Nič o nás bez nás.

Nič o nás bez nás.

  • Kontakt

Mnohé členské štáty EÚ zmeškali lehotu na transpozíciu EAA

Demonstration: Accessibility? Act!

Európsky akt o prístupnosti (EAA) je kľúčovým právnym predpisom na posilnenie práv osôb so zdravotným postihnutím na rovnaký prístup k službám a výrobkom v EÚ. Stanovuje celoeurópske minimálne požiadavky na prístupnosť určitých služieb a výrobkov dostupných na vnútornom trhu EÚ. Hoci EAA zavádza významné požiadavky na prístupnosť, bolo stanovené transpozičné obdobie, počas ktorého museli členské štáty tento zákon implementovať na vnútroštátnej úrovni. Lehota na transpozíciu bola 28. júna 2022. Keďže táto lehota už uplynula, všetky členské štáty EÚ mali prijať opatrenia na transpozíciu EAA do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Je však sklamaním, že sa tak úplne nestalo. V skutočnosti len 11 členských štátov prijalo určité opatrenia - Belgicko, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Chorvátsko, Taliansko, Lotyšsko, Malta, Rakúsko, Rumunsko a Fínsko. Na dosiahnutie úplného súladu s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím je potrebná ambicióznejšia transpozícia Dohody o EHP na vnútroštátnej úrovni vo všetkých členských štátoch. 

Členské štáty, ktoré zmeškali lehotu na transpozíciu, konkrétne Bulharsko, Česko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Cyprus, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko a Švédsko, EUD vyzýva príslušné národné združenia nepočujúcich, aby prijali okamžité opatrenia. Napríklad tým, že sa obrátite na svoje príslušné vlády a budete ich informovať o nedodržaní lehoty na transpozíciu a o potrebe prioritne zaviesť opatrenia na posilnenie EAA vo vnútroštátnom kontexte. Medzi opatrenia by mohlo patriť presadzovanie rozšírenia rozsahu výrobkov a služieb, na ktoré sa vzťahuje, ako aj vytváranie aliancií na koordináciu tejto práce.  
 
Osobitný význam pre obhajobu národných združení nepočujúcich má v EAA článok 4, ktorý vyžaduje, aby členské štáty zabezpečili, že prijímanie tiesňovej komunikácie na jednotnom európskom čísle tiesňového volania "112" prostredníctvom najvhodnejšieho strediska tiesňového volania bude v súlade s osobitnými požiadavkami na prístupnosť stanovenými v oddiele V prílohy I spôsobom, ktorý najlepšie zodpovedá vnútroštátnej organizácii systémov tiesňového volania.1 V osobitných požiadavkách na prístupnosť v oddiele V prílohy 1 sa uvádza, že na volania na číslo 112 sa odpovedá "s použitím rovnakých komunikačných prostriedkov, aké sa prijímajú, a to s použitím synchronizovaného hlasu a textu (vrátane textu v reálnom čase), alebo ak sa poskytuje video, hlasu, textu (vrátane textu v reálnom čase) a videa synchronizovaných ako celková konverzácia". Týmto spôsobom sa požiadavky na prístupnosť životne dôležitej služby 112 stávajú inkluzívnymi pre nepočujúce osoby podľa EAA. Je však dôležité zdôrazniť, že podľa článku 31 EAA je termín transpozície požiadaviek podľa článku 4 28. jún 2027. Členské štáty majú preto na transpozíciu tejto požiadavky na vnútroštátnej úrovni dlhšiu lehotu ako v prípade ostatných požiadaviek.

Všetky publikácie z rokov 2022 - 2026 sú spolufinancované a vydané v rámci programu Európskej komisie Občania, rovnosť, práva a hodnoty (CERV).

Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo programu CERV Európskej komisie. Európska únia ani orgán poskytujúci granty za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Zdieľajte tento článok...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Súvisiace články

sk_SKSlovenčina
Prejsť na obsah