Nic o nas bez nas.

Nic o nas bez nas.

  • Kontakt

Wiele państw członkowskich UE nie dotrzymało terminu transpozycji EAA

Demonstration: Accessibility? Act!

Europejski akt dostępności (EAA) jest kluczowym aktem prawnym służącym wzmocnieniu praw osób niepełnosprawnych do równego dostępu do usług i produktów w UE. Określa on obowiązujące w całej UE minimalne wymogi dotyczące dostępności niektórych usług i produktów dostępnych na rynku wewnętrznym UE. Chociaż EAA wprowadza znaczące wymogi w zakresie dostępności, ustalono okres transpozycji, podczas którego państwa członkowskie musiały wdrożyć to prawo na poziomie krajowym. Termin transpozycji przypadał na dzień 28 czerwca 2022 r. W związku z tym, ponieważ termin ten już minął, wszystkie państwa członkowskie UE powinny były podjąć środki w celu transpozycji EAA do prawa krajowego. Jednak, co rozczarowujące, nie do końca tak jest. W rzeczywistości tylko 11 państw członkowskich podjęło pewne środki - Belgia, Dania, Niemcy, Estonia, Chorwacja, Włochy, Łotwa, Malta, Austria, Rumunia i Finlandia. W celu osiągnięcia pełnej zgodności z Konwencją ONZ o prawach dziecka konieczna jest bardziej ambitna transpozycja Porozumienia EOG na poziomie krajowym w przypadku wszystkich państw członkowskich. 

W przypadku państw członkowskich, które nie dotrzymały terminu transpozycji, czyli Bułgarii, Czech, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Cypru, Litwy, Luksemburga, Węgier, Holandii, Polski, Portugalii, Słowenii, Słowacji i Szwecji, EUD wzywa odpowiednie Krajowe Stowarzyszenia Głuchych do podjęcia natychmiastowych działań. Na przykład poprzez skontaktowanie się z odpowiednimi rządami, aby poinformować je o niedotrzymaniu terminu transpozycji oraz o potrzebie priorytetowego wdrożenia środków wzmacniających EAA w kontekście krajowym. Środki te mogą obejmować działania na rzecz rozszerzenia zakresu produktów i usług objętych dyrektywą, jak również budowanie sojuszy w celu koordynacji tej pracy.  
 
Szczególne znaczenie w EAA, dla rzecznictwa Krajowych Stowarzyszeń Głuchych, ma art. 4, który wymaga od państw członkowskich zapewnienia, że odbieranie połączeń alarmowych na jeden europejski numer alarmowy "112" przez najbardziej odpowiedni PSAP, będzie zgodne ze szczegółowymi wymogami dostępności określonymi w sekcji V załącznika I w sposób najlepiej odpowiadający krajowej organizacji systemów alarmowych.1 Szczegółowe wymogi dotyczące dostępności zawarte w sekcji V załącznika 1 stanowią, że połączenia z numerem 112 są odbierane "za pomocą tych samych środków komunikacji, za pomocą których zostały odebrane, a mianowicie za pomocą zsynchronizowanego głosu i tekstu (w tym tekstu w czasie rzeczywistym) lub, w przypadku zapewnienia wideo, głosu, tekstu (w tym tekstu w czasie rzeczywistym) i wideo zsynchronizowanych jako całkowita rozmowa." W ten sposób wymagania dotyczące dostępności usługi vital 112 stają się w ramach EAA integrujące osoby niesłyszące. Należy jednak podkreślić, że zgodnie z art. 31 EAA, termin transpozycji wymogów wynikających z art. 4 upływa 28 czerwca 2027 roku. W związku z tym państwa członkowskie mają dłuższy okres na transpozycję tego wymogu na poziomie krajowym niż w przypadku innych wymogów.

Wszystkie publikacje z lat 2022 - 2026 są współfinansowane i powstają w ramach programu Komisji Europejskiej Citizens, Equality, Rights and Values (CERV).

Wyrażone poglądy i opinie są jednak poglądami wyłącznie autorów i nie muszą odzwierciedlać poglądów Unii Europejskiej lub programu Komisji Europejskiej CERV. Ani Unia Europejska, ani instytucja przyznająca pomoc nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Share this article...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Artykuły powiązane

pl_PLPolski
Przejdź do treści