Nič o nás bez nás.

Nič o nás bez nás.

  • Kontakt

EUD pri príležitosti Medzinárodného dňa posunkových jazykov 2022 vyzýva inštitúcie EÚ, aby uznali národné posunkové jazyky ako súčasť viacjazyčnej EÚ  

Medzinárodný deň posunkových jazykov 2022

Pri príležitosti Medzinárodného dňa posunkových jazykov 2022 sa EUD delí o svoje hlavné obavy, ktoré zdôrazňuje vo svojej alternatívnej správe pre Výbor OSN pre CRPD (Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím) v rámci druhého preskúmania Európskej únie.  

EUD v správe zdôrazňuje, že národné posunkové jazyky sú jazykmi viacjazyčnej EÚ, a nie komunikačnými nástrojmi/formátmi/prostredkami. Hoci tak už urobili všetky členské štáty EÚ, EÚ prijala len veľmi málo opatrení na zabezpečenie toho, aby národné posunkové jazyky v EÚ získali status plnohodnotných jazykov, ktoré sú uznané ako rovnocenné a rovnocenné s hovorenými jazykmi. EUD zdôrazňuje, že EÚ musí prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby národné posunkové jazyky získali štatút jazykov, aby boli v súlade s článkom 2 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý posunkové jazyky zrovnoprávňuje s hovorenými jazykmi. 

EUD tiež zdôrazňuje, že podľa Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, používanie národných posunkových jazykov v EÚ musí byť akceptované a uľahčené a EÚ musí uznávať a podporovať národné posunkové jazyky. ako aj zabezpečiť prístup k profesionálnym tlmočníkom posunkového jazyka. Hoci sa doteraz zaznamenal určitý pokrok, sú potrebné ďalšie opatrenia na úrovni EÚ. Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím je prvým medzinárodným nástrojom v oblasti ľudských práv, ktorý uznáva posunkové jazyky ako rovnocenné s hovorenými jazykmi a zaväzuje zmluvné štáty vrátane EÚ podporovať, chrániť, uznávať a uľahčovať používanie národných posunkových jazykov. EUD v správe zdôrazňuje, že hoci inštitúcie EÚ poskytujú tlmočenie v medzinárodnom posunkovom jazyku na ad hoc báze, národné znakové jazyky nie sú v EÚ zaručené. Aby bola EÚ plne prístupná pre nepočujúce osoby, musí poskytovať tlmočenie do národných posunkových jazykov pretože medzinárodný znak je len komunikačný nástroj, nie jazyk. 

EUD zdôrazňuje, že v súčasnosti, všetky členské štáty EÚ uznali svoje národné posunkové jazyky na národnej úrovni, avšak oficiálne posunkové jazyky členských štátov EÚ zatiaľ nie sú uznané ako úradné jazyky EÚ, čo by sa malo riešiť v rámci budúceho súladu EÚ s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Okrem toho EUD zdôrazňuje, že podľa Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím je EÚ povinná nielen podporovať a uľahčovať používanie národných posunkových jazykov, ale aj podporovať jazykovú identitu komunít nepočujúcich vrátane kultúry nepočujúcich. 

Celú alternatívnu správu nájdete na stránke webová stránka výboru CRPD

Všetky publikácie z rokov 2022 - 2026 sú spolufinancované a vydané v rámci programu Európskej komisie Občania, rovnosť, práva a hodnoty (CERV).

Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo programu CERV Európskej komisie. Európska únia ani orgán poskytujúci granty za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Zdieľajte tento článok...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Súvisiace články

sk_SKSlovenčina
Prejsť na obsah