Nic o nas bez nas.

Nic o nas bez nas.

  • Kontakt

Forum robocze w sprawie wdrożenia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Work Forum on the implementation of the UN Convention on the rights of persons with disabilities

29 maja EUD uczestniczył w Forum roboczym na temat wdrażania Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (Konwencja lub Konwencji ONZ), zorganizowanym przez Komisję Europejską (KE lub Komisja). Forum robocze odbyło się w Brukseli i zgromadziło przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za wdrażanie i monitorowanie Konwencji ONZ zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym. Forum robocze odbywa się co roku od 2010 r. i w tym roku skupiło się na trzech tematach: zdrowie, habilitacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych; świadomość niepełnosprawności i programy szkoleniowe; oraz rola Komitetu Konwencji ONZ.  

Wydarzenie otworzyła Manuela Geleng, p.o. dyrektora ds. społecznych w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL), Komisja Europejska. Pani Geleng podkreśliła, że w końcu wszystkie państwa członkowskie UE ratyfikowały Konwencję ONZ i są zobowiązane do jej wdrożenia. Ponieważ Unia Europejska również jest stroną Konwencji, jest świadoma swojego zobowiązania do uwzględnienia wszystkich zaleceń wydanych przez Komitet CRPD ONZ i dążenia do ich realizacji przy jednoczesnym przyjęciu niezbędnych środków, takich jak Europejska Strategia Niepełnosprawności, Europejski Filar Praw Społecznych, Europejski Akt Dostępności i inne odpowiednie środki prawne. Ponadto Gunta Anca, sekretarz zarządu Europejskiego Forum Niepełnosprawności, podkreśliła, że w celu wdrożenia Konwencji ONZ na szczeblu europejskim należy upewnić się, że nowe wieloletnie ramy finansowe dla UE (MFF), które są obecnie przedmiotem dyskusji, nie spowodują zmniejszenia środków finansowych na opiekę zdrowotną i inwestycje w równość, niedyskryminację i dostępność dla osób niepełnosprawnych. 

Pierwsza sesja Forum Pracy skupiła się na zdrowiu, habilitacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Pirkko Mahlamäki, członek zarządu Europejskiego Forum Niepełnosprawności (EDF), przedstawił przegląd zaleceń Komitetu CRPD dotyczących sposobu wdrażania artykułów 25 i 26 Konwencji ONZ w UE. Podkreślono, że konieczne jest zapewnienie pełnej dostępności do wszystkich usług. Organizacje reprezentujące osoby niepełnosprawne powinny być zaangażowane w projektowanie, wdrażanie i monitorowanie programów, usług i urządzeń zdrowotnych, aby upewnić się, że są one zgodne z podejściem do niepełnosprawności opartym na prawach człowieka. Ponadto niezbędne jest szkolenie pracowników służby zdrowia, aby osoby niepełnosprawne nie były postrzegane jako osoby cierpiące na choroby lub jako ciężar, ale były uznawane za posiadaczy praw, których nie można leczyć bez ich uprzedniej zgody. Jest to szczególnie ważne dla kobiet niepełnosprawnych, które często spotykają się z przymusowymi zabiegami, aborcjami lub przymusowymi sterylizacjami - takie praktyki stanowią bezwzględne naruszenie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Mark Wheatly, dyrektor wykonawczy EUD, dodał, że istnieje poważny brak dostępności dla kobiet niesłyszących podczas poszukiwania informacji, dlatego informacje w łatwych do odczytania formatach i tłumaczenie na język migowy są absolutnie konieczne.

Druga sesja, moderowana przez Nadię Hadad, członka zarządu EDF, skupiła się na świadomości niepełnosprawności i programach szkoleniowych. Jednym z wielu ważnych punktów poruszonych w dyskusji była reprezentacja osób niepełnosprawnych w mediach. Istnieją poważne luki dotyczące obecności i roli odgrywanej przez osoby niepełnosprawne. Należy zachęcać nadawców do większego angażowania osób niepełnosprawnych jako uczestników programów oraz do tworzenia inicjatyw, w których osoby niepełnosprawne są prezenterami w programach telewizyjnych. 

Trzeci panel moderowany przez Ima Placencia, starszego eksperta w DG EMPL, KE omawiał rolę Komitetu CRPD ONZ. László Lóvaszy, Niezależny Ekspert Komitetu CRPD ONZ wyjaśnił, że Komitet jest ciałem niezależnych ekspertów, które monitoruje wdrażanie Konwencji przez Państwa Strony. Wyjaśniono, że Komitet analizuje raporty państw i formułuje sugestie oraz ogólne zalecenia dotyczące raportów i przekazuje je danemu państwu-stronie. Przy formułowaniu uwag końcowych Komitet stosuje te same standardy i zwraca jednakową uwagę na sytuację i osiągnięcia każdego Państwa-Strony. Wspomniano, że w tym roku zostanie wybrany nowy Komitet, a w wyborach startuje trzech europejskich kandydatów: Pan Jonas Ruskus z Litwy, Pan Michael Debattista z Malty i Pani Dobroniega Trawkowska z Polski. 

Forum robocze poświęcone wdrażaniu Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych było dla EUD doskonałą okazją do zapoznania się z praktycznym wdrażaniem i monitorowaniem Konwencji. EUD będzie śledzić istotne wydarzenia związane z wdrażaniem Konwencji ONZ na szczeblu europejskim.

Work Forum on the implementation of the UN Convention on the rights of persons with disabilities

Work Forum on the implementation of the UN Convention on the rights of persons with disabilities

Work Forum on the implementation of the UN Convention on the rights of persons with disabilities

Work Forum on the implementation of the UN Convention on the rights of persons with disabilities

Work Forum on the implementation of the UN Convention on the rights of persons with disabilities

Work Forum on the implementation of the UN Convention on the rights of persons with disabilities

Work Forum on the implementation of the UN Convention on the rights of persons with disabilities

Work Forum on the implementation of the UN Convention on the rights of persons with disabilities

Wszystkie publikacje z lat 2022 - 2026 są współfinansowane i powstają w ramach programu Komisji Europejskiej Citizens, Equality, Rights and Values (CERV).

Wyrażone poglądy i opinie są jednak poglądami wyłącznie autorów i nie muszą odzwierciedlać poglądów Unii Europejskiej lub programu Komisji Europejskiej CERV. Ani Unia Europejska, ani instytucja przyznająca pomoc nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Share this article...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Artykuły powiązane

pl_PLPolski
Przejdź do treści