Det finns inget om oss utan oss.

Det finns inget om oss utan oss.

  • Kontakta

EUD ger feedback på EU-kommissionens inbjudan att lämna synpunkter på EU:s handikappkort

Bland initiativen i den nya strategin för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2021-2030) vill Europeiska kommissionen skapa en Europeiska handikappkortet (kortet) i slutet av 2023. Kortet kommer att bygga på befintliga åtgärder, t.ex. ett pilotprojekt som har genomförts i åtta av EU:s medlemsstater (Belgien, Cypern, Estland, Finland, Italien, Malta, Rumänien och Slovenien) och det europeiska parkeringskortet för personer med funktionsnedsättning.

Europeiska dövförbundet (EUD) erkänner betydelsen av detta initiativ för dövgruppen. Förutom de fördelar som kortet ger inom kultur-, sport- och fritidssektorerna har kortet potential att bli ett viktigt verktyg för att garantera rätten till fri rörlighet för alla personer med funktionshinder - inklusive döva personer. I dag stöter ekonomiskt aktiva döva personer och döva elever på flera hinder när de flyttar från en EU-medlemsstat till en annan, eftersom deras funktionshinderstatus kanske inte erkänns på samma sätt i andra länder. Detta kan innebära att döva personer inte längre har tillgång till tjänster som teckenspråkstolkning och andra förmåner i ankomstlandet.
Med tanke på potentialen i det europeiska handikappkortet gav EUD flera rekommendationer i sin återkoppling till Europeiska kommissionens nyligen genomförda inbjudan att lämna synpunkter på kortet. EUD rekommenderade följande:

- Det europeiska handikappkortet bör göra det möjligt att erkänna handikappstatusen i olika EU-länder. Döva personer bör få sin dövstatus erkänd i enlighet med vad som fastställts av deras ursprungsland.

- Kortet bör fylla den lucka som förordning 883/2004 lämnar och samordna de nuvarande handikappförmåner som ekonomiskt aktiva personer med funktionsnedsättning får för att uppfylla FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förordning 883/2004 gäller endast förmåner för personer med funktionsnedsättning som är ekonomiskt inaktiva och omfattar inte personer med funktionsnedsättning som kan arbeta och som behöver åtgärder för tillgänglighet och rimliga anpassningar för att få lika tillgång till arbetsmarknaden.

- Personer med funktionsnedsättning bör kunna välja vad som ska anges på kortet, inklusive vilken typ av funktionsnedsättning de har. Eftersom dövhet är ett osynligt funktionshinder är det viktigt att döva personer kan välja att ange sitt funktionshinder. Detta skulle underlätta för döva personer, som inte använder tal för att kommunicera, att ange sitt funktionshinder och få adekvat tillgång till nödvändiga tjänster och åtgärder.

- Kortet bör åtföljas av gemensamma europeiska riktlinjer för hur man säkerställer tillgänglighet eller rimliga anpassningar för olika grupper av personer med funktionshinder. Eftersom medlemsstaterna fortfarande har frihet att välja vilken hjälp och vilka anpassningar som kan erbjudas personer med kortet, bör riktlinjer om vilken typ av rimliga anpassningar och tillgängliga tillgänglighetsåtgärder tillhandahållas för särskilda funktionshinder, t.ex. dövhet.

- Även om kortet omfattar relevanta aspekter av döva personers liv - kultur, fritid och idrott - bör kortet utvidga fördelarna ytterligare. Till exempel bör nationella, regionala och lokala kollektiva transporter, utbildning inom EU:s rörlighetsprogram, sysselsättningsstöd i övergångsfasen för att få tillgång till det nationella systemet för handikappförmåner när man flyttar utomlands, samt kommersiella förmåner ingå.

- Varje offentlig myndighet i EU:s medlemsstater som arbetar med funktionshinder bör tillhandahålla a) tydlig och lättillgänglig information om hur man får tillgång till kortet, och b) denna information måste finnas tillgänglig på medlemsstatens nationella teckenspråk. För döva personer innebär detta att all information om och om hur man får kortet ska finnas på det nationella teckenspråket. Dessutom bör nationell teckenspråkstolkning finnas tillgänglig vid varje tillfälle under ansökningsprocessen eller vid frågor om kortet.

Du kan läsa EUD:s feedback på följande adress länk.

Alla publikationer från 2022-2026 samfinansieras av och produceras inom ramen för Europeiska kommissionens program för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värderingar (CERV).

De åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens eller Europeiska kommissionens CERV-programs åsikter. Varken Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

Dela den här artikeln...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Relaterade artiklar

sv_SESvenska
Hoppa till innehåll