirdīgo savienība, un, lai gan mēs cenšamies uzturēt informāciju aktuālu un pareizu, mēs nesniedzam nekādus tiešus vai netiešus apgalvojumus vai garantijas par tīmekļa vietnes pilnīgumu, precizitāti, uzticamību, piemērotību vai pieejamību attiecībā uz tīmekļa vietnē iekļauto informāciju, produktiem, pakalpojumiem vai saistīto grafiku jebkādiem mērķiem. Tāpēc jūs uzņematies atbildību par jebkādu paļaušanos uz šādu informāciju.

Mēs nekādā gadījumā neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, tostarp, bet ne tikai, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem vai kaitējumu, vai jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies datu vai peļņas zuduma dēļ, kas izriet no šīs vietnes lietošanas vai saistībā ar to.

Izmantojot šo tīmekļa vietni, jūs varat izveidot saites uz citām tīmekļa vietnēm, kas nav EUD kontrolē. Mēs nevaram kontrolēt šo vietņu raksturu, saturu un pieejamību. Jebkuras saites iekļaušana nenozīmē, ka tā ir ieteikums vai atbalsts šajās saitēs paustajiem viedokļiem.

Tiek pieliktas visas pūles, lai vietne darbotos bez traucējumiem. Tomēr EUD neuzņemas nekādu atbildību un neatbild par to, ka tīmekļa vietne uz laiku nebūs pieejama tehnisku iemeslu dēļ, kas ir ārpus mūsu kontroles.

E-pasts

Šajā e-pasta vēstulē (ieskaitot pielikumus) ietvertā informācija ir konfidenciāla un paredzēta tikai iepriekš minēto adresātu ekskluzīvai lietošanai. Ja jūs neesat adresāts, ar šo tiekat informēts, ka šo informāciju nedrīkstat izpaust, pavairot vai izmantot jums vai jebkurai trešajai personai. Ja esat kļūdaini saņēmis šo e-pasta vēstuli, tiek lūgts nekavējoties informēt sūtītāju un izdzēst e-pasta adresi no sava datora.