Strategický plán

V článku 5 ods. 1 štatútu EUD a v strategickom pláne EUD na roky 2021 - 2028 možno nájsť poslanie EUD: Cieľom EUD je zastupovať a presadzovať záujmy nepočujúcich v Európe na úrovni Európskej únie. Cieľom EUD je zabezpečiť rovnosť a nediskrimináciu vo verejnom a súkromnom živote pre nepočujúce osoby v celej Európe, aby mohli uplatňovať všetky svoje práva.

Jej hlavnými dlhodobými cieľmi sú:

 • Uznanie práva používať pôvodný posunkový jazyk.
 • Posilnenie postavenia prostredníctvom prístupu ku komunikácii a informáciám
 • Rovnosť vo všetkých oblastiach života, najmä v oblasti vzdelávania a zamestnania.

 

V súlade so strategickým plánom EUD na roky 2021 - 2028 je víziou EUD, aby nepočujúci v celej Európe mali rovnosť vo verejných aj súkromných aspektoch života. V súlade so strategickým plánom EUD na roky 2021 - 2028 je deväť strategických cieľov a celkových zámerov EUD:

 1. Úplná dostupnosť prostredníctvom proaktívnych činností a opatrení na úrovni EÚ
 2. Plnohodnotná účasť nepočujúcich prostredníctvom posilnenia demokratických procesov
 3. Rovnosť podporovaná smernicou Rady
 4. Rovnaký prístup nepočujúcich k zamestnaniu v Európe
 5. Odborná príprava na budovanie kapacít nepočujúcich a zvyšovanie povedomia o nepočujúcich
 6. Sociálna ochrana nepočujúcich osôb v Európe prostredníctvom uplatňovania sociálnych práv
 7. Rovnaký prístup nepočujúcich k zdravotnej starostlivosti v Európe
 8. Vonkajšie opatrenia na upevnenie vzťahov s riadiacimi orgánmi
 9. Prístupné rané, základné, stredoškolské a vysokoškolské vzdelávanie pre nepočujúce deti a študentov v Európe Od začiatku januára do konca decembra 2022 bude EUD realizovať 4 špecifické ciele definované v jej štvorročnom pracovnom programe operačného grantu.