Pozičné dokumenty

EUD pravidelne vypracúva stanoviská k relevantným témam pre komunitu nepočujúcich. Pozičné dokumenty vypracúva sekretariát EUD a schvaľuje ich valné zhromaždenie EUD. Pozičné dokumenty EUD sa vypracúvajú po konzultácii s národnými asociáciami nepočujúcich a odrážajú spoločný pohľad európskej komunity nepočujúcich na určité témy.