Preskúmania výboru

EUD informuje, školí a podporuje členské organizácie EUD vo všetkých aspektoch Dohovoru OSN o právach osôb so sluchovým postihnutím a najmä v prípade, keď výbor CRPD posudzuje členské štáty EÚ, aby sa zabezpečila ambiciózna a účinná implementácia Dohovoru OSN o právach osôb so sluchovým postihnutím na vnútroštátnej úrovni.

EUD pravidelne organizuje stretnutia s národnými asociáciami nepočujúcich, ktorých krajina je predmetom procesu revízie dohovoru OSN o právach nepočujúcich, aby sa zabezpečilo, že národné asociácie nepočujúcich budú do tohto procesu zmysluplne zapojené a že perspektíva nepočujúcich bude viditeľná počas implementácie dohovoru OSN o právach nepočujúcich. Úlohou EUD je pomáhať NAD počas procesu preskúmania UN CRPD. EUD ponúka odborné znalosti pri vypracúvaní alternatívnej správy, poskytovaní vstupov do správy zmluvného štátu alebo pri kontakte s výborom UN CRPD. EUD tiež vždy podporuje svojich členov na sociálnych sieťach počas konštruktívnych dialógov.

EUD tiež spolupracuje s inštitúciami EÚ a inými organizáciami osôb so zdravotným postihnutím na úrovni EÚ v otázkach súvisiacich s implementáciou Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím na úrovni EÚ.