Nic o nas bez nas.

Nic o nas bez nas.

 • Kontakt

Warsztaty komisji PETI na temat europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności po 2020 r.

Audition of the candidates for the post of European Ombudsman. Stacks of PETI leaflets. Documents Stacks

W dniu 27.th października Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego była gospodarzem warsztatów na temat nowej Strategii Praw Osób Niepełnosprawnych 2021 - 2030 (Strategia) z udziałem Komisarz ds. Równości Heleny Dalli (Komisarz). 

Komisarz otworzyła warsztaty, podkreślając, że trwają konsultacje w sprawie unijnej strategii w sprawie niepełnosprawności na okres po 2020 r. Komisarz podkreśliła, że nowa europejska strategia w sprawie niepełnosprawności po 2020 r. będzie koncentrować się na realizacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, Europejskiego filaru praw socjalnych, celów zrównoważonego rozwoju oraz Karty praw podstawowych UE. Priorytetami strategii będzie zwiększenie dostępności, poprawa mobilności i zapewnienie swobody poruszania się, uczestnictwa w procesach demokratycznych i niezależnego życia. Strategia skupi się również na rozwijaniu nowych umiejętności na potrzeby nowych miejsc pracy, zwiększeniu udziału w rynku pracy oraz zapewnieniu zatrudnienia sprzyjającego włączeniu społecznemu i niedyskryminacji. Komisarz podkreślił, że niezbędne jest zapewnienie, aby systemy ochrony socjalnej chroniły przed ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz aby osoby niepełnosprawne miały równy dostęp do integracyjnej i wysokiej jakości edukacji i usług zdrowotnych. Strategia obejmie również współpracę międzynarodową i zewnętrzne działania UE oraz będzie wymagać od samej UE, aby dawała przykład administracji publicznej.

Ponadto profesor Lisa Waddington i dr Andrea Broderick z Uniwersytetu w Maastricht przedstawiły badanie zlecone przez Departament Polityki Parlamentu Europejskiego ds. Praw Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych na wniosek Komisji Petycji (PETI). W opracowaniu tym przeanalizowano Europejską Strategię w sprawie Niepełnosprawności na lata 2010 - 2020 oraz przedstawiono zalecenia dotyczące nowej strategii UE w sprawie niepełnosprawności po 2020 roku.

W badaniu zawarto następujące zalecenia, które EUD w pełni popiera:

 • Konwencja ONZ i inne odpowiednie instrumenty ONZ powinny stanowić ramy dla opracowania europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności po 2020 r;
 • Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności na okres po 2020 r. powinna uwzględniać uwagi końcowe Komitetu Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ;
 • Zaangażowanie osób niepełnosprawnych i innych kluczowych zainteresowanych stron w opracowanie europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności po 2020 r;
 • Mapowanie kompetencji UE i państw członkowskich w zakresie Konwencji ONZ o prawach dziecka;
 • Przegląd i określenie prawa i polityki UE w świetle Konwencji ONZ o prawach dziecka;
 • Ustanowienie zestawu danych bazowych i wskaźników oraz wspieranie bieżącego gromadzenia i zestawiania danych dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych;
 • Określenie i okresowa aktualizacja pierwszej listy działań (planu wdrożenia) dla nowej EDS;
 • Utrzymanie istniejących priorytetowych obszarów działania i dodanie nowego priorytetowego obszaru działania: Prawa obywatelskie;
 • Przyjęcie podejścia międzysektorowego, uwzględniającego płeć i intersekcjonalność;
 • Podjęcie kwestii autonomii i zdolności do czynności prawnych;
 • Uczestnictwo powinno być przekrojowym obszarem priorytetowym nowej strategii;
 • Zajęcie się nowymi obszarami o znaczeniu: Włączenie cyfrowe i nowe technologie;
 • W większym stopniu zająć się podnoszeniem świadomości oraz zwalczaniem stereotypów i piętna;
 • Zawarcie przez UE protokołu fakultatywnego do CRPD;
 • Utworzenie punktów kontaktowych w każdej instytucji UE, dyrekcji generalnej Komisji i agencjach UE;
 • Przyjęcie systematycznego podejścia do włączania problematyki niepełnosprawności do głównego nurtu polityki oraz wskazanie urzędników UE odpowiedzialnych za zapewnienie włączenia problematyki niepełnosprawności do głównego nurtu polityki;
 • Ustanowienie międzyinstytucjonalnego mechanizmu koordynacji;
 • Udział organizacji osób niepełnosprawnych i innych grup społeczeństwa obywatelskiego w projektowaniu i realizacji Strategii po 2020 roku powinien być uregulowany kodeksem postępowania/wytycznymi;
 • Zapewnienie interakcji między nową strategią a innymi instrumentami i programami UE;
 • Zapewnienie, że cele strategii są włączone do głównego nurtu prac administracji UE;
 • Wytyczne dotyczące lepszego stanowienia prawa, oceny skutków i oceny powinny uwzględniać niepełnosprawność;
 • Zapewnienie komplementarności europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności po 2020 r. ze strategiami w sprawie niepełnosprawności państw członkowskich;
 • Ułatwienie współpracy między odpowiednimi podmiotami na poziomie krajowym;
 • Ustanowienie specjalnego budżetu związanego z nową europejską strategią w sprawie niepełnosprawności;
 • Określenie i okresowa aktualizacja listy działań (planu realizacji);
 • Przeprowadzenie oceny śródokresowej;
 • Zapewnienie indywidualnej oceny instrumentów przyjętych w ramach nowej strategii w sprawie niepełnosprawności oraz zgodności z nią państw członkowskich;
 • Stworzenie zestawu danych bazowych, ustalenie wskaźników i wspieranie bieżącego gromadzenia i kompilacji danych dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych;
 • Ustanowienie specjalnej linii budżetowej w celu umożliwienia udziału i zaangażowania DPO i CPO w monitorowanie wdrażania europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności po 2020 r.

Warsztaty były pouczającym wydarzeniem, podczas którego przedstawiono wiele ważnych zaleceń dla EDS po 2020 roku. EUD będzie nadal ściśle monitorować rozwój sytuacji w zakresie unijnej strategii w sprawie niepełnosprawności po 2020 r., aby zapewnić odpowiednie uwzględnienie tych zaleceń w nowej strategii.

Aby przeczytać pełne opracowanie, kliknij tutaj https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/656398/IPOL_STU(2020)656398_EN.pdf

Wszystkie publikacje z lat 2022 - 2026 są współfinansowane i powstają w ramach programu Komisji Europejskiej Citizens, Equality, Rights and Values (CERV).

Wyrażone poglądy i opinie są jednak poglądami wyłącznie autorów i nie muszą odzwierciedlać poglądów Unii Europejskiej lub programu Komisji Europejskiej CERV. Ani Unia Europejska, ani instytucja przyznająca pomoc nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Share this article...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Artykuły powiązane

pl_PLPolski
Przejdź do treści