Nic o nas bez nas.

Nic o nas bez nas.

  • Kontakt

Pierwszy rok europejskiej strategii w sprawie praw osób niepełnosprawnych: 2021 - 2030

Webinarium EUD

Europejska Strategia Praw Osób Niepełnosprawnych (EDRS lub Strategia) 2021 - 2030 została wprowadzona przez Komisję Europejską (Komisję) w marcu 2021 roku. Strategia nakreśliła konkretne działania, które będą miały na celu wspieranie wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych na poziomie europejskim i kontynuuje budowanie w oparciu o osiągnięcia z poprzedniej Europejskiej Strategii w sprawie Niepełnosprawności 2010 - 2020. EDRS 2021 - 2030 przewiduje kilka celów, które zostaną osiągnięte poprzez tzw. inicjatywy flagowe. Wśród innych działań, na pierwsze dwa lata obowiązywania Strategii Komisja Europejska przewidziała realizację trzech inicjatyw przewodnich.

W Strategii zaznaczono, że w 2021 roku Komisja Europejska utworzy Platformę ds. niepełnosprawności. Zastąpi ona istniejącą Grupę Wysokiego Szczebla ds. Niepełnosprawności i będzie wspierać wdrażanie niniejszej Strategii, jak również krajowych strategii dotyczących niepełnosprawności. Będzie ona skupiać krajowe punkty kontaktowe UNCRPD, organizacje osób z niepełnosprawnościami i Komisję.

Ponadto w strategii zaznaczono, że w 2022 r. Komisja uruchomi europejskie centrum zasobów AccessibleEU, aby zwiększyć spójność polityki dostępności i ułatwić dostęp do odpowiedniej wiedzy. W strategii podkreślono, że te ramy współpracy połączą organy krajowe odpowiedzialne za wdrażanie i egzekwowanie przepisów dotyczących dostępności z ekspertami i specjalistami ze wszystkich obszarów dostępności, aby dzielić się dobrymi praktykami w różnych sektorach, inspirować rozwój polityki na poziomie krajowym i unijnym, a także opracowywać narzędzia i normy mające na celu ułatwienie wdrażania prawa UE.

Ponadto Komisja zobowiązała się do przedstawienia pakietu mającego na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy, dążąc do współpracy z Europejską Siecią Publicznych Służb Zatrudnienia, partnerami społecznymi i organizacjami osób niepełnosprawnych. W strategii podkreślono, że pakiet będzie wspierał państwa członkowskie we wdrażaniu odpowiednich wytycznych dotyczących zatrudnienia poprzez semestr europejski oraz będzie dostarczał wskazówek i wspierał wzajemne uczenie się w zakresie wzmacniania zdolności służb zatrudnienia i integracji, promowania perspektyw zatrudniania poprzez działania afirmatywne i zwalczanie stereotypów, zapewniania racjonalnych usprawnień, zabezpieczania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz programów rehabilitacji zawodowej w przypadku chorób przewlekłych lub wypadków, badania jakości miejsc pracy w ramach zatrudnienia chronionego oraz ścieżek wejścia na otwarty rynek pracy.

Ponieważ minął już pierwszy rok obowiązywania Europejskiej Strategii Praw Osób Niepełnosprawnych (EDRS) 2021 - 2030, EUD organizuje webinarium, podczas którego Krajowe Stowarzyszenia Głuchych mogą uzyskać informacje na temat działań podejmowanych na poziomie UE w celu realizacji Strategii oraz flagowych inicjatyw, które są przewidziane na rok 2022. Webinarium będzie dostępne w międzynarodowym języku migowym i mówionym angielskim. Webinarium zapewnia również napisy na żywo w języku angielskim.

Wszystkie publikacje z lat 2022 - 2026 są współfinansowane i powstają w ramach programu Komisji Europejskiej Citizens, Equality, Rights and Values (CERV).

Wyrażone poglądy i opinie są jednak poglądami wyłącznie autorów i nie muszą odzwierciedlać poglądów Unii Europejskiej lub programu Komisji Europejskiej CERV. Ani Unia Europejska, ani instytucja przyznająca pomoc nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Share this article...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Artykuły powiązane

pl_PLPolski
Przejdź do treści