Oświadczenie

Strona internetowa

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej służą wyłącznie do celów informacyjnych. Informacje są dostarczane przez Europejski Związek Głuchych i chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje były aktualne i poprawne, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, co do kompletności, dokładności, wiarygodności, stosowności lub dostępności w odniesieniu do strony internetowej lub informacji, produktów, usług lub powiązanych grafik zawartych na stronie internetowej w jakimkolwiek celu. Wszelkie poleganie na takich informacjach odbywa się na własne ryzyko.

W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym bez ograniczeń, pośrednie lub wtórne straty lub szkody, lub jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków, wynikające z lub w związku z korzystaniem z tej strony internetowej.

Za pośrednictwem tej strony internetowej można połączyć się z innymi stronami, które nie są pod kontrolą EUD. Nie mamy kontroli nad charakterem, zawartością i dostępnością tych stron. Zamieszczenie jakichkolwiek linków nie musi oznaczać rekomendacji lub poparcia dla poglądów w nich wyrażonych.

EUD dokłada wszelkich starań, aby strona była sprawna i działała bez zakłóceń. EUD nie ponosi jednak odpowiedzialności za tymczasową niedostępność strony z powodu problemów technicznych niezależnych od nas.

Email

Informacje zawarte w niniejszym e-mailu (wraz z załącznikami) są poufne i przeznaczone do wyłącznego użytku adresatów wymienionych powyżej. Jeśli nie są Państwo adresatami, niniejszym informujemy, że nie mogą Państwo ujawniać, powielać ani wykorzystywać tych informacji dla siebie lub jakiejkolwiek osoby trzeciej. Jeśli otrzymali Państwo ten e-mail w wyniku pomyłki, proszeni są Państwo o natychmiastowe powiadomienie nadawcy i usunięcie adresu e-mail ze swojego komputera.