Rodová rovnosť

EUD je odhodlaná naďalej presadzovať rodovú rovnosť a bojovať proti viacnásobnej a vzájomne sa prelínajúcej diskriminácii, keďže pri všetkých politických aktivitách, budovaní kapacít a komunikácii venuje osobitnú pozornosť podpore a ochrane práv nepočujúcich žien a dievčat.