Nic o nas bez nas.

Nic o nas bez nas.

  • Kontakt

Przegląd dyrektywy w sprawie dostępności stron internetowych

Na stronie Dyrektywa w sprawie dostępności stron internetowych (WAD), znana również jako Dyrektywa UE 2016/2102, została wdrożona 22 grudnia, 2016. Celem tej dyrektywy jest promowanie dostępności w sektorze prywatnym podczas dostępu do stron internetowych i aplikacji mobilnych. Ponieważ UE jest państwem-stroną Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (UNCRPD), dyrektywa przyczynia się do wdrożenia art. 9, UNCRPD oraz zaleceń zawartych w Komentarzu Ogólnym nr 2 Komitetu CRPD ONZ do art. 9.

Szczególnie w okresie pandemii dostępność stron internetowych stała się podstawowym narzędziem promowania włączenia osób niepełnosprawnych do społeczeństwa. Wymagania dotyczące dostępności ustanowione przez dyrektywę obejmują:

  • oświadczenie o dostępności dla każdej strony internetowej i aplikacji mobilnej;
  • mechanizm informacji zwrotnej dla użytkowników, umożliwiający im zgłaszanie problemów z dostępnością;
  • regularne monitorowanie i zgłaszanie przez państwa członkowskie stron internetowych i aplikacji sektora publicznego.
    W grudniu 2022 roku Komisja Europejska opublikowała raport ewaluacyjny za okres od 2016 do 2019 roku na temat WAD. Raport analizuje przyjęcie wymogów WAD w państwach członkowskich UE w ramach ustawodawstwa krajowego i innych działań politycznych. W szczególności w sprawozdaniu oceniono, że WAD przyczynił się do zwiększenia produktów i usług sektora publicznego w zakresie dostępności stron internetowych, harmonizacji przepisów krajowych w całej UE oraz do ogólnej świadomości istniejących kwestii dostępności. W sprawozdaniu podkreślono jednak również kilka kluczowych kwestii, którymi należy się zająć w nadchodzących latach:
  1. Brak specjalistycznej wiedzy na temat dostępności w Europie: powoduje to zwiększone trudności w dostarczaniu odpowiednio dostępnych stron internetowych lub aplikacji mobilnych. Ponadto brak wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie dostępności powoduje brak wsparcia dla organów sektora publicznego w zakresie testowania i audytowania dostępnych stron internetowych.
  2. Niewielkie wykorzystanie mechanizmu informacji zwrotnej: było to również spowodowane niedostępnością samego mechanizmu informacji zwrotnej, który umożliwiłby gromadzenie skarg dotyczących dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych. W nadchodzącym roku należy wprowadzić mechanizm informacji zwrotnej na poziomie krajowym, dając wszystkim użytkownikom końcowym możliwość przekazywania informacji zwrotnych na temat dostępności stron internetowych.
  3. Należy poprawić egzekwowanie przepisów: mimo że wszystkie państwa członkowskie powołały organy wykonawcze i ustanowiły formalne procedury egzekwowania przepisów, skutki wydają się być minimalne. Ważne jest, aby zagwarantować wdrożenie środków wykonawczych w przyszłości.
  4. Szkolenia i wsparcie: chociaż wiele krajów wprowadziło szkolenia na temat dostępności, działania w ramach sprawozdań z monitoringu są często określone w bardzo ogólny sposób, co utrudnia identyfikację i wymianę najlepszych praktyk, które mogłyby być powielane.

Przegląd WAD dokonany przez Komisję Europejską wyraźnie ocenia ogólne trudności osób niepełnosprawnych w UE przy próbach dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).
EUD docenia wysiłki WAD w zakresie promowania dostępności dla osób niepełnosprawnych, niemniej jednak należy podkreślić, że znaczenie dostępności może być różne w zależności od konkretnego rodzaju niepełnosprawności. W przypadku osób niesłyszących pozbawiony barier dostęp do informacji, komunikacji i wiedzy może być zagwarantowany jedynie poprzez dostęp do języka migowego. Dodatkowo, można to również w pewnym stopniu osiągnąć za pomocą formatu "easy to read". Ze względu na rolę, jaką odgrywają obecnie technologie informacyjno-komunikacyjne, dla osób niesłyszących szczególnie ważna jest pełna dostępność sieci na równi z innymi osobami. Na przykład, dostępność ICT dla osób niesłyszących będzie promować więcej możliwości dostępu do rynku pracy. W związku z tym EUD wzywa państwa członkowskie do pełnego egzekwowania WAD i rozwiązania kwestii podkreślonych w przeglądzie Komisji Europejskiej poprzez wdrożenie następujących środków:
- Zgodnie z zasadą "nic o nas bez nas" należy zaangażować głuchych ekspertów lub ekspertów w dziedzinie dostępności dla osób głuchych, rekomendowanych przez organizację reprezentującą osoby głuche. Kluczowe znaczenie dla twórców ma zaangażowanie głuchych ekspertów/ekspertek w zakresie dostępności dla osób głuchych w celu promowania dzielenia się dobrymi praktykami w zakresie dostępności oraz zagwarantowania, że perspektywa osób głuchych zostanie włączona do głównego nurtu wdrażania WAD.
- Wybór dostępnych języków formatów: aby osoby niesłyszące miały dostęp do ICT, ważne jest, aby mogły swobodnie wybierać spośród formatów takich jak tłumaczenie na język migowy, napisy lub captioning, format łatwy do odczytania lub ich kombinacja w preferowanym języku. Formaty te muszą być wysokiej jakości i zapewniać korzystanie z wykwalifikowanych, profesjonalnych tłumaczy języka migowego w przypadku każdej opcji tłumaczenia.
- Włączenie szerokiej definicji dostępności na krajowym poziomie prawnym: ustawodawstwo na poziomie krajowym i jego egzekwowanie powinno gwarantować, że wymogi dotyczące dostępności i sankcje, w tym grzywny, uwzględniają pełną różnorodność rodzajów niepełnosprawności, na przykład poprzez zapewnienie również pełnych wymogów dotyczących dostępności dla osób niesłyszących.

Wszystkie publikacje z lat 2022 - 2026 są współfinansowane i powstają w ramach programu Komisji Europejskiej Citizens, Equality, Rights and Values (CERV).

Wyrażone poglądy i opinie są jednak poglądami wyłącznie autorów i nie muszą odzwierciedlać poglądów Unii Europejskiej lub programu Komisji Europejskiej CERV. Ani Unia Europejska, ani instytucja przyznająca pomoc nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Share this article...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Artykuły powiązane

pl_PLPolski
Przejdź do treści