Niets over ons zonder ons.

Niets over ons zonder ons.

  • Neem contact op met

15e zitting van de Conferentie van staten die partij zijn bij het Verdrag inzake de rechten van het kind

COSP

De 15e zitting van de Conferentie van staten die partij zijn bij het Gehandicaptenverdrag (COSP15) vond plaats van 14 tot en met 16 juni 2022 op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York; tijdens deze zitting werden negen leden van het Comité voor de rechten van personen met een handicap verkozen.

Het overkoepelende thema van COSP15 was het opbouwen van samenlevingen waarin mensen met een handicap kunnen participeren in de COVID-context en daarbuiten. COSP15 richtte zich ook op de bespreking van innovatie en technologie die de rechten van personen met een handicap, de economische empowerment en het ondernemerschap van personen met een handicap bevorderen, alsook op de deelname van personen met een handicap aan klimaatactie, rampenrisicovermindering en veerkracht tegen natuurrampen.

Tijdens de conferentie kregen de vertegenwoordigers van de staten die partij zijn bij de CRPD en de NGO's elk een paar minuten om namens hun organisaties of land een verklaring af te leggen over hun prioriteiten in het kader van de CRPD en over het beleid en de maatregelen die zij hebben uitgevoerd.

Tijdens het algemeen debat legde EUD-voorzitter Sofia Isari een verklaring af over het thema economische empowerment van alle personen met een handicap en benadrukte zij dat het van fundamenteel belang is te zorgen voor een duurzaam en inclusief herstel. Mevrouw Isari benadrukte dat een grotere arbeidsparticipatie van personen met een handicap de beste manier is om economische zelfstandigheid en sociale insluiting te waarborgen. In Europa blijft de werkgelegenheidskloof tussen personen met en zonder handicap echter groot: personen met een handicap hebben een lagere arbeidsparticipatie, worden onevenredig zwaar getroffen door werkloosheid en verlaten de arbeidsmarkt eerder. De voorzitter van de EUD benadrukte dat de staten die partij zijn bij het CRPD ervoor moeten zorgen dat deze kloof wordt gedicht en de capaciteiten van de diensten voor arbeidsvoorziening moeten versterken, via positieve acties aanwervingsperspectieven moeten bevorderen, zich moeten inspannen om stereotypen te bestrijden, moeten zorgen voor redelijke aanpassingen in en bij het zoeken naar werk, en hun verplichtingen uit hoofde van het CRPD-verdrag op zinvolle wijze moeten nakomen. Gelijke toegang tot de open arbeidsmarkt zal niet alleen personen met een handicap mondiger maken en hun potentieel en talenten ontsluiten, maar ook de economie en de samenhang van de samenleving als geheel ten goede komen.

Rondetafel 1 - Innovatie en technologie voor gehandicapten rechten

De eerste rondetafel, over innovatie en technologie ter bevordering van de rechten van gehandicapten, werd gezamenlijk voorgezeten door de heer Sarhad Fatah, plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger van Irak, vice-voorzitter van de conferentie, en de heer Moses Serwadda, vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenveld. Er werden presentaties gegeven door een aantal sprekers uit verschillende verdragsluitende staten, gevolgd door een interactieve discussie. De sprekers waren - ten eerste, mevrouw Diana Paola Palma Pardo, uit Colombia, die melding maakte van een bekroonde communicatiedienst die zij speciaal voor doven heeft ontwikkeld om via een tolk in gebarentaal te communiceren met de beller op de applicatie. Ten tweede legde de heer Meelis Joost, uit Estland, uit dat zij door hun belangenbehartiging het voor doven mogelijk hebben gemaakt om via ondertiteling naar een breed scala aan uitzendingen te kijken. Ten derde maakte Parlementslid Ádám Kosa (Fidesz-KDNP, Hongarije) enkele opmerkingen en bood hij zijn perspectief vanuit de dovengemeenschap door te zeggen dat de telefoon de doven scheidde van de horende wereld omdat zij er geen gebruik van konden maken. Meer dan 100 jaar later kwam echter de mobiele telefoon, die SMS bood en ook door de dovengemeenschap kon worden gebruikt, waardoor zij op gelijke voet met anderen konden communiceren. De heer Kosa zei ook dat er nu interactieve chat- en videodiensten zijn. Daarom, zo verklaarde de heer Kosa, kunnen we geen inclusieve wereld tot stand brengen zonder innovatie en technologische vernieuwing. Alexander Bankole Williams, voorzitter van het National Advocacy Committee van de Ghana Federation of Disability Organisations (GFD), benadrukte ten slotte het gebrek aan doventolken in Ghana en het ontbreken van audio narrative of text-captioning.

Rondetafel 2 - Economische empowerment en ondernemerschap van personen met een handicap

De tweede rondetafel over economische empowerment en ondernemerschap van personen met een handicap werd gezamenlijk voorgezeten door mevrouw Libna Bonilla, minister van Permanente Missie van Guatemala, vice-voorzitter van de conferentie, en mevrouw Itto Outini, vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenveld. De heer Dan Rashal, commissaris voor gelijke rechten voor personen met een handicap uit Israël, benadrukte het belang van financiële onafhankelijkheid, maar dat er veel uitdagingen zijn met betrekking tot het ondernemerschap van personen met een handicap. De heer Ichiro Kabasawa, Nippon Foundation, Japan, merkte op dat de Foundation aanzienlijke steun heeft verleend aan doven en hardhorenden, aangezien zij in de loop van 20 jaar een systeem heeft ontwikkeld om in Vietnam onderwijs in gebarentaal aan te bieden vanaf de basisschool tot aan de universiteit. De heer Kabasawa legde uit dat, hoewel er in Vietnam geen dove studenten afstudeerden aan de middelbare school toen dit onderwijssysteem begon, er nu 33 dove afgestudeerden aan de universiteit zijn. Zij hebben dit onderwijssysteem nu uitgebreid tot de Filippijnen en Laos. Verdere opmerkingen werden gemaakt door mevrouw Sabina Lobato uit Spanje, directeur Opleiding en Werkgelegenheid, Operaties en Transformatie, Fundación ONCE, en de heer Josh Wintersgill uit het VK, een ondernemer.

Tot slot legde een vertegenwoordiger van de Europese Unie een verklaring af: de EU beschikt over de richtlijn inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep, die discriminatie verbiedt en redelijke aanpassingen voorschrijft. Daarnaast ondersteunt de EU inclusief ondernemerschapsbeleid door ondersteuning te bieden op juridisch en zakelijk gebied. Er is ook de Europese strategie voor de rechten van personen met een handicap 2021-2030, die de ambitie van de EU weerspiegelt om te zorgen voor inclusieve werkgelegenheid en de werkgelegenheidskloof te dichten. De EU werkt momenteel aan het werkgelegenheidspakket voor personen met een handicap (het pakket), dat in september 2022 zal worden gelanceerd.

Rondetafel 3 - Deelname van personen met een handicap aan het klimaat

actie, risicobeperking bij rampen (DRR) en weerbaarheid tegen natuurrampen:

De derde rondetafel werd gezamenlijk voorgezeten door mevrouw Bogna Ruminowicz, permanente missie van Polen, vice-voorzitter van de conferentie, en de heer Jose Maria Viera, vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenveld. De heer Hiroshi Tamon, een dove advocaat uit Japan, opende met een bespreking van de belemmeringen waarmee personen met een handicap in geval van een natuurramp in zijn land worden geconfronteerd, zoals de moeilijkheid om informatie te ontvangen voor steun of hoe te evacueren. Vervolgens gaf de heer Shybe Chalklen, directeur van het African Disability Forum, uit Zuid-Afrika enkele inzichten in de manier waarop personen met een handicap worden getroffen door klimaatgerelateerde rampen in Zuid-Afrika, waarbij hij uitlegde dat zij onevenredig zwaar worden getroffen door de klimaatverandering. De heer Shybe Chalklen zei dat de staten die partij zijn ervoor moeten zorgen dat inclusieve rampenrisicovermindering gebaseerd is op een op mensenrechten gebaseerde aanpak, en benadrukte de noodzaak van uitgesplitste gegevens tijdens het gehele plannings- en beleidsvormingsproces inzake rampenrisicovermindering.

Mevrouw Pratima Gurung, algemeen secretaris van het Indigenous Persons with Disabilities Global Network en van de Nepal Indigenous Disabled Association (NIDA), voorzitter van de National Indigenous Disabled Women Association Nepal (NIDWAN) in Nepal, wees er vervolgens op dat vorig jaar een openbare telefoondienst met gebarentolken of transcriptie is ingevoerd waardoor doven 24 uur per dag, 7 dagen per week kunnen bellen. Tot slot benadrukte mevrouw Mata'afa Fa'atino Utumapu, Nuanua O Le Alofa (NOLA) - DPO in Samoa, dat we ervoor moeten zorgen dat personen met een handicap worden betrokken bij humanitaire processen en mechanismen. Mevrouw Fa'atino Utumapu zei ook dat NOLA in mei 2020 heeft samengewerkt met de dovenvereniging Samoa en er met succes voor heeft gepleit een tolk in gebarentaal op te nemen in alle nationale Covid-19-adressen.

Alle publicaties van 2022 - 2026 worden medegefinancierd door en geproduceerd in het kader van het programma Burgers, gelijkheid, rechten en waarden (CERV) van de Europese Commissie.

De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie of het CERV-programma van de Europese Commissie. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende autoriteit kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.

Deel dit artikel...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Verwante artikelen

nl_NLNederlands
Ga naar de inhoud