Niets over ons zonder ons.

Niets over ons zonder ons.

  • Neem contact op met

Gezamenlijke bijdrage van de EUD en de KRW over de hoofdlijnen van het algemene commentaar op artikel 27

In het kader van de opstelling van een algemeen commentaar op artikel 27 van het Verdrag, het recht op werk en werkgelegenheid, heeft het VN-Comité inzake de rechten van personen met een handicap (VN CRPD) een oproep tot het indienen van schriftelijke bijdragen gedaan. 27 van het Verdrag, het recht op arbeid en werkgelegenheid heeft het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap (VN CRPD-Comité) een oproep gedaan voor schriftelijke bijdragen. Het Comité voor de rechten van personen met een handicap nodigde de staten die partij zijn bij het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, de entiteiten en gespecialiseerde organisaties van de Verenigde Naties, andere mensenrechtenmechanismen van de Verenigde Naties, niet-gouvernementele organisaties, gehandicaptenorganisaties en andere belanghebbenden uit om deel te nemen aan de algemene discussie en om schriftelijke bijdragen in te dienen over het ontwerp van een algemeen commentaar op artikel 27 van het Verdrag. 27 van het Verdrag.

De EUD heeft samen met de World Federation of the Deaf (WFD) van de gelegenheid gebruik gemaakt om aan dit raadplegingsproces deel te nemen en heeft het comité een gezamenlijke bijdrage voorgelegd. De WFD en de EUD benadrukten dat doven zich in vergelijking met andere personen met een handicap in een unieke situatie bevinden als gevolg van hun specifieke culturele en taalkundige identiteit en hun gebruik van nationale gebarentalen.

Naast vele andere aanbevelingen benadrukten de EUD en de WFD dat, hoewel de financiering en de aanwezigheid van professionele en geaccrediteerde nationale gebarentaaltolken de essentiële elementen blijven van de redelijke aanpassingen voor doven op de arbeidsmarkt in het licht van artikel 2 in combinatie met artikel 9, lid 2, onder e), van het verdrag, de toegankelijkheid en de integratie van de arbeidsmarkt zelf door middel van nationale gebarentalen moeten worden gewaarborgd, willen doven hun taalkundige mensenrechten om deel te nemen aan en bij te dragen tot de arbeidsmarkt ten volle kunnen uitoefenen. Dit kan worden gerealiseerd door het bevorderen van de mogelijkheden om rechtstreeks in een nationale gebarentaal aan de arbeidsmarkt deel te nemen en door ervoor te zorgen dat een werkomgeving in gebarentaal wordt aangeboden.

Voor meer informatie over de aanbevelingen en bijdragen van de EUD en de WFD, zie de gezamenlijke indiening hier.

Alle publicaties van 2022 - 2026 worden medegefinancierd door en geproduceerd in het kader van het programma Burgers, gelijkheid, rechten en waarden (CERV) van de Europese Commissie.

De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie of het CERV-programma van de Europese Commissie. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende autoriteit kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.

Deel dit artikel...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Verwante artikelen

nl_NLNederlands
Ga naar de inhoud