Zrieknutie sa zodpovednosti

Webová lokalita

Informácie uvedené na tejto webovej stránke slúžia len na všeobecné informačné účely. Informácie poskytuje Európska únia nepočujúcich a hoci sa snažíme, aby boli informácie aktuálne a správne, neposkytujeme žiadne výslovné ani implicitné vyhlásenia ani záruky týkajúce sa úplnosti, presnosti, spoľahlivosti, vhodnosti alebo dostupnosti webových stránok alebo informácií, produktov, služieb alebo súvisiacej grafiky obsiahnutých na týchto webových stránkach na akýkoľvek účel. Akékoľvek spoliehanie sa na takéto informácie je preto výlučne na vaše vlastné riziko.

V žiadnom prípade nenesieme zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu vrátane, ale bez obmedzenia, nepriamej alebo následnej straty alebo škody, alebo akejkoľvek straty alebo škody vyplývajúcej zo straty údajov alebo zisku, ktorá vznikla v dôsledku používania tejto webovej stránky alebo v súvislosti s ňou.

Prostredníctvom tejto webovej lokality môžete odkazovať na iné webové lokality, ktoré nie sú pod kontrolou spoločnosti EUD. Nemáme žiadnu kontrolu nad povahou, obsahom a dostupnosťou týchto stránok. Umiestnenie akýchkoľvek odkazov nemusí nevyhnutne znamenať odporúčanie alebo podporu názorov vyjadrených na týchto stránkach.

Vynakladáme maximálne úsilie, aby webová stránka fungovala bez problémov. Spoločnosť EUD však nenesie žiadnu zodpovednosť za dočasnú nedostupnosť webovej stránky z dôvodu technických problémov, ktoré nie sú pod našou kontrolou.

E-mail

Informácie obsiahnuté v tomto e-maile (vrátane príloh) sú dôverné a určené výlučne pre vyššie uvedených adresátov. Ak nie ste adresát, týmto vás upozorňujeme, že tieto informácie nesmiete zverejniť, reprodukovať ani použiť vy ani žiadna tretia osoba. Ak ste tento e-mail dostali omylom, žiadame vás, aby ste to okamžite oznámili odosielateľovi a vymazali e-mailovú adresu zo svojho počítača.