Det finns inget om oss utan oss.

Det finns inget om oss utan oss.

  • Kontakta

Många EU-medlemsstater missar tidsfristen för införlivande av EAA

Demonstration: Accessibility? Act!

Den europeiska tillgänglighetslagen är en viktig del av lagstiftningen för att stärka rättigheterna för personer med funktionsnedsättning att få lika tillgång till tjänster och produkter i EU. Den fastställer EU-omfattande minimikrav på tillgänglighet för vissa tjänster och produkter som är tillgängliga på EU:s inre marknad. Samtidigt som EAA inför betydande tillgänglighetskrav fastställdes en genomförandeperiod under vilken medlemsstaterna måste genomföra denna lag på nationell nivå. Tidsfristen för införlivandet var den 28 juni 2022. Eftersom tidsfristen redan har löpt ut borde alla EU:s medlemsstater följaktligen ha vidtagit åtgärder för att införliva EAA i sin nationella lagstiftning. Det är dock besvikelseväckande att detta inte helt och hållet är fallet. I själva verket har endast 11 medlemsstater vidtagit åtgärder - Belgien, Danmark, Tyskland, Estland, Kroatien, Italien, Lettland, Malta, Österrike, Rumänien och Finland. För att FN:s konvention om skydd av barn mot diskriminering ska kunna följas fullt ut krävs ett mer ambitiöst införlivande av miljöbyrån på nationell nivå i alla medlemsstater. 

För de medlemsstater som har missat tidsfristen för införlivandet, nämligen Bulgarien, Tjeckien, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Cypern, Litauen, Luxemburg, Ungern, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovenien, Slovakien och Sverige, uppmanar EUD de motsvarande nationella dövföreningarna att vidta omedelbara åtgärder i enlighet med detta. Till exempel genom att kontakta era respektive regeringar för att informera dem om att tidsfristen för införlivande inte har gått ut och att det är nödvändigt att prioritera åtgärder för att stärka det europeiska avtalet om ekonomiskt stöd i det nationella sammanhanget. Åtgärderna kan omfatta att förespråka en utvidgning av de produkter och tjänster som omfattas samt att bygga upp allianser för att samordna detta arbete.  
 
Särskilt viktigt för de nationella dövföreningarna är artikel 4 i EAA, enligt vilken medlemsstaterna ska se till att svaren på nödkommunikation till det gemensamma europeiska nödnumret 112 från den lämpligaste larmcentralen ska uppfylla de särskilda tillgänglighetskrav som anges i avsnitt V i bilaga I på det sätt som bäst lämpar sig för den nationella organisationen av nödsystem.1 I de särskilda tillgänglighetskraven i avsnitt V i bilaga 1 anges att 112-samtal ska besvaras "med samma kommunikationsmedel som de mottagits, dvs. med hjälp av synkroniserad röst och text (inklusive text i realtid) eller, om video tillhandahålls, röst, text (inklusive text i realtid) och video som synkroniseras som en total konversation". På detta sätt görs tillgänglighetskraven för den livsviktiga 112-tjänsten inkluderande för döva personer enligt EAA. Det är dock viktigt att betona att enligt artikel 31 i EAA är tidsfristen för införlivande av kraven enligt artikel 4 den 28 juni 2027. Medlemsstaterna har således en längre tid på sig att införliva detta krav på nationell nivå än de andra kraven.

Alla publikationer från 2022-2026 samfinansieras av och produceras inom ramen för Europeiska kommissionens program för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värderingar (CERV).

De åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens eller Europeiska kommissionens CERV-programs åsikter. Varken Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

Dela den här artikeln...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Relaterade artiklar

sv_SESvenska
Hoppa till innehåll