Det finns inget om oss utan oss.

Det finns inget om oss utan oss.

  • Kontakta

COSP15 Forum för det civila samhället

COSP

Det civila samhällsforumet före FN:s COSP (FN:s partskonferens) arrangerades av International Disability Alliance (IDA) och involverade organisationer för personer med funktionsnedsättning från hela världen. Vladimir Cuk, IDA:s verkställande direktör, öppnade forumet för det civila samhället, som innehöll flera paneldiskussioner om viktiga teman: 

Plenarsession: Arbeta tillsammans för rättigheter för personer med funktionsnedsättning - Internationellt samarbete: 

Jukka Salovaara, ständig statssekreterare vid Finlands utrikesministerium (Finland är för närvarande ordförandeland för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning), inledde med att tala om den aktuella situationen för personer med funktionsnedsättning i samband med det pågående kriget i Ukraina och pandemin. Vikten av att på ett meningsfullt sätt involvera personer med funktionsnedsättning i planeringen av genomförandet av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning betonades. 

Yannis Vardakastanis, ordförande för IDA, nämnde att vi måste arbeta för att skapa en ny handikapprörelse eftersom det finns nya utmaningar och mål att uppnå sedan utbrottet av Covid-19-pandemin och den allt allvarligare klimatkrisen. När det gäller situationen i Ukraina förklarade Vardakastanis att IDA och dess medlemmar förbereder en strategi för att ta initiativet till ett handikappintegrerande svar på nödsituationer. För det andra betonade Vardakastanis behovet av ett större deltagande i beslutsfattandet om klimatförändringar på alla nivåer. Förra året deltog för första gången en officiell delegation med företrädare för personer med funktionshinder i FN:s 26:e partskonferens (COP26) som hölls i Glasgow. FN:s partskonferens är det högsta beslutande organet för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) där alla stater som är parter i konventionen granskar genomförandet av konventionen. För att förverkliga dessa ambitioner krävs dock kapacitetsuppbyggnad samt finansiella och institutionella resurser. Enligt FN:s konvention om funktionshinder har de stater som är parter i konventionen en stark skyldighet att se till att insatser för internationellt samarbete är inkluderande och tillgängliga för personer med funktionshinder. Vardakastanis sade att detta sammanträde syftar till att belysa denna skyldighet och visa vad den innebär i praktiken. 

Rosemary Kayess, ordförande för CRPD-kommittén, förklarade att vi behöver en strategi för mänskliga rättigheter i det internationella samarbetet som garanterar att personer med funktionsnedsättning deltar aktivt. Enligt artikel 32 i CRPD ska konventionsstaterna överväga hur personer med funktionsnedsättning kan utöva sina rättigheter inom ramen för internationellt samarbete och genomföra sina åtgärder på ett sätt som innebär att alla mänskliga rättigheter respekteras, skyddas och uppfylls.  

Ordföranden för World Federation of the Deaf (WFD) och IDA:s generalsekreterare, Dr Joseph Murray, gjorde ett uttalande inför detta möte. Dr Murray inledde med att säga att WFD:s engagemang med sina medlemmar har förändrats under pandemin och blivit mycket mer interaktivt. Detta nya arbete har inneburit ett större informationsutbyte. Dr Murray framhöll vikten av artikel 21 i konventionen för att se till att teckenspråk erkänns och främjas , men hittills har många signatärer av CRPD inte genomfört detta, t.ex. i Afrika och Asien. Dr Murray fortsatte att WFD i Ukraina ville se till att döva flyktingar fick stöd från början, och detta var möjligt tack vare deras samarbete med Ukrainian Society of the Deaf. Ett direkt samarbete med dövsamhällen har varit viktigt. Dr Murray avslutade med att säga att det framöver är viktigt att vi främjar internationellt samarbete, genom att se till att icke-statliga organisationer och regeringar samarbetar för att stödja erkännandet av och rätten att använda teckenspråk, och genomföra budgetåtgärder för att se till att teckenspråk prioriteras.  

Utnyttja möjligheterna att gå vidare med avinstitutionaliseringen: 

Bhargavi Davar, verkställande direktör för TCI (Transforming Communities for Inclusion), Global Coalition for De-institutionalisation (DI), öppnade sessionen och nämnde att riktlinjerna för denna koalition just släppts för att uppgiftsskyddsombud och andra intressenter ska kunna engagera sig och ge feedback i slutet av denna månad. Davar betonade behovet av ett självständigt liv och inkludering, men att det för närvarande inte görs tillräckligt mycket. 

Kunskapsdelning för inkluderande utbildning i digitala klassrum: 

James Thurston, vice ordförande för global strategi och utveckling vid Global Initiative for Inclusive ICT (G3-ICT), inledde med att ställa följande fråga till paneldeltagarna: "Hur ser det ut med inkludering i ert land utifrån er erfarenhet?" Bryan Russell Mujica, politiker från Peru, svarade att i Peru är utbildningen fortfarande inte tillgänglig på teckenspråk, och att det är mycket viktigt att myndigheterna tar itu med detta. Praveena Sukhraj-Ely, chef för det nationella justitiedepartementet i Sydafrika, svarade att inkludering, när det gäller teknik i klassrummen, är mycket annorlunda för elever i det globala syd. Det erkänns att tekniken i utvecklingsländerna har erbjudit stora möjligheter för barn med funktionshinder. Tekniken kan dock inte ensam garantera en inkluderande utbildning för alla, vilket anges i mål 4 för hållbar utveckling, utan det krävs en helhetslösning.  

Dr Joseph Murray, WFD:s ordförande, gjorde några viktiga inlägg och gav ett dövperspektiv. Dr Murray förklarade att WFD ville lära sig mer om vad som fungerade under det digitala skiftet i Covid-19 för att kunna avgöra hur man kan bygga tillbaka bättre, med erkännande av det gemensamma ansvaret för en inkluderande digital utbildning. Dr Murray fortsatte att nationella dövföreningar och regionala nätverk har mycket varierande tillgång till teknik och teckenspråk. Dr Murray nämnde att döva elever ofta hamnade på efterkälken i detta skifte, med lite eller inget teckenspråk i sin utbildning. Lärare i teckenspråksbaserade utbildningsmiljöer kämpade med den digitala förändringen. Dr Murray efterlyste tillförlitliga uppgifter om Covid-19:s inverkan på inkluderande utbildning, uppdelade efter ålder, kön och typ av funktionshinder. OPD:er och personer med funktionshinder måste bedöma detta för att se till att det återspeglar rättigheterna för de personer som påverkas på ett korrekt sätt. 

Diana Stentoft, generalsekreterare för World Blind Union, betonade att utbildningen är på väg in på en ny digital arena. Diana Stentoft framhöll att om utbildningen är tillgänglig har personer med funktionshinder goda möjligheter att senare lyckas i arbetslivet, vilket gör dem mindre sårbara för fattigdom. Artikel 24 i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är tydlig när det gäller funktionshindrade personers rätt till inkluderande utbildning, inklusive rätten till det digitala klassrummet. Slutligen nämnde Stentoft vikten av att inkludera personer med funktionsnedsättning när man beslutar om nya utbildningsformer och lyssna på rösterna från dem som är så beroende av att vara inkluderade, för att se till att ingen lämnas utanför. 

Intersektionalitet och sexuella och reproduktiva rättigheter för personer med funktionsnedsättning: 

Ana Pelaez Narvaez, vice ordförande för Europeiska handikappforumet (EDF), inledde med att säga att kvinnor och flickor med funktionshinder ofta utsätts för misshandel, vilket har mycket dåliga konsekvenser för deras sexuella och reproduktiva hälsa. Ofta anses kvinnor med funktionshinder felaktigt vara oförmögna att bli mödrar eller dela sina liv med en partner. På så sätt förekommer det mycket diskriminering av kvinnor och flickor med funktionshinder. De får sällan utbildning om familjeplanering eller hur man känner igen kränkningar. Ofta är de inte medvetna om den hjälp de kan få. Det finns brist på information i dessa kvinnors och flickors familjer och bland de personer som erbjuder professionella tjänster som ger sanitär hälsa. 

Maulani Rotinsulu, ordförande för den indonesiska föreningen för kvinnor med funktionshinder, konstaterade att det saknas reproduktiv hälsa och utbildning för tonårsflickor i Indonesien. Reproduktiva rättigheter betraktas fortfarande som ett tabubelagt ämne av regeringen. Följaktligen saknas preventivmedelstjänster för flickor med funktionshinder. Det är mycket viktigt att utbildning om sexuell och reproduktiv hälsa ges till flickor med funktionshinder.  

Agniezska Krol, chef för program och innovationer vid CREA, betonade att sexuell och reproduktiv hälsa är en central fråga för välbefinnandet och de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Frågor som rör reproduktion och sexualitet är aktuella för personer med funktionsnedsättning, men på grund av strukturell diskriminering och fördomar om detta finns det fortfarande hinder. Krol nämnde att det är avgörande för oss att fördjupa vår förståelse och vårt stöd i skärningspunkten mellan kön och mångfald och rättvisa för funktionshindrade.  

Det civila samhällets forum till den 15th COSP:s session behandlade flera viktiga och aktuella frågor som handikapprörelsen står inför. För dövsamhället är det särskilt viktigt att de fortsätter att engagera sig i dessa frågor, t.ex. klimatkrisen och internationellt samarbete. Med tanke på det rådande klimatet är det dock avgörande att besluten om att ta itu med dessa frågor inte fattas isolerat, i silos, utan det krävs snarare ett holistiskt synsätt, eftersom ett antal sammankopplade utmaningar presenteras.

Alla publikationer från 2022-2026 samfinansieras av och produceras inom ramen för Europeiska kommissionens program för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värderingar (CERV).

De åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens eller Europeiska kommissionens CERV-programs åsikter. Varken Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

Dela den här artikeln...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Relaterade artiklar

sv_SESvenska
Hoppa till innehåll