Zásady ochrany osobných údajov

Pre Európsku úniu nepočujúcich (EUD) je vaše súkromie na internete mimoriadne dôležité. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov opisuje politiku EUD týkajúcu sa zhromažďovania a zdieľania informácií o návštevníkoch prostredníctvom webovej stránky EUD. Vzťahuje sa na všetky "stránky EUD", t. j. všetky stránky v rámci domény "www.eud.eu".

Všeobecné

Spoločnosť EUD rešpektuje vaše súkromie online a s vašimi osobnými údajmi zaobchádza opatrne. Je zodpovedná za používanie osobných údajov, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom tejto webovej stránky, a prijíma všetky opatrenia potrebné na zaistenie bezpečnosti takéhoto používania osobných údajov. Osobné údaje sa spracúvajú v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, všeobecným nariadením o ochrane údajov.

Pri registrácii do určitých služieb vás požiadame o poskytnutie osobných údajov. Keď sa zaregistrujete, aby ste boli informovaní o našich aktivitách, alebo keď nám pošlete svoj životopis, súhlasíte s tým, že spoločnosť EUD zhromažďuje a registruje vami odovzdané osobné údaje. Spoločnosť EUD jasne uvádza, ktoré informácie sú nevyhnutné na prístup k službám, a tieto informácie použije len na poskytovanie služieb.

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov vysvetľujeme, aké osobné údaje od vás zhromažďujeme a aké spracúvame. Odporúčame vám, aby ste si tieto informácie pozorne prečítali, aby ste vedeli, na aké účely spoločnosť EUD používa vaše údaje. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov ďalej vysvetľuje vaše práva na ochranu osobných údajov a spôsob, akým ich môžete uplatniť.

 

Údaje, ktoré zhromažďujeme

Používaním našej webovej stránky môžeme zhromažďovať a spracúvať nasledujúce údaje o vás:
 
I. Informácie, ktoré poskytujete sami:

 • vami vyplnené formuláre
 • obsah korešpondencie s nami
 • predplatné alebo registrácia
 • informácie zo sociálnych médií pri prepojení na našu webovú stránku.


Informácie, ktoré nám poskytnete, môžu zahŕňať vaše meno, adresu, e-mailovú adresu, spoločnosť, telefónne číslo a pripomienky.
 
II. Informácie, ktoré môžeme automaticky zhromažďovať, ak navštívite našu webovú stránku:

 • technické informácie vrátane IP adresy, prihlasovacích údajov, typu a verzie prehliadača.
 • informácie o vašej návšteve
 • súbory cookie a iné technológie


Môžeme o vás získať informácie z iných informačných služieb, ktoré poskytujeme (aktualizácie komunikácie prostredníctvom e-mailu, ako sú informačné bulletiny alebo videoprezentácie). V takom prípade vás pri zhromažďovaní týchto údajov budeme informovať o tom, že môžu byť interne zdieľané a kombinované s údajmi zhromaždenými na tejto webovej lokalite. Vaše osobné údaje sa odovzdávajú tretím stranám len v prípade, že ste na to dali súhlas.

Informácie zhromaždené na našej stránke sa môžu ukladať a spracovávať do anonymných štatistík alebo protokolových súborov na interné použitie, napríklad na analýzu návštevnosti a profilu.

 

Vaše práva

V súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov máte právo požiadať o informácie o našom používaní vašich údajov alebo o odhlásenie sa z určitých spôsobov používania. Keď vás spoločnosť EUD požiada o súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, môžete sa kedykoľvek rozhodnúť tento súhlas odvolať. 
 
Svoje práva môžete kedykoľvek uplatniť tak, že nás kontaktujete na [email protected]
 
Vaše práva ako dotknutej osoby zahŕňajú:

 • Žiadosť o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spoločnosť EUD uchováva, účel spracovania a informácie o príjemcoch osobných údajov. Pred splnením takýchto žiadostí budeme vyžadovať preukázanie totožnosti.

 • Žiadosť o opravu alebo aktualizáciu nesprávnych údajov a vymazanie vašich osobných údajov.

 • namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov alebo právo na prenos týchto údajov.

 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

 • Ak sa chcete prihlásiť k odberu nášho(-ých) informačného(-ých) bulletinu(-ov), videozáznamov alebo aktualizácií , použijeme vaše meno a e-mailovú adresu, aby sme vám mohli zasielať informačný bulletin. Odoberanie nášho informačného bulletinu môžete ukončiť podľa pokynov na odhlásenie, ktoré sú súčasťou týchto e-mailov.

 

Uchovávanie vašich údajov

Vaše osobné údaje uchovávame v našich databázach len tak dlho, ako je to potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať a používať tak dlho, ako to bude primerane potrebné na poskytovanie našich služieb, kým bude vaše konto aktívne, a na plnenie našich zákonných povinností, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd.

 

Zmeny zásad ochrany osobných údajov

Všetky podstatné zmeny, ktoré môžeme v budúcnosti vykonať v našich zásadách ochrany osobných údajov, budú zverejnené na tejto stránke pred nadobudnutím účinnosti zmeny. Odporúčame vám, aby ste si často prezerali tieto zásady ochrany osobných údajov, aby ste boli informovaní o zmenách alebo aktualizáciách, ktoré sa vás môžu týkať, pretože vaše ďalšie používanie webovej lokality znamená, že naďalej súhlasíte s tým, aby sa na vás tieto zásady ochrany osobných údajov vzťahovali.

 

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky, chcete získať viac informácií alebo chcete uplatniť jedno zo svojich práv, môžete sa obrátiť na spoločnosť EUD niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 • e-mailom: [email protected]

 • poštou: Rue de la Loi - Wetstraat 26/15, 1040 Brusel, Belgicko

 • telefonicky: +32 2 280 22 5

 

 

E-mailové podvody

Pozor na podvody, ktoré naznačujú spojenie so spoločnosťou EUD

Upozornenie:

EUD nikdy nepožaduje peniaze na nábor.

Spoločnosť EUD neuskutočňuje lotérie ani neponúka ceny alebo odmeny prostredníctvom e-mailu.

Ak si nie ste istí pravosťou e-mailu alebo listu, kontaktujte nás na adrese [email protected].

V poslednom čase sa šíria rôzne podvodné schémy, ktoré sa vydávajú za podvody Európskej únie nepočujúcich (EUD) alebo sú s ňou spojené. Väčšina z nich sa šíri ako e-maily, ale existujú aj podvodné webové stránky a v niektorých prípadoch sa používajú faxy a telefóny. Mnohé z týchto podvodov požadujú od jednotlivcov, podnikov alebo neziskových organizácií podrobné informácie a/alebo peniaze s prísľubom, že za to dostanú finančné prostriedky alebo iné výhody. Iné podvody požadujú registračné poplatky za konferencie údajne sponzorované EUD a rezervácie hotelov, opäť s prísľubom určitých výhod.

Ďalší typ podvodu ponúka pracovné príležitosti v spoločnosti EUD.

Tieto podvody sú niekedy označené logom EUD a pochádzajú z e-mailových adries alebo odkazujú na e-mailové adresy, ktoré vyzerajú ako adresy EUD.

Spoločnosť EUD chce upozorniť verejnosť na tieto zavádzajúce praktiky, ktoré nepochádzajú od spoločnosti EUD a nijako nesúvisia s projektmi alebo podujatiami spoločnosti EUD. EUD dôrazne odporúča, aby si príjemcovia výziev, ako sú tie, ktoré sú opísané vyššie (či už sú zaslané e-mailom alebo oznámené iným spôsobom), pred odoslaním akejkoľvek odpovede veľmi starostlivo overili ich pravosť.

EUD najmä odporúča, aby príjemcovia neposielali peniaze ani osobné údaje v reakcii na výzvy od kohokoľvek. 

ktorí tvrdia, že sú z EUD alebo ju zastupujú, vrátane tých, ktorí tvrdia, že: udeľujú pracovné miesta, fondy, granty, štipendiá, certifikáty, výhry v lotérii alebo ceny a/alebo požadujú platby za registračné poplatky a rezervácie hotelových izieb v mene EUD.

Ak máte akékoľvek pochybnosti o pravosti e-mailu, listu alebo telefonátu, ktorý údajne pochádza od spoločnosti EUD, v jej mene alebo za ňu, pošlite nám e-mail na adresu [email protected]. Spoločnosť EUD sa snaží upozorniť celú komunitu na tieto klamlivé praktiky, a preto oceníme vašu pomoc pri upozorňovaní na podozrivé oznámenia.