Om oss

EUD, som har sitt säte i Bryssel, Belgien, är en icke vinstdrivande europeisk icke-statlig organisation (ENGO) vars medlemmar består av nationella dövföreningar (NAD).

European Union of the Deaf (EUD) grundades 1985. Det är den enda överstatliga organisationen som företräder döva personer på europeisk nivå och är en av de få ENGO:er som representerar föreningar från alla 27 EU-medlemsstater, förutom Island, Norge, Schweiz och Storbritannien. EUD strävar efter att etablera och upprätthålla en dialog på EU-nivå med de berörda institutionerna och tjänstemännen, i samråd och samarbete med de nationella dövföreningarna som är medlemmar i EUD. EUD är fullvärdig medlem i Europeiska handikappforumet (EDF) och är en regional samarbetsmedlem i World Federation of the Deaf (WFD) för att ta itu med frågor av global betydelse, och har också deltagarstatus i Europarådet. 

EUD är mottagare av the Programmet "Medborgare, jämlikhet, rättigheter och värderingar" (CERV). CERV-programmet syftar till att stödja och utveckla öppna, rättighetsbaserade, demokratiska, jämlika och inkluderande samhällen som bygger på rättsstatsprincipen. Detta inbegriper ett livskraftigt och stärkt civilt samhälle, som uppmuntrar människors demokratiska, medborgerliga och sociala deltagande och odlar det europeiska samhällets rika mångfald, som bygger på våra gemensamma värderingar, vår historia och vårt gemensamma minne.

EUD:s vision är att döva människor i hela Europa ska vara jämlika i både offentliga och privata aspekter av livet. De viktigaste målen är att erkänna rätten att använda ett inhemskt teckenspråk, att stärka sin ställning genom kommunikation och information samt att skapa jämlikhet inom utbildning och sysselsättning.

EUD:s dokumentärfilm (40 minuter)